Mistrz Promocji Czytelnictwa 2016

 1. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, zwane dalej Organizatorem. Informacji o konkursie udziela Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z siedzibą w Warszawie, adres al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail: konkurs@sbp.pl; osoba do kontaktu Małgorzata Dargiel-Kowalska, tel. 22 608 28 27, e-mail: m.dargiel-kowalska@sbp.pl
 2. Celem konkursu jest popularyzacja działań bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa.
 3. Termin nadsyłania dokumentacji konkursowej upływa 17 marca 2017 r.
 4. Uczestnikiem konkursu może być każda biblioteka posiadająca osobowość prawną lub wchodząca w skład innej instytucji posiadającej osobowość prawną, finansowana ze środków publicznych lub prywatnych, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Dla laureatów I, II i III miejsca przewidziane są nagrody.
 6. Udział w konkursie następuje poprzez:
  • przesłanie dokumentacji konkursowej w postaci elektronicznej na adres email: konkurs@sbp.pl lub
  • wysłanie pocztą na adres Organizatora konkursu (al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa) dokumentacji konkursowej w postaci drukowanej lub/i na płycie CD wraz ze zdjęciami.
 7. Dokumentacja konkursu, poświadczona przez kierownika biblioteki, przedstawiająca aktywność biblioteki, jej kreatywność i konsekwencję w działaniu za cały 2016 rok, powinna zawierać następujące informacje:
  • nazwa i adres biblioteki oraz nazwiska osób reprezentujących bibliotekę zgodnie ze statutem;
  • ogólna krótka (nie więcej niż 1 str. A4) charakterystyka biblioteki, czytelników i otoczenia, które obsługuje;
  • ogólna charakterystyka realizowanych działań promujących czytelnictwo w 2016 r. (nie więcej niż 1 str. A4);
  • wykaz realizowanych w 2016 r. imprez (dla każdej imprezy należy podać następujące informacje: nazwa imprezy, grupa docelowych odbiorców, data, forma, miejsce, zasięg imprezy, liczba uczestników, ew. ogólna charakterystyka imprezy);
  • informacje o sponsorach, patronacie, partnerach oraz o formach promocji mogą być podane osobno dla każdej imprezy lub zbiorczo dla całego programu imprez.
 8. Wyboru najbardziej aktywnej biblioteki dokonuje jury, powołane przez Organizatora. Jury ogłasza wyniki konkursu nie później niż do 31 marca 2017 r.
 9. Kryteria oceny realizacji programu:
  • oryginalność, różnorodność, liczba i jakość imprez (oceniana odpowiednio do zasięgu czytelniczego biblioteki)
  • liczebność i różnorodność uczestników imprez (oceniana odpowiednio do zasięgu czytelniczego biblioteki)
  • zaangażowanie innych środowisk i organizacji (księgarze, wydawcy, organizacje pozarządowe, inni partnerzy, sponsorzy, współorganizatorzy)
  • formy promocji imprez popularyzujących czytelnictwo (oryginalność i skuteczność form: np. ulotki, plakaty, animacje, e-maile, strona www, bezpośrednie kontakty, itp.)
  • udział lokalnych mediów w akcjach promocji czytelnictwa organizowanych przez bibliotekę
 10. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni oddzielnie przez organizatora konkursu.
 11. Biblioteka uczestnicząca w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych adresowych dla celów przeprowadzenia konkursu. Powyższe obejmuje w szczególności zgodę na publikację nazw i adresów bibliotek, które zdobyły nagrody oraz nazwiska osoby kierującej biblioteką.
 12. Przesłanie materiałów konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych portalu www.sbp.pl nazwy i adresu biblioteki w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych.
 13. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 14. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora.
 15. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia ich na stronie konkursowej Organizatora.

Warszawa, 17 stycznia 2017 r.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP