Tydzień Bibliotek 2011

Regulamin Konkursu
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
na działania promocyjne w roku 2011 w ramach programu
TYDZIEŃ BIBLIOTEK

„Tydzień Bibliotek” jest ogólnopolskim programem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich realizowanym od roku 2004, którego celem jest:

 • popularyzacja wiedzy o roli bibliotek i ośrodków informacji w systemie kultury, edukacji, nauki i gospodarki, a także o ich znaczeniu dla poprawy jakości życia i utrwalania pozytywnych wzorców społecznych
 • podnoszenie prestiżu bibliotek i zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej
 • promocja czytelnictwa i zainteresowania książką oraz nowymi mediami komunikacji społecznej w szerokich kręgach polskiego społeczeństwa
 • upowszechnianie w społeczeństwie świadomości o znaczeniu wiedzy i informacji oraz swobodnego dostępu do nich poprzez biblioteki i ośrodki informacji
 1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z siedzibą w Warszawie, adres al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, (22) 608-28-25, fax (022) 825-53-49, e-mail biuro@sbp.pl
 2. „Tydzień Bibliotek 2011” odbywa się w dniach 8-15 maja br. pod hasłem  „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę”. Wiecej o założeniach konkursu…
 3. Po raz pierwszy ustanowiono nową nagrodę w konkursie „Tydzień  Bibliotek 2011” pod hasłem „Komu po drodze?”, ufundowaną przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Więcej o nagrodzie FRSI…
 4. Adresatami konkursu są biblioteki i ośrodki informacji wszystkich rodzajów działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej finansowane ze środków publicznych i/lub prywatnych (biblioteki: publiczne każdego szczebla samodzielne lub będące częścią innych instytucji kultury, szkolne, pedagogiczne, wyższych uczelni, naukowe, fachowe, specjalne, inne). Programy mogą być realizowane przez pojedyncze biblioteki lub wspólnie z innymi bibliotekami gminy/miasta/regionu na zasadach partnerskich. Inne rodzaje instytucji (organizacje pozarządowe, domy kultury nieprowadzące biblioteki publicznej, samorządy lokalne, inne) mogą brać udział w programie realizowanym przez bibliotekę jako instytucje wspierające.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie do Biura ZG SBP dokumentacji z realizacji programu w terminie do 15 lipca 2011 r. w następujący sposób:
  • przesłanie dokumentacji konkursowej w postaci elektronicznej na adres email: konkurs@sbp.pl
   lub
  • wysłanie pocztą na adres SBP (al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa) dokumentacji konkursowej w postaci drukowanej lub/i na płycie CD wraz ze zdjęciami (nie dotyczy nagrody FRSI)
 6. Dokumentacja z realizacji programu „Tydzień Bibliotek 2011”, poświadczona przez kierownika instytucji, przygotowana na papierze lub w formie zapisu elektronicznego, powinna zawierać następujące informacje:
  • nazwa i adres biblioteki
  • ogólna krótka ( nie więcej niż 1 str. A4) charakterystyka biblioteki, czytelników i otoczenia, które obsługuje (w przypadku bibliotek publicznych: liczba mieszkańców, liczba czytelników na 100 mieszkańców, liczba zakupów książek na 100 mieszkańców, liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców; w przypadku bibliotek szkolnych, bibliotek szkół wyższych, innych, odpowiednio dane charakteryzujące zasięg czytelniczy biblioteki)
  • ogólna charakterystyka realizowanego programu , w tym spodziewane pozytywne długofalowe efekty i wpływ na poprawę wizerunku biblioteki (nie więcej niż 1,5 str. A4)
  • wykaz imprez realizowanych w ramach programu: dla każdej imprezy należy podać następujące informacje: nazwa imprezy (ew. nazwa cyklu imprez), grupa docelowych odbiorców, data, forma, miejsce, zasięg imprezy, liczba uczestników
  • informacje o sponsorach, patronacie, partnerach oraz o formach promocji, nie więcej niż 1 str. A4 i do 2 zdjęć dla jednej imprezy
  • informacje w mediach
 7. Realizacja programu będzie oceniana według następujących kryteriów:
  • zgodność z hasłem i założeniami programowymi „Tygodnia Bibliotek” w danym roku
  • oryginalność, różnorodność, liczba i jakość imprez
  • liczebność i różnorodność uczestników imprez (oceniana odpowiednio do zasięgu  czytelniczego biblioteki)
  • zaangażowanie pracowników biblioteki, lokalnych struktur SBP oraz innych środowisk (partnerzy, sponsorzy, współorganizatorzy)
  • formy promocji „Tygodnia Bibliotek” realizowane przez bibliotekę: oryginalność i skuteczność form: np. ulotki, plakaty, animacje, e-maile, strona www, bezpośrednie kontakty, itp.
  • opis udziału lokalnych mediów w promocji „Tygodnia Bibliotek 2011” (maksymalnie do 10 wycinków prasowych)
 8. Możliwość ubiegania się o dodatkową nagrodę ufundowaną przez FRSI, pod hasłem „Komu po drodze” mają tylko te biblioteki, które zgłoszą swój udział w konkursie „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam wchodzę” w postaci elektronicznej na adres e-mail: konkurs@sbp.pl oraz dodatkowo spełniają następujące warunki:
  • złożą oświadczenie, że są zainteresowane startowaniem w konkursie „Komu po drodze?”
  • w dokumentacji konkursowej, w odrębnym pliku odpowiedzą na pytanie „Komu po drodze?”, przy czym odpowiedź nie może być dłuższa niż 2000 znaków ze spacjami i powinna dotyczyć jednej z dwóch grup:
   1. młodzi ludzie - wiek 16-24 lat.
   2. dorośli - wiek 25-60 lat
   Odpowiedź powinna opisywać jedno wydarzenie zorganizowane w „Tygodniu Bibliotek 2011” z myślą o jednej z ww. grup. Docenione zostaną wypowiedzi pokazujące, jaką korzyść z uczestnictwa w tym wydarzeniu miały osoby z danej grupy, ile osób skorzystało z oferty i jak biblioteka dotarła do nich z informacją o tym wydarzeniu. Oceniany będzie również sposób wykorzystania nowoczesnych technologii.
  • do opisu dołączą 2 zdjęcia ilustrujące opisywane wydarzenie i/lub grupę osób.
 9. Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich powołuje Komisję Konkursową do oceny realizacji nadesłanych programów.
 10. Komisja Konkursowa SBP ogłasza wyniki konkursu nie później niż 30 września 2011 roku.
 11. Wyboru trzech najciekawszych programów w konkursie FRSI, pod hasłem „Komu po drodze?”, dokona Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w tym samym terminie.
 12. Przewodnicząca SBP, w porozumieniu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, ustala termin i miejsce rozdania nagród laureatom.
 13. Biblioteka uczestnicząca w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych adresowych dla celów przeprowadzenia konkursu. Powyższe obejmuje w szczególności zgodę na publikację nazwy i adresu biblioteki oraz nazwisk osób kierujących biblioteką i innych związanych z realizacją programu „Tydzień Bibliotek”.
 14. Przesłanie materiałów konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nazwy i adresu biblioteki, na portalu SBP, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych.
 15. Laureaci miejsc 1-3, zobowiązują się do przygotowania w okresie 1 miesiąca od ogłoszenia wyników konkursu, w porozumieniu z Biurem ZG SBP, prezentacji przeznaczonej do upowszechnienia na portalu sbp.pl.
 16. Dodatkowych informacji o konkursie udziela Konrad Stepanajtys (22) 608-28-25, konkurs@sbp.pl

Warszawa, kwiecień 2011
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP