Konkurs SBP na najciekawsze wydarzenie dla młodych czytelników, organizowane online, w ramach Tygodnia Bibliotek 8 – 15 maja 2020

Regulamin konkursu SBP
na najciekawsze wydarzenie dla młodych czytelników, organizowane online,  w ramach Tygodnia Bibliotek 2020

 1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z siedzibą w Warszawie, adres al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, (22) 608 28 27; (22) 608-28-25, e-mail: biuro@sbp.pl
 2. Tydzień Bibliotek 2020 odbywa się w dniach 8-15 maja br. pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece”.
 3. Przedmiotem konkursu jest jedno, wybrane przez instytucję - adresata konkursu - najciekawsze wydarzenie dla młodych czytelników, realizowane przez Internet, w ramach programu Tydzień Bibliotek 2020.
 4. Adresatami konkursu są biblioteki i ośrodki informacji wszystkich rodzajów działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, finansowane ze środków publicznych i/lub prywatnych (biblioteki: publiczne każdego szczebla samodzielne lub będące częścią innych instytucji kultury, szkolne, pedagogiczne, wyższych uczelni, naukowe, kościołów i związków wyznaniowych, fachowe, specjalne, inne). Wydarzenia mogą być realizowane przez pojedyncze biblioteki lub wspólnie z innymi bibliotekami gminy/miasta/regionu na zasadach partnerskich. Inne podmioty (organizacje pozarządowe, domy kultury nieprowadzące biblioteki publicznej, samorządy lokalne, inne) mogą brać udział w programie realizowanym przez bibliotekę jako instytucje wspierające.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie w postaci elektronicznej do Biura ZG SBP dokumentacji (opisu) z realizacji wydarzenia i udzielenie dostępu do jego utrwalonego zapisu w terminie do 5 czerwca 2020 r. na adres e-mail: konkurs@sbp.pl.
 6. Dokumentacja poświadczona przez kierownika instytucji (poświadczenie w formie skanu), powinna zawierać następujące informacje:
  •    nazwa i adres biblioteki
  •    ogólna, krótka (max. 2 str.) charakterystyka biblioteki, czytelników i środowiska lokalnego, które obsługuje biblioteka, liczba mieszkańców,
  •    krótki (max. 2 str.) opis działalności biblioteki w okresie pandemii
  •    ogólna charakterystyka realizowanego programu „Tydzień Bibliotek 2020”, w tym osiągnięte efekty i ich wpływ na wizerunek biblioteki
  •    opis wydarzenia zgłoszonego do konkursu, który powinien zawierać: nazwę wydarzenia, grupę odbiorców docelowych, datę realizacji, zasięg wydarzenia, liczbę uczestników, wykorzystane narzędzia online,  informację o formach promocji w środowisku i mediach
  •    adres internetowy dostępu do wydarzenia i materiałów dokumentujących jego realizację
 7. Realizacja programu będzie oceniana według następujących kryteriów:
  •    zgodność z hasłem i założeniami programowymi „Tygodnia Bibliotek” w danym roku
  •    oryginalność wydarzenia
  •    różnorodność wykorzystania narzędzi i aplikacji do  realizacji wydarzenia online
  •    zaangażowanie pracowników biblioteki, lokalnych struktur SBP oraz innych środowisk (partnerzy, sponsorzy, współorganizatorzy)
  •    formy promocji wydarzenia i udział lokalnych mediów
  •    reakcje odbiorców w mediach społecznościowych.
 8. Wprowadza się specjalną nagrodę dla bibliotek z małych miejscowości (do 5000 mieszkańców)
 9. Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich powołuje Komisję Konkursową do oceny nadesłanych wydarzeń.
 10. Komisja Konkursowa SBP ogłasza wyniki konkursu nie później niż 19 czerwca 2020 roku.
 11. Przewodnicząca SBP ustala termin i sposób rozdania nagród laureatom.
 12. Biblioteka uczestnicząca w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych adresowych dla celów przeprowadzenia konkursu. Powyższe obejmuje w szczególności zgodę na publikację nazwy i adresu biblioteki oraz nazwisk osób kierujących biblioteką i innych związanych z realizacją programu „Tydzień Bibliotek”.
 13. Przesłanie materiałów konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nazwy i adresu bibliotek na portalu SBP, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystanie dokumentacji w celach promocyjnych i marketingowych.
 14. Zarówno samo wydarzenie, jego forma, treść, a także towarzyszące mu materiały wizualne, teksty literackie,  materiały promocyjne itp. nie mogą naruszać praw autorskich.
 15. Dodatkowych informacji o konkursie udziela Małgorzata Dargiel-Kowalska: 22-608-28-27, m.dargiel-kowalska@sbp.pl; biuro@sbp.pl

Warszawa, 24 kwietnia 2020 r.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP