Bibliotekarz Roku 2021

W imieniu Zarządu Głównego SBP ogłaszam rozpoczęcie XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2021.

Celem Konkursu jest zaprezentowanie w ogólnopolskim środowisku bibliotekarskim oraz wśród szerokiej publiczności tych pracowników bibliotek, którzy w całym roku 2021 wyróżnili się ponadstandardowymi osiągnięciami zasługując na wysoką ocenę i popularyzację swoich dokonań. To dzięki ich kreatywności, wiedzy i zaangażowaniu biblioteki zmieniają się, coraz lepiej zaspokajają potrzeby czytelników, modernizują lokale i wyposażenie, umiejętnie wykorzystują nowe technologie, tworzą nowoczesne serwisy informacyjne i dokumentacyjne, cyfrowe biblioteki i lokalne archiwa cyfrowe, a jednocześnie dbają o dziedzictwo i stwarzają warunki do różnorodnej społecznej aktywności.

Promując ich dokonania promujemy także zawód bibliotekarza, unikalny pośród innych zawodów, pełniący istotną rolę w rozwoju czytelnictwa, kultury, nauki i edukacji, a także w poszerzaniu form społecznej aktywności.

Formuła Konkursu jest otwarta. Kandydaci mogą reprezentować wszystkie typy bibliotek, a oceniane dokonania dotyczą różnych obszarów aktywności zawodowej. Liczą się dokonania, nie stanowisko w bibliotece. Nasi dotychczasowi laureaci są tego najlepszym przykładem.

Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Podczas pierwszego wybierani są najbardziej cenieni bibliotekarze w poszczególnych województwach, w drugim etapie, spośród laureatów regionalnych dokonuje się wyboru Bibliotekarza Roku 2021 cieszącego się największym uznaniem w kraju.

Etap I organizują zarządy okręgów SBP, do których należy zgłaszać kandydatury na Bibliotekarza Roku 2021 do 28.02.2022 r. Każdy może zgłaszać kandydatów pod warunkiem uzyskania ich zgody na udział w Konkursie: osoby indywidualne (pracownicy i użytkownicy bibliotek, członkowie SBP i innych organizacji, inne osoby, np. studenci), jak też struktury SBP, organizacje, dyrekcje bibliotek, szkół, redakcje czasopism zawodowych, lokalne władze (samorządowe, uczelniane).

Do przeprowadzenia wyborów w I i II etapie wszystkie zarządy okręgów SBP powołują Okręgowe Kapituły Konkursu Bibliotekarz Roku 2021, składające się co najmniej z członków zarządu okręgu oraz przewodniczących oddziałów. Kapituły powinny być powołane uchwałą zarządu okręgu. Kapituły dokonują wyboru Bibliotekarza Roku 2021 danego okręgu/województwa do 15.03.2022 r.

W II etapie organizowanym przez Zarząd Główny SBP wybór Bibliotekarza Roku 2021 nastąpi wyłącznie na podstawie rankingów finalistów I etapu, ustalanych (jak w poprzednich latach) przez Okręgowe Kapituły Konkursu, z pominięciem własnego kandydata. Ogólnopolski wynik konkursu zostanie ogłoszony na portalu www.sbp.pl do 25.04.2022 r.

Szczegółowe informacje o przebiegu konkursu zawarte są w Regulaminie Ogólnopolskiego Konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Bibliotekarz Roku wraz z Aneksem – Harmonogram działań w roku 2022 i załącznikami: Formularz zgłoszenia kandydata na ogólnopolski konkurs SBP Bibliotekarz Roku 2021, oświadczenia oraz wzory protokołów z przebiegu I i II etapu konkursu. Należy uważnie zapoznać się z ww. dokumentami i przestrzegać ustalonych w harmonogramie terminów.

Informacji o Konkursie udzielają: Biuro ZG SBP: biuro@sbp.pl i przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP Ewa Stachowska – Musiał: tel. 605825215, e-mail: e.stachowska-musial@uw.edu.pl

Zwracam się z apelem o rozpropagowanie idei konkursu Bibliotekarz Roku 2021 wśród bibliotekarzy, a także innych osób, które zgodnie z regulaminem konkursowym są upoważnione do zgłaszania kandydatur do nagrody.

XII edycja Konkursu powinna być okazją do pokazania, jak bardzo zmienia się zawód bibliotekarza i jak ważne jest budowanie silniejszej pozycji bibliotek i bibliotekarzy w odbiorze społecznym.

dr Barbara Budyńska
p.o. Przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 17 stycznia 2022 r.

 

Harmonogram działań w 2022 r.

Założenia ogólne:

 1. Konkurs trwa od 17.01 do 30.04.2022 r. Składa się z dwóch etapów i kończy nadaniem tytułu Bibliotekarza Roku 2021. 
 2. Etap I organizują zarządy okręgów, a o uzyskanych wynikach (lub ich braku) informują  Biuro ZG SBP na formularzach stanowiących załączniki do Regulaminu Konkursu.
 3. Etap II organizuje ZG SBP. W jego imieniu  Komisja Odznaczeń i Wyróżnień udziela informacji,  czuwa nad przebiegiem tego etapu  i ogłasza wyniki końcowe na portalu SBP. 
 4. Terminy działań w I oraz II etapie określa szczegółowo Harmonogram działań stanowiący aneks do Regulaminu Konkursu.   
 5. W roku 2022, analogicznie do roku 2021, wśród kryteriów merytorycznych zostały uwzględnione dokonania zawodowe, naukowe, dydaktyczne i popularyzatorskie kandydata wynikające ze szczególnej sytuacji bibliotek w okresie epidemii.

Ustalenia szczegółowe:

Etap I odbywa się w okresie od 17.01 do 22.03, a w tym: 

 • 17.01 ZG SBP ogłasza  rozpoczęcie Konkursu na portalu SBP i zawiadamia zarządy okręgów SBP; 
 • od 18.01 do 30.01 zarządy okręgów SBP zawiadamiają o Konkursie podległe struktury SBP, biblioteki, lokalne władze podając obowiązujące zasady i terminy; 
 • od 1.02.do 28.02 trwa zgłaszanie kandydatów w poszczególnych okręgach. W tym czasie zarządy okręgów ustalają zasady przeprowadzenia Konkursu w poszczególnych okręgach i powołują Okręgowe Kapituły Konkursu (które powinny być reprezentatywne dla danego środowiska i składać  się co najmniej z członków zarządów oraz przewodniczących oddziałów tworzących okręg – Reg. Konkursu, p. III.3.1) oraz składy komisji wyborczych, czuwających nad przebiegiem Konkursu w okręgach i wybranych spośród członków  Kapituł;
 • od 1.03 do 15.03 Okręgowe Kapituły Konkursu dokonują wyboru Bibliotekarza Roku danego  okręgu/ województwa; 
 • do 22.03 zarządy okręgów SBP przesyłają do Biura ZG SBP dane i opisy dokonań zwycięzców przeredagowane tak, aby nie przekraczały 70 wierszy (tj. mieściły się na 2 str. A4 , czcionka Times New Roman, wielkość 12,  w Wordzie – Reg. Konkursu, p. III. 4.1),  ich oświadczenia,  zdjęcia oraz protokóły z wyborów I etapu ( zał. 1 - 3 Regulaminu Konkursu); 

Etap II odbywa się w okresie od 23.03 do 30.04, a w tym: 

 • do 30.03 zarządy okręgów SBP zawiadamiają zwycięzców etapu I o terminie i miejscu wręczenia nagród, a osoby lub instytucje, które zgłosiły pozostałych kandydatów, o odrzuceniu ich wniosków. 
 • od 23.03 do 5.04 trwa redagowanie biogramów finalistów Konkursu i umieszczenie ich na portalu SBP oraz w czasopismach bibliotekarskich SBP; 
 • od  6.04 do 20.04  Okręgowe Kapituły Konkursu ustalają rankingi okręgowe  i   przesyłają  je do Biura ZG SBP ( zał. 4 i 5 Regulaminu Konkursu);
 • od 21.04 do 25.04  Komisja Odznaczeń i Wyróżnień wylicza ranking  zbiorczy okręgów, ustala  ranking finałowy, który wyłania zwycięzcę Konkursu, a następnie  ogłasza wyniki na portalu SBP.
 • do 30.04 Biuro ZG SBP zawiadamia laureatów Konkursu o terminie i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień.
 
Uwagi:
 
 1. Wszystkie wymagane dokumenty, podpisane i opieczętowane, należy przesłać w postaci skanów na adres biuro@sbp.pl (formularz zgłoszenia kandydata, oświadczenie kandydata, protokół z posiedzenia Kapituły Okręgu SBP, zdjęcie kandydata). Dodatkowo prosimy o przesłanie zał. 1 (formularz zgłoszenia kandydata) w wersji edytowalnej (Word) na adres e.stachowska-musial@sbp.pl. Za przygotowanie dokumentów i redakcję w/w formularza odpowiada przewodniczący okręgu.
 2. Informacji o Konkursie udzielają: Biuro ZG SBP: e-mail: biuro@sbp.pl i przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień, Ewa Stachowska – Musiał:  tel. 605 825 215, e-mail: e.stachowska-musial@uw.edu.pl 

 


 Regulamin

Regulamin Konkursu Bibliotekarz Roku 2021 (PDF)

Aneks do Regulaminu Konkursu - Harmonogram działań w 2022 r. (PDF)

Załącznik 1 - Formularz zgłoszenia kandydata (.doc - wersja edytowalna)

Załącznik 2 - Oświadczenie kandydata (.doc - wersja edytowalna)

Załącznik 3 - Protokół z posiedzenia Kapituły (.doc - wersja edytowalna)

Załącznik 4 - Ranking członka Kapituły Okręgu (.docx - wersja edytowalna)

Załącznik 5 - Protokół z ustalenia okręgowego rankingu finalistów Konkursu Bibliotekarz Roku 2020  (.doc - wersja edytowalna)


 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP