Bibliotekarz Roku 2010

Regulamin

 

I. Podstawowe zasady

 1. Konkurs organizowany jest co roku przez struktury SBP w celu wyłonienia najbardziej cenionego i szanowanego przez środowisko Bibliotekarza Roku.
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego.
 3. Etap I przeprowadzają zarządy okręgów, etap II - ZG SBP. Struktury te odpowiadają zarówno za zorganizowanie akcji promującej konkurs jak i za jego przebieg.
 4. Prezentacja sylwetek bibliotekarzy nominowanych po I etapie konkursu do tytułu Bibliotekarza Roku oraz internetowe glosowanie na nich odbywa się na portalu SBP.
 5. Sekretarz konkursu działający z ramienia Zarządu Głównego SBP koordynuje harmonogram prac i czuwa nad prawidłowym przebiegiem II etapu.

II. Kryteria wyboru kandydata na Bibliotekarza Roku

 1. Kryteria formalne: zatrudnienie w bibliotece na stanowisku merytorycznym , wykształcenie odpowiednie do tego stanowiska oraz co najmniej 5-letni staż pracy w bibliotece.
 2. Kryteria merytoryczne : konkretne dokonania kandydata, które w znaczący sposób usprawniły działanie biblioteki/bibliotek, bądź przyczyniły się do lepszego postrzegania jej/ich przez społeczność, którą obsługuje/obsługują. Dotyczyć one mogą wszystkich aspektów działania z tym związanych, a więc zarządzania biblioteką, organizacji pracy, modernizacji biblioteki, czy procesów bibliotecznych (np. przez wdrażanie nowych technologii), rozszerzania usług bibliotecznych, rozwoju czytelnictwa, organizacji szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego, współpracy z bibliotekami lub instytucjami kultury i nauki (także zagranicznymi) oraz publikacjami czy innymi formami promującymi biblioteki i ich osiągnięcia oraz zawód bibliotekarza.
 3. Cechy osobowościowe: profesjonalizm, kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność i postępowanie zgodne z Kodeksem Etyki Bibliotekarskiej.

III. Tryb zgłaszania kandydatur

 1. W I etapie prawo zgłaszania kandydatów mają zarówno osoby indywidualne (użytkownicy i pracownicy bibliotek) jak i przedstawiciele struktur SBP, czy innych organizacji oraz władz (samorządowych, uczelnianych}, dyrekcje bibliotek itp.
  1. Kandydatów zgłaszać należy wypełniając specjalny formularz znajdujący się na portalu SBP, (www.sbp.pl ), dostępny również w postaci tradycyjnej w zarządach okręgów (zał.1).
  2. Kandydat musi spełniać wszystkie wymogi formalne, mieć istotne osiągnięcia merytoryczne w co najmniej dwóch zakresach wskazanych w formularzu i charakteryzować się wymienionymi cechami osobowościowymi.
  3. Wypełnione formularze składane są w zarządach okręgów, a warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest podanie danych zgłaszającego (nazwiska/nazwy , adresu , maila lub telefonu ).
 2. W II etapie zarządy okręgów zgłaszają zwycięzców konkursów okręgowych do Biura ZG SBP (biuro@sbp.pl) przesyłając jednocześnie drogą elektroniczną ich dane (personalia, opis konkretnych dokonań oraz zdjęcie).

IV. Tryb wyboru kandydatów i nominowanych

 1. W I etapie, po upływie terminu zgłaszania kandydatów, zarządy okręgów wybierają Bibliotekarza Roku danego województwa.
 2. W II etapie, po ustaleniu listy nominowanych do tytułu rozpoczyna się plebiscyt (głosowanie internetowe na portalu SBP), który wyłania Bibliotekarza Roku w skali kraju.
  1. O zajęciu I miejsca w II etapie decyduje liczba uzyskanych głosów.
  2. Oddanie głosu wymaga zalogowania się na portalu SBP.
  3. Każdy głosujący ma prawo do oddania 1 głosu na 1 nominowanego.

V. Harmonogram działań

 1. Konkurs ogłasza się na początku każdego roku kalendarzowego, a kończy się nadaniem tytułu Bibliotekarza Roku .
 2. I etap odbywa się w okresie od 31 stycznia do 26 kwietnia, a w tym:
  • od 31 stycznia do 31 marca trwa zgłaszanie kandydatów w poszczególnych okręgach;
  • do 15 kwietnia następuje wybór Bibliotekarza Roku danego województwa w poszczególnych okręgach;
  • do 26 kwietnia należy przesłać mailem dane , opisy dokonań i zdjęcia zwycięzców w poszczególnych okręgach do Biura ZG SBP (biuro@sbp.pl) oraz zawiadomić ich o terminie i miejscu wręczenia nagród.
 3. II etap odbywa się w okresie od 26 kwietnia do 30 czerwca, a w tym:
  • od 26 kwietnia do 8 maja trwa konstruowanie listy nominowanych w skali ogólnopolskiej i umieszczanie jej na portalu SBP;
  • od 10 maja – 20 czerwca trwa plebiscyt (głosowanie internetowe ) na portalu SBP;
  • do 25 czerwca sekretarz konkursu ogłasza wynik plebiscytu ;
  • do 30 czerwca sekretarz konkursu zawiadamia zwycięzcę plebiscytu i nominowanych o terminie i miejscu wręczenia nagrody głównej i wyróżnień.

VI. Nagrody i wyrazy uznania

 1. Wręczanie nagród powinno mieć charakter uroczysty i odbywa się:
  • po I etapie, na szczeblu wojewódzkim , w terminach ustalonych przez poszczególne okręgi;
  • po II etapie, podczas uroczystości centralnych organizowanych przez ZG SBP.
 2. Nominowani do II etapu mają zagwarantowane prezentacje sylwetek na łamach czasopism bibliotekarskich, ponadto zostaną uhonorowani wręczeniem wyróżnień.
 3. Zdobywca tytułu Bibliotekarza Roku otrzymuje nagrodę główną.
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP