Konkurs na Plakat Tygodnia Bibliotek 2018

Informacje o Konkursie na plakat Tygodnia Bibliotek

Konkurs służy wybraniu najciekawszych projektów plakatów promujących ogólnopolski program Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Tydzień Bibliotek”, którego celem jest:

 • popularyzacja wiedzy o roli bibliotek i ośrodków informacji w systemie kultury, edukacji, nauki i gospodarki, a także o ich znaczeniu dla poprawy jakości życia i utrwalania pozytywnych wzorców społecznych
 • podnoszenie prestiżu bibliotek i zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej
 • promocja czytelnictwa i zainteresowania książką oraz nowymi mediami komunikacji społecznej w szerokich kręgach polskiego społeczeństwa
 • upowszechnianie w społeczeństwie świadomości znaczenia wiedzy i informacji oraz swobodnego dostępu do nich poprzez biblioteki i ośrodki informacji

Program „Tydzień Bibliotek” ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do szerokiego grona bibliotekarzy ze wszystkich rodzajów bibliotek. Przedsięwzięcie, rozpoczynające się w dniu 8 maja - Święto Bibliotekarzy i Bibliotek, powinno być w sposób atrakcyjny spopularyzowane poprzez plakat.

Cel Konkursu

 1. Zadaniem Konkursu jest wybór projektu plakatu promującego w oryginalny sposób „Tydzień Bibliotek”.

Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, tel. 22 825-83-74; 22 608-28-27; e-mail biuro@sbp.pl

Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs jest otwarty dla osób fizycznych.

Nagrody

 1. Dla zwycięzcy Konkursu przewidziane są nagrody:
  • nagroda pieniężna; honorarium zostanie wypłacone laureatowi na podstawie zawartej z nim umowy o dzieło
  • druk plakatu i jego upowszechnienie w środowisku bibliotekarskim, szczególnie w czasopismach SBP; laureat otrzymuje 10 egzemplarzy plakatu

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie projektu poprzez formularz konkursowy znajdujący się w portalu www.sbp.pl w terminie do 23 lutego 2018 roku włącznie.
 2. Złożenie projektu plakatu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu zgody na wielokrotne nieodpłatne publikowanie plakatu oraz podanie nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a także na wykorzystanie plakatu w celach promocyjnych.
 3. Projekt oraz jego elementy nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i innych praw osobistych.

Zasady Konkursu

8. Wybór zwycięskiego plakatu odbywa się w dwóch etapach: 

 1. W pierwszym etapie Jury powołane przez przewodniczącą SBP wybiera w terminie do 1 marca 2018 roku maksymalnie 20 plakatów, które biorą udział w drugim etapie konkursu. Wybrane plakaty zostaną opublikowane na stronie konkursu na portalu sbp.pl
 2. W drugim etapie konkursu internauci dokonują wyboru najlepszego plakatu poprzez głosowanie na portalu sbp.pl w terminie do 15 marca 2018 roku do północy
 3. W konkursie zwycięża plakat, który uzyskał najwyższą liczbę głosów w głosowaniu internetowym
 4. W głosowaniu jedna osoba może oddać tylko jeden głos.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania głosów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały oddane niezgodnie z regulaminem.

9. Każdy uczestnik nadesłać może maksymalnie 5 projektów.

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 16 marca 2018 roku.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora www.sbp.pl, a laureat zostanie powiadomiony o wygranej.

Warunki techniczne projektów

 1. Projekt plakatu powinien zawierać następujące treści:
  • nazwę programu: XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
  • czas trwania programu: 8-15 maja 2018
  • hasło programu: „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”
  • biały, poziomy pasek wysokości 3 cm i szerokości nadesłanej pracy, umieszczony na dole grafiki. Przeznaczony jest do umieszczenia logotypów organizatora, informacje o patronatach i inne. Prosimy także autorów o nie umieszczanie logotypów na pracach konkursowych.
 2. Projekty plakatów należy przesyłać poprzez formularz konkursowy w portalu www.sbp.pl. Dozwolone formaty: JPG, PNG, BMP, GIF, maksymalny rozmiar pliku to 2 MB. Plik załączany do zgłoszenia ze względów technicznych powinien być wersją pomniejszoną - o rozdzielczości maksimum 2000 pikseli w najdłuższym wymiarze.
 3. Docelowa wielkość plakatu do druku, to 70x50 cm. Laureat konkursu zostanie poproszony o nadesłanie projektu w takich rozmiarach, w rozdzielczości 300 dpi.
 4. Do każdego projektu powinna być dołączona informacja z podaniem nazwiska autora/autorów, adresu, telefonu, e-maila oraz nazwy i adresu miejsca pracy.

Zobowiązania końcowe

 1. Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw autorskich.
 2. Użyte materiały graficzne muszą umożliwiać sprzedaż plakatu.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie zapytania i informacje należy kierować na adres m.pawlik@sbp.pl  tel. 22 608-28-25.

Warszawa, 12 stycznia 2018 r.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP