Tydzień Bibliotek 2012

Regulamin Konkursu
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
na działania promocyjne w roku 2012 w ramach programu
TYDZIEŃ BIBLIOTEK

„Tydzień Bibliotek” jest ogólnopolskim programem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich realizowanym od roku 2004, którego celem jest:

 • popularyzacja wiedzy o roli bibliotek i ośrodków informacji w systemie kultury, edukacji, nauki i gospodarki, a także o ich znaczeniu dla poprawy jakości życia i utrwalania pozytywnych wzorców społecznych
 • podnoszenie prestiżu bibliotek i zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej
 • promocja czytelnictwa i zainteresowania książką oraz nowymi mediami komunikacji społecznej w szerokich kręgach polskiego społeczeństwa
 • upowszechnianie w społeczeństwie świadomości o znaczeniu wiedzy i informacji oraz swobodnego dostępu do nich poprzez biblioteki i ośrodki informacji
 1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z siedzibą w Warszawie, adres al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, (22) 608-28-25, fax (22) 825-53-49, e-mail biuro@sbp.pl
 2. „Tydzień Bibliotek 2012” odbywa się w dniach 8-15 maja br. pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze!”. Więcej o założeniach konkursu.
 3. Adresatami konkursu są biblioteki i ośrodki informacji wszystkich rodzajów działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej finansowane ze środków publicznych i/lub prywatnych (biblioteki: publiczne każdego szczebla samodzielne lub będące częścią innych instytucji kultury, szkolne, pedagogiczne, wyższych uczelni, naukowe, fachowe, specjalne, inne). Programy mogą być realizowane przez pojedyncze biblioteki lub wspólnie z innymi bibliotekami gminy/miasta/regionu na zasadach partnerskich. Inne rodzaje instytucji (organizacje pozarządowe, domy kultury nieprowadzące biblioteki publicznej, samorządy lokalne, inne) mogą brać udział w programie realizowanym przez bibliotekę jako instytucje wspierające.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie do Biura ZG SBP dokumentacji z realizacji programu w terminie do 15 lipca 2012 r. w następujący sposób:
  • przesłanie dokumentacji konkursowej w postaci elektronicznej na adres email: konkurs@sbp.pl
   lub
  • wysłanie pocztą na adres SBP (al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa) dokumentacji konkursowej w postaci drukowanej lub/i na płycie CD wraz ze zdjęciami
 5. Dokumentacja z realizacji programu „Tydzień Bibliotek 2012”, poświadczona przez kierownika instytucji, przygotowana na papierze lub w formie zapisu elektronicznego, powinna zawierać następujące informacje:
  • nazwa i adres biblioteki
  • ogólna krótka ( nie więcej niż 1 str. A4) charakterystyka biblioteki, czytelników i otoczenia, które obsługuje (w przypadku bibliotek publicznych: liczba mieszkańców, liczba czytelników na 100 mieszkańców, liczba zakupów książek na 100 mieszkańców, liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców; w przypadku bibliotek szkolnych, bibliotek szkół wyższych, innych, odpowiednio dane charakteryzujące zasięg czytelniczy biblioteki)
  • ogólna charakterystyka realizowanego programu , w tym spodziewane pozytywne długofalowe efekty i wpływ na poprawę wizerunku biblioteki (nie więcej niż 1,5 str. A4)
  • wykaz imprez realizowanych w ramach programu: dla każdej imprezy należy podać następujące informacje: nazwa imprezy (ew. nazwa cyklu imprez), grupa docelowych odbiorców, data, forma, miejsce, zasięg imprezy, liczba uczestników
  • informacje o sponsorach, patronacie, partnerach oraz o formach promocji, nie więcej niż 1 str. A4 i do 2 zdjęć dla jednej imprezy
  • informacje w mediach
 6. Realizacja programu będzie oceniana według następujących kryteriów:
  • zgodność z hasłem i założeniami programowymi „Tygodnia Bibliotek” w danym roku
  • oryginalność, różnorodność, liczba i jakość imprez
  • liczebność i różnorodność uczestników imprez (oceniana odpowiednio do zasięgu  czytelniczego biblioteki)
  • zaangażowanie pracowników biblioteki, lokalnych struktur SBP oraz innych środowisk (partnerzy, sponsorzy, współorganizatorzy)
  • formy promocji „Tygodnia Bibliotek” realizowane przez bibliotekę: oryginalność i skuteczność form: np. ulotki, plakaty, animacje, e-maile, strona www, bezpośrednie kontakty, itp.
  • opis udziału lokalnych mediów w promocji „Tygodnia Bibliotek 2012” (maksymalnie do 10 wycinków prasowych)
 7. Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich powołuje Komisję Konkursową do oceny realizacji nadesłanych programów.
 8. Komisja Konkursowa SBP ogłasza wyniki konkursu nie później niż 15 września 2012 roku.
 9. Przewodnicząca SBP ustala termin i miejsce rozdania nagród laureatom.
 10. Biblioteka uczestnicząca w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych adresowych dla celów przeprowadzenia konkursu. Powyższe obejmuje w szczególności zgodę na publikację nazwy i adresu biblioteki oraz nazwisk osób kierujących biblioteką i innych związanych z realizacją programu „Tydzień Bibliotek”.
 11. Przesłanie materiałów konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nazwy i adresu biblioteki, na portalu SBP, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych.
 12. Laureaci miejsc 1-3, zobowiązują się do przygotowania w okresie 1 miesiąca od ogłoszenia wyników konkursu, w porozumieniu z Biurem ZG SBP, prezentacji przeznaczonej do upowszechnienia na portalu sbp.pl.
 13. Dodatkowych informacji o konkursie udziela Konrad Stepanajtys (22) 608-28-25, k.stepanajtys@sbp.pl

Warszawa, kwiecień 2012
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP