Dni Książki Historycznej, listopad 2011

Regulamin konkursu

 1. Organizatorami konkursu są Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Porozumienie Wydawców Książki Historycznej.
 2. „Dni Książki Historycznej” odbywają się w listopadzie 2011 roku. 
 3. Adresatami konkursu są biblioteki wszystkich rodzajów działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej finansowane ze środków publicznych i/lub prywatnych (biblioteki: publiczne każdego szczebla samodzielne lub będące częścią innych instytucji kultury, szkolne, pedagogiczne, wyższych uczelni, naukowe, fachowe, specjalne, inne). Programy mogą być realizowane przez pojedyncze biblioteki lub wspólnie z innymi bibliotekami gminy/miasta/regionu na zasadach partnerskich. Inne rodzaje instytucji (wydawcy, księgarze, organizacje pozarządowe, domy kultury, samorządy lokalne, inne) mogą brać udział w programie realizowanym przez bibliotekę jako instytucje wspierające.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie dokumentacji z realizacji programu w postaci elektronicznej do Biura ZG SBP w terminie do 09 grudnia2011 r. na adres e-mail: biuro@sbp.pl. 
 5. Dokumentacja z realizacji programu „Dni Książki Historycznej”, listopad 2011, poświadczona przez kierownika instytucji, przygotowana w formie zapisu elektronicznego, powinna zawierać następujące informacje:
  • nazwa i adres biblioteki oraz nazwisko dyrektora i telefon kontaktowy
  • krótka (nie więcej niż 0,5 str. A4) charakterystyka biblioteki, czytelników i otoczenia, które obsługuje
  • krótka (nie więcej niż 0,5 str. A4) charakterystyka działań biblioteki na rzecz popularyzacji historii i książki historycznej w ostatnim roku
  • wykaz imprez realizowanych w ramach „Dni książki Historycznej” w listopadzie 2011: dla każdej imprezy należy podać następujące informacje: nazwa imprezy (ew. nazwa cyklu imprez), krótka charakterystyka, grupa docelowych odbiorców, data, forma, miejsce, zasięg imprezy, liczba uczestników
  • informacje o sponsorach, patronacie, partnerach oraz o formach promocji, nie więcej niż 1 str. A4 i 1 zdjęcie dla jednej imprezy
  • informacje w mediach
 6.  Realizacja programu będzie oceniana według następujących kryteriów:
  • zgodność założeniami programowymi „Dni Książki Historycznej” 
  • oryginalność, różnorodność, liczba i jakość imprez
  • liczebność i różnorodność uczestników imprez (oceniana odpowiednio do zasięgu czytelniczego biblioteki)
  • zaangażowanie pracowników biblioteki, lokalnych struktur SBP oraz innych środowisk (partnerzy, sponsorzy, współorganizatorzy, wydawcy)
  • formy promocji „Dni Książki Historycznej” realizowane przez bibliotekę: oryginalność i skuteczność form: np. ulotki, plakaty, animacje, e-maile, strona www, bezpośrednie kontakty, itp.
  • opis udziału lokalnych mediów w promocji „Dni Książki Historycznej”
 7. Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz przewodniczący Porozumienia Wydawców Książki Historycznej powołują Komisję Konkursową do oceny realizacji nadesłanych programów.
  1. Komisja Konkursowa SBP ogłasza wyniki konkursu nie później niż 16 grudnia 2011 roku.
 8. Przewodnicząca SBP, w porozumieniu Porozumieniem Wydawców Książki Historycznej, ustala termin i miejsce rozdania nagród laureatom. Nagrodami będą atrakcyjne książki o tematyce historycznej.
 9. Biblioteka uczestnicząca w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych adresowych dla celów przeprowadzenia konkursu. Powyższe obejmuje w szczególności zgodę na publikację nazwy i adresu biblioteki oraz nazwisk osób kierujących biblioteką i innych związanych z realizacją programu „Dni Książki Historycznej”.
  1. Przesłanie materiałów konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nazwy i adresu biblioteki, na portalu SBP, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych.
  2. Laureaci miejsc 1-3 zobowiązują się do przygotowania w okresie 1 miesiąca od ogłoszenia wyników konkursu, w porozumieniu z Biurem ZG SBP, prezentacji przeznaczonej do upowszechnienia na portalu sbp.pl.
 10. Dodatkowych informacji o konkursie udzielają J.Pasztaleniec-Jarzyńska, j.pasztaleniec-jarzynska@sbp.pl (tel. 601 772 909) oraz sekretarz konkursu Małgorzata Woźniak, m.wozniak@sbp.pl (tel. 22 608 28 27).

Warszawa, październik 2011

 
Elżbieta Stefańczyk, 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Waldemar Michalski, Porozumienie Wydawców Książki Historycznej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP