Konkurs na Plakat Tygodnia Bibliotek 2021

 

Regulamin konkursu na plakat promujący program
XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2021

I.    Informacje o Konkursie

Celem Konkursu jest wybranie projektu plakatu promującego ogólnopolski program Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Tydzień Bibliotek, realizowanego od 2004 roku przez biblioteki od 8 do 15 maja.
Zwycięski plakat będzie obecny w bibliotekach, w czasopismach SBP oraz na portalu Stowarzyszenia, popularyzując w całej Polsce w atrakcyjnej, jednolitej graficznej formie majowe Święto Bibliotekarzy i Bibliotek.

Hasłem XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2021 jest „Znajdziesz mnie w bibliotece” (więcej o haśle na stronie www.sbp.pl). Projekt plakatu powinien nawiązywać do tego hasła.

Tydzień Bibliotek służy:

 • popularyzacji wiedzy o roli bibliotek i ośrodków informacji w systemie kultury, edukacji, nauki i gospodarki, a także o ich znaczeniu dla poprawy jakości życia i utrwalania pozytywnych wzorców społecznych,
 • podnoszeniu prestiżu bibliotek i zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej,
 • promocji czytelnictwa i zainteresowania książką oraz nowymi mediami komunikacji społecznej w szerokich kręgach polskiego społeczeństwa.

II.    Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, tel. 22 608-28-27; e-mail biuro@sbp.pl.

III.    Uczestnicy Konkursu

W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

IV.    Nagrody

Dla zwycięzcy Konkursu przewidziane są nagrody:

    a) nagroda pieniężna; honorarium zostanie wypłacone laureatowi na podstawie zawartej z nim umowy o dzieło,
    b) druk plakatu (laureat otrzymuje 10 egzemplarzy plakatu) i jego upowszechnienie w środowisku bibliotekarskim, w czasopismach SBP, na portalu SBP.

V.    Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną jednego projektu plakatu (zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. VII niniejszego Regulaminu) wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia w formie skanu (wyłącznie PDF) (załącznik nr 1) na adres: plakat@sbp.pl w terminie do 19 lutego 2021 r. do godz. 23:59
 2. Projekt (.JPG) oraz skan (PDF) podpisanego formularza (załącznik nr 1) należy opisać w nazwach plików imieniem i nazwiskiem autora projektu plakatu.
 3. Każdy uczestnik może nadesłać wyłącznie 1 projekt plakatu. Zgłoszenia z większą liczbą projektów nie będą rozpatrywane.
 4. Przesłanie projektu plakatu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi Konkursu zgody na wielokrotne nieodpłatne publikowanie projektu plakatu oraz podanie nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a także na wykorzystanie projektu plakatu w celach promocyjnych.
 5. Projekt oraz jego elementy nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i innych praw osobistych.

VI.    Wybór zwycięzcy Konkursu i ogłoszenie wyników

 1. Wyboru zwycięskiego plakatu dokonuje Jury powołane przez przewodniczącą SBP.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 5 marca 2021r.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora www.sbp.pl, a laureat zostanie powiadomiony o wygranej.

VII.    Warunki techniczne projektu plakatu

 1. Projekt plakatu powinien zawierać następujące treści:
  • XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
  • 8-15 maja 2021
  • Znajdziesz mnie w bibliotece
 2. Projekt plakatu należy przesyłać w wersji pomniejszonej w formacie JPG, RGB, w rozdzielczości 72 dpi. O przesłanie projektu plakatu w docelowym rozmiarze do druku i rozdzielczości min. 300 dpi zostanie poproszony wyłącznie laureat konkursu.
 3. Docelowa wielkość plakatu do druku to 50x70 cm. Projektując plakat należy uwzględnić biały, poziomy pasek, umieszczony na dole grafiki i przeznaczony do umieszczenia logotypów organizatora, informacji o patronatach i innych. Wysokość paska w docelowym plakacie powinna wynosić 3 cm.

VIII.    Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W E (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator Konkursu informuje osoby biorące w nim udział, że:

a)   Administratorem danych osobowych jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, ul. Emiliana Konopczyńskiego 5/7, 00-335 Warszawa, tel. 22 608-28-27.
b)   Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji
 i promocji konkursu.
c)   Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez uczestników (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
d)   Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
e)   Dane osobowe zwycięzców będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia procedur wyłaniania laureatów, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi dot. archiwizacji.
f)    Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g)   Odbiorcami, do których mogą być przekazane dane osobowe są organy państwowe upoważnione do ich przetwarzania na mocy przepisów prawa.
h)   Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
i)    Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
j)    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać pisząc na adres e-mail: biuro@sbp.pl.

IX.    Zobowiązania końcowe

 1. Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw autorskich.
 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie terminów, zmiany lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

X.    Kontakt
Wszelkie zapytania i informacje należy kierować do Biura ZG SBP.
Osobą do kontaktu z ramienia Organizatora jest Joanna Filimonow, e-mail: j.filimonow@sbp.pl

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszenia

Warszawa, 25 stycznia 2021 r.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
 

 

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP