Wakacyjny konkurs fotograficzny: Z książką w plecaku

 1. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie przy ul. Konopczyńskiego 5/7, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000081477, zwane dalej Organizatorem.
 2. Adres Organizatora: Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7
 3. Data rozpoczęcia konkursu: 11 lipca 2011 r.
 4. Data zakończenia konkursu: 30 września 2011 r.
 5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, który łącznie spełnia następujące warunki:
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za przedstawiciela ustawowego;
  • nie jest pracownikiem Organizatora ani członkiem jego rodziny;
  • zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • spełnia inne warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 6. W przypadku wygrania nagrody przez osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, nagrodę odbiera przedstawiciel ustawowy takiej osoby.
 7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
 8. Udział w konkursie następuje poprzez zarejestrowanie się na stronie sbp.pl oraz wysłanie za pomocą systemu w formacie jpg jednej fotografii na temat „Z książką w plecaku”. Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB. Fotografia musi być autorstwa uczestnika Konkursu.
 9. Wyboru najlepszych fotografii dokonują internauci, posiadający konto na portalu sbp.pl. Głosowanie trwa od 11 lipca do 30 września 2011 roku. Głosujący poprzez przycisk „głosuj” wskazuje zdjęcia (dowolną ilość prac), które mu się najbardziej podobają.
 10. Lista zdobywców nagród (zawierająca imiona, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania) zostanie opublikowana na stronie konkursowej w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Konkursu, zwycięzcy zostaną także powiadomieni telefonicznie.
 11. Po opublikowaniu listy zdobywców nagród, Organizator skontaktuje się ze zdobywcami nagród (na adres e-mail, z użyciem którego brali oni udział w Konkursie) w celu ustalenia warunków odbioru nagród.
 12. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych powoduje niedopuszczenie uczestnika do Konkursu bądź jego wykluczenie.
 13. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. Powyższe obejmuje w szczególności zgodę na publikacje imienia, nazwiska zdobywcy nagrody na stronach internetowych Organizatora. Administratorem zbioru danych osobowych jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny. Administrator zbioru danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie oraz że Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawienia.
 14. Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych portalu http://www.sbp.pl/ oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
 15. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. O ile na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku. Przesyłając fotografię uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich związanymi z prawami autorskimi do fotografii, prawami do wizerunku lub wszelkimi innymi prawami.
 16. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 17. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 18. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
 19. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne.
 20. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
 21. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród rzeczowych. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia ich na stronie konkursowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP