Historyczne wędrówki z biblioteką – nowy konkurs dla bibliotek

Regulamin

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Porozumienia Wydawców Książki Historycznej na działania popularyzujące książkę i wiedzę historyczną w bibliotekach w roku 2012 pt.: Historyczne wędrówki z biblioteką

Konkurs „Historyczne wędrówki z biblioteką”, to nowa ogólnopolska inicjatywa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, popularyzująca działalność bibliotek na rzecz budowania w społeczeństwie świadomości o znaczeniu wiedzy historycznej w świecie współczesnym. Konkurs jest jedną z inicjatyw II Salonu Bibliotek, zorganizowanego podczas XXI Targów Książki Historycznej w Warszawie, w dniach 29 listopada – 2 grudnia 2012 r.

Celem Konkursu jest:

 • promocja publikacji tradycyjnych i elektronicznych o treści historycznej w szerokich kręgach społeczeństwa
 • upowszechnianie wiedzy historycznej w różnorodnych formach akcji kulturalnych i edukacyjnych skierowanych do różnych grup społecznych
 • upowszechnianie dokonań znanych postaci historycznych
 • popularyzacja regionalnej i lokalnej historii poprzez upowszechnianie działalności ludzi zasłużonych dla lokalnej społeczności
 • ocalenie od zapomnienia regionalnej i lokalnej historii
 • budowanie lokalnej tożsamości wokół ważnych wydarzeń i postaci.

 

 1. Organizatorami konkursu są Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Porozumienie Wydawców Książki Historycznej.
 2. Konkurs „Historyczne wędrówki z biblioteką” obejmuje działania bibliotek od stycznia do końca listopada 2012
 3. Adresatami konkursu są biblioteki wszystkich rodzajów działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej finansowane ze środków publicznych i/lub prywatnych (biblioteki: publiczne każdego szczebla samodzielne lub będące częścią innych instytucji kultury, szkolne, pedagogiczne, wyższych uczelni, naukowe, fachowe, specjalne, inne). Programy mogą być realizowane przez pojedyncze biblioteki lub wspólnie z innymi bibliotekami gminy/miasta/regionu na zasadach partnerskich. Inne rodzaje instytucji (wydawcy, księgarze, organizacje pozarządowe, domy kultury, samorządy lokalne, inne) mogą brać udział w programie realizowanym przez bibliotekę jako instytucje wspierające.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie dokumentacji z realizacji programu w postaci elektronicznej do Biura ZG SBP w terminie do 9 grudnia2012 r. na adres e-mail: konkurs@sbp.pl.
 5. Dokumentacja przesłana na konkurs „Historyczne wędrówki z biblioteką”, poświadczona przez kierownika instytucji, przygotowana w formie zapisu elektronicznego, powinna zawierać następujące informacje:
  • nazwa i adres biblioteki oraz nazwisko dyrektora i telefon kontaktowy
  • krótka (nie więcej niż 0,5 str. A4) charakterystyka biblioteki, czytelników i otoczenia, które obsługuje
  • krótka (nie więcej niż 0,5 str. A4) charakterystyka działań biblioteki na rzecz popularyzacji historii i książki historycznej w roku 2012
  • wykaz imprez popularyzujących wiedze historyczną: dla każdej imprezy należy podać następujące informacje: nazwa imprezy (ew. nazwa cyklu imprez), krótka charakterystyka, grupa docelowych odbiorców, data, forma, miejsce, zasięg imprezy, liczba uczestników
  • wykaz innych form popularyzacji wiedzy historycznej (wydawnictwa drukowane i elektroniczne, strony internetowe, inne)
  • informacje o sponsorach, patronacie, partnerach oraz o formach promocji, nie więcej niż 1 str. A4 i 1 zdjęcie dla jednej imprezy
  • informacje w mediach
 6. Realizacja działań promujących wiedzę historyczną będzie oceniana według następujących kryteriów:
  • oryginalność, różnorodność, liczba i jakość imprez
  • liczebność i różnorodność uczestników imprez (oceniana odpowiednio do zasięgu czytelniczego biblioteki)
  • zaangażowanie pracowników biblioteki, lokalnych struktur SBP oraz innych środowisk (partnerzy, sponsorzy, współorganizatorzy, wydawcy)
  • formy promocji imprez realizowane przez bibliotekę: oryginalność i skuteczność form, np. ulotki, plakaty, animacje, e-maile, strona www, bezpośrednie kontakty, itp.
  • opis udziału lokalnych mediów w promocji bibliotecznych inicjatyw promujących wiedzę historyczną
 7. Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz przewodniczący Porozumienia Wydawców Książki Historycznej powołują Komisję Konkursową do oceny realizacji nadesłanych programów.
  1. Komisja Konkursowa SBP ogłasza wyniki konkursu nie później niż 16 grudnia 2012 roku.
 8. Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w uzgodnieniu z Porozumieniem Wydawców Książki Historycznej, ustala termin i miejsce rozdania nagród laureatom. Nagrodami są atrakcyjne książki.
 9. Biblioteka uczestnicząca w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych adresowych dla celów przeprowadzenia konkursu. Powyższe obejmuje w szczególności zgodę na publikację nazwy i adresu biblioteki oraz nazwisk osób kierujących biblioteką i innych związanych z realizacją konkursu.
  1. Przesłanie materiałów konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorom zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nazwy i adresu biblioteki, w szczególności na portalu www.sbp.pl, w wydawnictwach SBP, materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych.
  2. Laureaci miejsc 1-3 zobowiązują się do przygotowania w okresie 1 miesiąca od ogłoszenia wyników konkursu, w porozumieniu z Biurem ZG SBP, prezentacji przeznaczonej do upowszechnienia na portalu www.sbp.pl.
 10. Dodatkowych informacji o konkursie udzielają J.Pasztaleniec-Jarzyńska, j.pasztaleniec-jarzynska@sbp.pl oraz Małgorzata Woźniak, e-mail: m.wozniak@sbp.pl ,tel. 22 608 28 27

Warszawa, wrzesień 2012

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,

Porozumienie Wydawców Książki Historycznej

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP