Konkurs na Plakat Tygodnia Bibliotek 2018

Informacje o Konkursie na plakat Tygodnia Bibliotek

Konkurs służy wybraniu najciekawszych projektów plakatów promujących ogólnopolski program Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Tydzień Bibliotek”, którego celem jest:

 • popularyzacja wiedzy o roli bibliotek i ośrodków informacji w systemie kultury, edukacji, nauki i gospodarki, a także o ich znaczeniu dla poprawy jakości życia i utrwalania pozytywnych wzorców społecznych
 • podnoszenie prestiżu bibliotek i zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej
 • promocja czytelnictwa i zainteresowania książką oraz nowymi mediami komunikacji społecznej w szerokich kręgach polskiego społeczeństwa
 • upowszechnianie w społeczeństwie świadomości znaczenia wiedzy i informacji oraz swobodnego dostępu do nich poprzez biblioteki i ośrodki informacji

Program „Tydzień Bibliotek” ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do szerokiego grona bibliotekarzy ze wszystkich rodzajów bibliotek. Przedsięwzięcie, rozpoczynające się w dniu 8 maja - Święto Bibliotekarzy i Bibliotek, powinno być w sposób atrakcyjny spopularyzowane poprzez plakat.

Cel Konkursu

 1. Zadaniem Konkursu jest wybór projektu plakatu promującego w oryginalny sposób „Tydzień Bibliotek”.

Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, tel. 22 825-83-74; 22 608-28-27; e-mail biuro@sbp.pl

Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs jest otwarty dla osób fizycznych.

Nagrody

 1. Dla zwycięzcy Konkursu przewidziane są nagrody:
  • nagroda pieniężna; honorarium zostanie wypłacone laureatowi na podstawie zawartej z nim umowy o dzieło
  • druk plakatu i jego upowszechnienie w środowisku bibliotekarskim, szczególnie w czasopismach SBP; laureat otrzymuje 10 egzemplarzy plakatu

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie projektu poprzez formularz konkursowy znajdujący się w portalu www.sbp.pl w terminie do 23 lutego 2018 roku włącznie.
 2. Złożenie projektu plakatu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu zgody na wielokrotne nieodpłatne publikowanie plakatu oraz podanie nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a także na wykorzystanie plakatu w celach promocyjnych.
 3. Projekt oraz jego elementy nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i innych praw osobistych.

Zasady Konkursu

8. Wybór zwycięskiego plakatu odbywa się w dwóch etapach: 

 1. W pierwszym etapie Jury powołane przez przewodniczącą SBP wybiera w terminie do 1 marca 2018 roku maksymalnie 20 plakatów, które biorą udział w drugim etapie konkursu. Wybrane plakaty zostaną opublikowane na stronie konkursu na portalu sbp.pl
 2. W drugim etapie konkursu internauci dokonują wyboru najlepszego plakatu poprzez głosowanie na portalu sbp.pl w terminie do 15 marca 2018 roku do północy
 3. W konkursie zwycięża plakat, który uzyskał najwyższą liczbę głosów w głosowaniu internetowym
 4. W głosowaniu jedna osoba może oddać tylko jeden głos.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania głosów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały oddane niezgodnie z regulaminem.

9. Każdy uczestnik nadesłać może maksymalnie 5 projektów.

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 16 marca 2018 roku.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora www.sbp.pl, a laureat zostanie powiadomiony o wygranej.

Warunki techniczne projektów

 1. Projekt plakatu powinien zawierać następujące treści:
  • nazwę programu: XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
  • czas trwania programu: 8-15 maja 2018
  • hasło programu: „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”
  • biały, poziomy pasek wysokości 3 cm i szerokości nadesłanej pracy, umieszczony na dole grafiki. Przeznaczony jest do umieszczenia logotypów organizatora, informacje o patronatach i inne. Prosimy także autorów o nie umieszczanie logotypów na pracach konkursowych.
 2. Projekty plakatów należy przesyłać poprzez formularz konkursowy w portalu www.sbp.pl. Dozwolone formaty: JPG, PNG, BMP, GIF, maksymalny rozmiar pliku to 2 MB. Plik załączany do zgłoszenia ze względów technicznych powinien być wersją pomniejszoną - o rozdzielczości maksimum 2000 pikseli w najdłuższym wymiarze.
 3. Docelowa wielkość plakatu do druku, to 70x50 cm. Laureat konkursu zostanie poproszony o nadesłanie projektu w takich rozmiarach, w rozdzielczości 300 dpi.
 4. Do każdego projektu powinna być dołączona informacja z podaniem nazwiska autora/autorów, adresu, telefonu, e-maila oraz nazwy i adresu miejsca pracy.

Zobowiązania końcowe

 1. Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw autorskich.
 2. Użyte materiały graficzne muszą umożliwiać sprzedaż plakatu.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie zapytania i informacje należy kierować na adres m.pawlik@sbp.pl  tel. 22 608-28-25.

Warszawa, 12 stycznia 2018 r.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP