Mistrz Promocji Czytelnictwa 2020

Regulamin Konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 2020

 1. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, zwane dalej Organizatorem. Informacji o konkursie udziela Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z siedzibą w Warszawie, adres al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail: biuro@sbp.pl; osoba do kontaktu Małgorzata Dargiel-Kowalska, tel. 22 608 28 27, e-mail: m.dargiel-kowalska@sbp.pl.
 2. Celem konkursu jest popularyzacja działań bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa.
 3. Termin nadsyłania dokumentacji konkursowej upływa 15 marca 2021 r.
 4. Uczestnikiem konkursu może być każda biblioteka posiadająca osobowość prawną lub wchodząca w skład innej instytucji posiadającej osobowość prawną, finansowana ze środków publicznych lub prywatnych, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Udział w konkursie następuje poprzez przesłanie dokumentacji konkursowej w postaci elektronicznej wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia w formie skanu (załącznik nr 1) na adres email: konkurs@sbp.pl
 6. Dokumentacja konkursu, poświadczona przez dyrektora biblioteki, przedstawiająca aktywność biblioteki, jej kreatywność i konsekwencję w działaniu na rzecz wspierania czytelnictwa za cały 2020 rok, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń online realizowanych w okresie epidemii, powinna zawierać następujące informacje:
  • nazwa i adres biblioteki oraz nazwiska osób reprezentujących bibliotekę zgodnie ze statutem; 
  • ogólna, krótka (nie więcej niż 1 str. A4) charakterystyka biblioteki, czytelników i otoczenia, które obsługuje, z podaniem liczby mieszkańców w miejscowości - siedzibie biblioteki;
  • ogólna charakterystyka sytuacji biblioteki w okresie epidemii oraz realizowanych działań promujących czytelnictwo w 2020 r. (nie więcej niż 1 str. A4);
  • wykaz realizowanych w 2020 r. imprez/akcji/wydarzeń:
   - dla każdej imprezy stacjonarnej lub hybrydowej należy podać następujące informacje: nazwa imprezy, grupa docelowych odbiorców, data i miejsce, zasięg imprezy, liczba uczestników, ogólna charakterystyka imprezy,
   - dla wydarzeń dostępnych w Internecie nazwa imprezy, grupa docelowych odbiorców, data i miejsce (jeśli dotyczy), zasięg imprezy, liczba uczestników (jeśli dotyczy), ogólna charakterystyka imprezy, informacja o wykorzystanych platformach i aplikacjach internetowych lub innych narzędziach komputerowych, dostępność (np. online, w serwisach społecznościowych,  YouTube - podać adres internetowy);
  • informacje o sponsorach, patronacie, partnerach oraz o formach promocji; mogą być podane osobno dla każdej imprezy lub zbiorczo dla całego programu imprez.
 7.  Wyboru najbardziej aktywnej biblioteki dokonuje jury, powołane przez Organizatora. Jury ogłasza wyniki konkursu nie później niż do 31 marca 2021 r.
 8.  Kryteria oceny realizacji programu:
  • oryginalność, różnorodność, liczba i jakość imprez (oceniana odpowiednio do zasięgu czytelniczego biblioteki), ze szczególnym wyróżnieniem internetowych form promocji czytelnictwa w czasie epidemii,
  • liczebność i różnorodność uczestników imprez (oceniana odpowiednio do zasięgu czytelniczego biblioteki)
  • zaangażowanie innych środowisk i organizacji (księgarze, wydawcy, organizacje pozarządowe, inni partnerzy, sponsorzy, współorganizatorzy)
  • formy promocji imprez popularyzujących czytelnictwo (oryginalność i skuteczność form: np. ulotki, plakaty, animacje, e-maile, strona www, bezpośrednie kontakty, itp.)
  • udział lokalnych mediów w akcjach promocji czytelnictwa organizowanych przez bibliotekę.
 9.  Przewiduje się dodatkowo uhonorowanie nagrodą specjalną biblioteki z miejscowości do 5 000 mieszkańców.
 10.  O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni oddzielnie przez Organizatora konkursu.
 11.  Biblioteka uczestnicząca w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych adresowych dla celów przeprowadzenia konkursu. Powyższe obejmuje w szczególności zgodę na publikację nazw i adresów bibliotek, które zdobyły nagrody oraz nazwiska osoby kierującej biblioteką. 
 12.  Przesłanie materiałów konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych portalu www.sbp.pl nazwy i adresu biblioteki w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych.
 13.  Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 14.  Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora.
 15.  Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia ich na stronie konkursowej Organizatora.

Załącznik: formularz zgłoszenia

Warszawa, 16 lutego 2021 r.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP