Tydzień Bibliotek 2009

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

 
      Nasza akcja popularyzacji książki i czytelnictwa Tydzień Bibliotek cieszy się coraz większą popularnością i uznaniem środowiska bibliotekarskiego, czego potwierdzeniem jest jej włączenie do przedsięwzięć promowanych wspólnie przez Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy, Wydawców. Dlatego ogłaszamy kolejną, szóstą jej edycję, która odbędzie się w dn. 8-15 maja 2009 r. W tym roku i w latach następnych będziemy świadkami realizacji ambitnego projektu rządowego „Biblioteka+”, mającego znacznie poprawić bazę i funkcjonowanie bibliotek w gminach i małych miastach. Hasło Tygodnia Bibliotek 2009 - „Biblioteka to plus” nawiązuje oczywiście do nazwy projektu rządowego,  popularyzuje to przedsięwzięcie, ale także uzmysławia wartość książnic, jako podstawowego ogniwa struktury społecznej w każdym systemie i okresie.
      Realizujący formy tegorocznego TYGODNIA powinni podkreślać to wszystko, co w działalności bibliotek jest korzyścią osobistą dla konkretnego czytelnika, jak i dla najbliższego otoczenia, czy też kraju. Jest więc miejsce na zaakcentowanie indywidualnego rozwoju, ułatwianie sukcesu użytkownikowi biblioteki, poprzez udostępnienie kolejnych form edukacji czytelniczej – biblioteki dziecięcej, szkolnej, publicznej, naukowej, ale także na wyeksponowanie roli bibliotek w środowisku gminy czy miasta. Mogą ją uwydatnić zarówno duże biblioteki, będące warsztatem pracy dla kadr wielu dziedzin, jak i mniejsze, niezwykle aktywne w kształtowaniu tożsamości regionalnej/lokalnej, wspierające dążenia i aspiracje użytkowników poprzez oferowanie dostępu do wiedzy, wykorzystanie nowoczesnych technologii przekazu informacji.
      Omawiając działalność swojej biblioteki można też nawiązać do jej elementów historycznych. Biblioteka zawsze była pierwszą lub jedną z pierwszych struktur każdej społeczności. Warto przypominać wielkich mecenasów dużych bibliotek narodowych (Ossolińscy, Działyńscy), a także inicjatywy obecnych samorządów lokalnych  dotyczące przekształcenia obiektów bibliotecznych w nowoczesne centra edukacji, informacji i kultury.
      Istotne jest ukazanie biblioteki, jako struktury systematycznie dostosowywanej do zmieniających się potrzeb i technologii, a więc ciągle żywej i tak samo potrzebnej w budowie społeczeństwa informacyjnego, kreowaniu postaw obywatelskich, wyrównywaniu szans osób specjalnej troski, czy tez czytelników z obszarów słabych gospodarczo i kulturalnie.
      Mając w pamięci ogromne zaangażowanie Koleżanek i Kolegów w realizację poprzednich edycji Tygodnia Bibliotek, ponownie zwracamy się z gorącym apelem o wsparcie naszego wspólnego przedsięwzięcia na rzecz promocji czytelnictwa. Jesteśmy przekonani, że tegoroczna edycja programu obfitować będzie w nowe pomysły, służące  ułatwieniu dostępu do książki różnym grupom czytelników, wzmocnieniu rangi zawodu bibliotekarza i postrzegania biblioteki, jako wielofunkcyjnej placówki, odpowiadającej na współczesne potrzeby kulturalne, edukacyjne, społeczne.  Liczymy, że w realizację inicjatywy zostaną włączeni organizatorzy bibliotek, instytucje kultury, placówki edukacyjne, media lokalne itp.

 

Tradycyjnie już ogłaszamy dwa konkursy:

 

  • na najlepszy program działań realizowanych w Tygodniu Bibliotek; do udziału zapraszamy wszystkie rodzaje bibliotek, placówki kulturalne, stowarzyszenia, szkoły, itp.,
  • na najlepszy plakat Tygodnia Bibliotek, związany z hasłem programu. Projekty należy przesyłać do Biura ZG SBP (Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa), najlepiej w formie plików JPG w terminie do 20 marca 2009 r.
  • Dopuszczamy możliwość przesyłania projektów wykonanych ręcznie na papierze.W obu konkursach autorów najciekawszych prac nagrodzimy nagrodami pieniężnymi. Regulaminy obu konkursów ogłosimy wkrótce.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Tygodniu Bibliotek 2009.

 

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP