Mistrz Promocji Czytelnictwa 2008

Regulamin konkursu "Mistrz Promocji Czytelnictwa 2008"
na najbardziej aktywną bibliotekę promującą czytelnictwo w 2008 roku

 1. Konkurs organizowany jest przez Polską Izbę Książki, zwaną dalej Organizatorem, oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, zwane dalej Realizatorem Konkursu. Konkurs jest realizowany w ramach działań Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców. Informacji o konkursie udziela Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z siedzibą w Warszawie, adres al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, tel. (022) 825-83-74, (022) 608-28-24, e-mail biurozgsbp@wp.plTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 2. Celem konkursu jest popularyzacja działań bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
 3. Data rozpoczęcia konkursu: 8 stycznia 2009 r.
 4. Termin nadsyłania dokumentacji konkursowej: 28 luty 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego)
 5. Uczestnikiem konkursu może być każda biblioteka posiadająca osobowość prawną lub wchodząca w skład innej instytucji posiadającej osobowość prawną, finansowana ze środków publicznych lub prywatnych, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 6. Nagrodą główną w konkursie jest 5.000 złotych brutto (słownie: pięć tysięcy złotych). Ponadto przyznawane są nagrody za zajęcie drugiego miejsca w wysokości 3.000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych) oraz trzeciego miejsca w wysokości 2.000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych).
 7. Udział w konkursie następuje poprzez wysłanie na adres Realizatora konkursu, tj. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich pocztą (al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa) dokumentacji konkursowej (w postaci drukowanej lub na płycie CD wraz ze zdjęciami), przedstawiającej aktywność biblioteki, jej kreatywność i konsekwencję w działaniu za cały 2008 rok
 8. Dokumentacja przygotowana na papierze lub w formie zapisu elektronicznego na płycie CD, podpisana przez kierownika biblioteki powinna zawierać następujące informacje:
  • nazwa i adres biblioteki oraz nazwiska osób reprezentujących bibliotekę zgodnie ze statutem;
  • ogólna krótka ( nie więcej niż 1 str. A4) charakterystyka biblioteki, czytelników i otoczenia, które obsługuje;
  • ogólna charakterystyka realizowanych działań promujących czytelnictwo w 2008 r.( nie więcej niż 1 str. A4);
  • wykaz realizowanych w 2008 r. imprez (dla każdej imprezy należy podać następujące informacje: nazwa imprezy, grupa docelowych odbiorców, data, forma, miejsce, zasięg imprezy, liczba uczestników, ew. ogólna charakterystyka imprezy);
  • informacje o sponsorach, patronacie, partnerach oraz o formach promocji mogą być podane osobno dla każdej imprezy lub zbiorczo dla całego programu imprez.
 9. Wyboru najbardziej aktywnej biblioteki dokonuje jury, powołane przez Organizatora i Realizatora konkursu. Jury ogłasza wyniki konkursu nie później niż do 31 marca 2009 r.
 10. Kryteria oceny realizacji programu:
  • oryginalność, różnorodność, liczba i jakość imprez
  • liczebność i różnorodność uczestników imprez (oceniana odpowiednio do zasięgu czytelniczego biblioteki)
  • zaangażowanie innych środowisk (księgarze, wydawcy, organizacje pozarządowe, inni partnerzy, sponsorzy, współorganizatorzy)
  • formy promocji imprez popularyzujących czytelnictwo realizowanych przez bibliotekę (oryginalność i skuteczność form: np. ulotki, plakaty, animacje, e-maile, strona www, bezpośrednie kontakty, itp.)
  • udział lokalnych mediów w akcjach promocji czytelnictwa organizowanych przez bibliotekę
 11. Wręczenie nagród nastąpi podczas Gali Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w dniu 23 kwietnia 2009 r. w Warszawie.
 12. Organizator skontaktuje się z laureatami konkursu w celu ustalenia warunków odbioru nagrody. Nagrody wypłaca Organizator konkursu, tj. Polska Izba Książki, który prowadzi związaną z tym dokumentację.
 13. Biblioteka uczestnicząca w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych adresowych dla celów przeprowadzenia konkursu. Powyższe obejmuje w szczególności zgodę na publikację nazw i adresów bibliotek, które zdobyły nagrody oraz nazwiska osoby kierującej biblioteką
 14. Przesłanie materiałów konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi oraz Realizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych portalu www.pik.org.pl oraz www.ebib.info.pl nazwy i adresu biblioteki w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych.
 15. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 16. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora i Realizatora.
 17. Organizator i Realizator konkursu są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia ich na stronie konkursowej Organizatora i Realizatora.
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP