Konkurs na Plakat Tygodnia Bibliotek 2016

Informacje o Konkursie

Konkurs służy wybraniu najciekawszych projektów plakatów promujących ogólnopolski program Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Tydzień Bibliotek”, którego celem jest:

  • popularyzacja wiedzy o roli bibliotek i ośrodków informacji w systemie kultury, edukacji, nauki i gospodarki, a także o ich znaczeniu dla poprawy jakości życia i utrwalania pozytywnych wzorców społecznych
  • podnoszenie prestiżu bibliotek i zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej
  • promocja czytelnictwa i zainteresowania książką oraz nowymi mediami komunikacji społecznej w szerokich kręgach polskiego społeczeństwa
  • upowszechnianie w społeczeństwie świadomości znaczenia wiedzy i informacji oraz swobodnego dostępu do nich poprzez biblioteki i ośrodki informacji

Program „Tydzień Bibliotek” ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do szerokiego grona bibliotekarzy ze wszystkich rodzajów bibliotek. Przedsięwzięcie, rozpoczynające się w dniu 8 maja - Święto Bibliotekarzy i Bibliotek, powinno być w sposób atrakcyjny spopularyzowane poprzez plakat.

Cel Konkursu

  1. Zadaniem Konkursu jest wybór projektu plakatu promującego w oryginalny sposób „Tydzień Bibliotek”.

Organizator Konkursu

  1. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, tel. 22 825-83-74; 22 608-28-27; e-mail biuro@sbp.pl

Uczestnicy Konkursu

  1. Konkurs jest otwarty dla osób fizycznych.

Nagrody

  1. 4. Dla zwycięzcy Konkursu przewidziane są nagrody:
    • nagroda pieniężna; honorarium zostanie wypłacone laureatowi na podstawie zawartej z nim umowy o dzieło
    • druk plakatu i jego upowszechnienie w środowisku bibliotekarskim, szczególnie w czasopismach SBP; laureat otrzymuje 10 egzemplarzy plakatu

Warunki uczestnictwa

  1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie projektu poprzez formularz konkursowy znajdujący się w portalu www.sbp.pl w terminie do 24 lutego 2016 roku włącznie.
  2. Złożenie projektu plakatu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu zgody na wielokrotne nieodpłatne publikowanie plakatu oraz podanie nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a także na wykorzystanie plakatu w celach promocyjnych.
  3. Projekt oraz jego elementy nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i innych praw osobistych.

Zasady Konkursu

  1. Wybór zwycięskiego plakatu odbywa się w dwóch etapach:
    1. W pierwszym etapie Jury powołane przez przewodniczącą SBP wybiera w terminie do 29 lutego 2016 roku maksymalnie 20 plakatów, które biorą udział w drugim etapie konkursu. Wybrane plakaty zostaną opublikowane na stronie konkursu na portalu sbp.pl
    2. W drugim etapie konkursu internauci dokonują wyboru najlepszego plakatu poprzez głosowanie na portalu sbp.pl w terminie do 15 marca 2016 roku do północy
    3. W konkursie zwycięża plakat, który uzyskał najwyższą liczbę głosów w głosowaniu internetowym
    4. W głosowaniu jedna osoba, będąca równocześnie zarejestrowanym i zalogowanym użytkownikiem sbp.pl, może oddać tylko jeden głos
    5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania głosów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały oddane niezgodnie z regulaminem.
  2. Każdy uczestnik nadesłać może maksymalnie 5 projektów.

Ogłoszenie wyników Konkursu

  1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 16 marca 2016 roku.
  2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora www.sbp.pl, a laureat zostanie powiadomiony o wygranej.

Warunki techniczne projektów

  1. Projekt plakatu powinien zawierać następujące treści:
    • nazwę programu: XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
    • czas trwania programu: 8-15 maja 2016
    • hasło programu: „Biblioteka inspiruje”
    • biały, poziomy pasek wysokości 3 cm i szerokości nadesłanej pracy, umieszczony na dole grafiki. Przeznaczony jest do umieszczenia logotypów organizatora, informacje o patronatach i inne. Prosimy także autorów o nie umieszczanie logotypów na pracach konkursowych.
  2. Projekty plakatów należy przesyłać poprzez formularz konkursowy w portalu www.sbp.pl. Dozwolone formaty: JPG, PNG, BMP, GIF, maksymalny rozmiar pliku to 2 MB. Plik załączany do zgłoszenia ze względów technicznych powinien być wersją pomniejszoną - o rozdzielczości maksimum 2000 pikseli w najdłuższym wymiarze.
  3. Docelowa wielkość plakatu do druku, to 70x50 cm. Laureat konkursu zostanie poproszony o nadesłanie projektu w takich rozmiarach, w rozdzielczości 300 dpi.
  4. Do każdego projektu powinna być dołączona informacja z podaniem nazwiska autora/autorów, adresu, telefonu, e-maila oraz nazwy i adresu miejsca pracy.

Zobowiązania końcowe

  1. Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw autorskich.
  2. Użyte materiały graficzne muszą umożliwiać sprzedaż plakatu.
  3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
  4. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego Regulaminu.
  5. Wszelkie zapytania i informacje należy kierować do Biura ZG SBP. Osobą do kontaktu z ramienia Organizatora jest Konrad Stepanajtys tel. 22 608-28-25, kstepanajtys@sbp.pl

Warszawa, 22 stycznia 2016 r.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP