Tydzień Bibliotek 2010

Regulamin Konkursu
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

 

na działania promocyjne w ramach programu
TYDZIEŃ BIBLIOTEK

 „Tydzień Bibliotek” jest ogólnopolskim programem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, którego celem jest:

 • popularyzacja wiedzy o roli bibliotek i ośrodków informacji w systemie kultury, edukacji, nauki i gospodarki, a także o ich znaczeniu dla poprawy jakości życia i utrwalania pozytywnych wzorców społecznych
 • podnoszenie prestiżu bibliotek i zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej
 • promocja czytelnictwa i zainteresowania książką oraz nowymi mediami komunikacji społecznej w szerokich kręgach polskiego społeczeństwa
 • upowszechnianie w społeczeństwie świadomości o znaczeniu wiedzy i informacji oraz swobodnego dostępu do nich poprzez biblioteki i ośrodki informacji
 1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, tel. 22 825-83-74, 22 608-28-24, fax 22 825-53-49, e-mail biuro@sbp.pl.Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 2. „Tydzień Bibliotek” odbywa się w dniach 8-15 maja.
 3. Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ogłasza hasło i założenia programowe „Tygodnia Bibliotek” do 15 listopada poprzedniego roku.
 4. Adresatami konkursu są biblioteki i ośrodki informacji wszystkich rodzajów działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej finansowane ze środków publicznych i/lub prywatnych (biblioteki publiczne każdego szczebla samodzielne lub będące częścią innych instytucji kultury, szkolne, pedagogiczne, wyższych uczelni, naukowe, fachowe, specjalne, inne).
  Programy mogą być realizowane przez pojedyncze biblioteki lub wspólnie z innymi bibliotekami gminy/miasta/regionu na zasadach partnerskich.
  Inne rodzaje instytucji (organizacje pozarządowe, domy kultury nie prowadzące biblioteki publicznej, samorządy lokalne, inne) mogą brać udział w programie realizowanym przez bibliotekę jako instytucje wspierające.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie do Biura Zarządu Głównego SBP, na adres Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, email: biuro@sbp.plTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , dokumentacji z realizacji programu w terminie do 30 czerwca danego roku.
 6. Dokumentacja z realizacji programu „Tydzień Bibliotek”, przygotowana na papierze lub w formie zapisu elektronicznego na płycie CD lub DVD, powinna zawierać następujące informacje:
  • nazwa i adres biblioteki
  • ogólna krótka ( nie więcej niż 1 str. A4) charakterystyka biblioteki, czytelników i otoczenia, które obsługuje (w przypadku bibliotek publicznych: liczba mieszkańców, liczba czytelników na 100 mieszkańców, liczba zakupów książek na 100 mieszkańców, liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców; w przypadku bibliotek szkolnych, bibliotek szkół wyższych, innych, odpowiednio dane charakteryzujące zasięg czytelniczy biblioteki)
  • ogólna charakterystyka realizowanego programu ( nie więcej niż 1 str. A4)
  • wykaz imprez realizowanych w ramach programu: dla każdej imprezy należy podać następujące informacje: nazwa imprezy, grupa docelowych odbiorców, data, forma, miejsce, zasięg imprezy, liczba uczestników, ew. ogólna charakterystyka imprezy
  • informacje o sponsorach, patronacie, partnerach oraz o formach promocji mogą być podane osobno dla każdej imprezy lub zbiorczo dla wszystkich imprez organizowanych w ramach „Tygodnia Bibliotek”, nie więcej niż 2 str. A4 i do 3 zdjęć dla jednej imprezy
  • spodziewane pozytywne długofalowe efekty programu „Tygodnia Bibliotek”, w tym wpływ na poprawę wizerunku biblioteki (nie więcej niż 1 str. A4)
 7. Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich powołuje komisję Konkursową do oceny realizacji nadesłanych programów.
 8. Kryteria oceny realizacji programu przez Komisję Konkursową:
  • oryginalność, różnorodność, liczba i jakość imprez
  • zgodność z hasłem i założeniami programowymi „Tygodnia Bibliotek” w danym roku
  • liczebność i różnorodność uczestników imprez (oceniana odpowiednio do zasięgu  czytelniczego biblioteki)
  • zaangażowanie pracowników biblioteki, lokalnych struktur SBP oraz innych środowisk (partnerzy, sponsorzy, współorganizatorzy)
  • formy promocji „Tygodnia Bibliotek” realizowane przez bibliotekę: oryginalność i skuteczność form: np. ulotki, plakaty, animacje, e-maile, strona www, bezpośrednie kontakty, itp.; opis wzbogacony fotografiami – nie więcej niż 2 str. A4 - nie wliczając przykładowych materiałów)
  • opis udziału lokalnych mediów w promocji „Tygodnia Bibliotek” (maksymalnie do 10 wycinków prasowych)
 9. Komisja Konkursowa ogłasza wyniki konkursu nie później niż 30 września danego roku.
 10. Przewodnicząca ZG SBP ustala termin i miejsce rozdania nagród laureatom.
 11. Biblioteka uczestnicząca w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych adresowych dla celów przeprowadzenia konkursu. Powyższe obejmuje w szczególności zgodę na publikację nazwy i adresu biblioteki oraz nazwisk osób kierujących biblioteką i innych związanych z realizacją programu „Tydzień Bibliotek”.
 12. Przesłanie materiałów konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nazwy i adresu biblioteki, na stronach internetowych portalu SBP, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych.
 13. Wszelkie zapytania i informacje należy kierować do Biura ZG SBP. Osobą do kontaktu z ramienia Organizatora jest Konrad Stepanajtys tel. 22 608-28-25, biuro@sbp.plTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


Warszawa, 15 stycznia 2010 r.
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

 


Regulamin Konkursu
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

na plakat promujący „Tydzień Bibliotek” w 2010 roku
Informacje o Konkursie

Konkurs służy wybraniu najciekawszych projektów plakatów promujących ogólnopolski program Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Tydzień Bibliotek”, którego celem jest:

 • popularyzacja wiedzy o roli bibliotek i ośrodków informacji w systemie kultury, edukacji, nauki i gospodarki, a także o ich znaczeniu dla poprawy jakości życia i utrwalania pozytywnych wzorców społecznych
 • podnoszenie prestiżu bibliotek i zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej
 • promocja czytelnictwa i zainteresowania książką oraz nowymi mediami komunikacji społecznej w szerokich kręgach polskiego społeczeństwa
 • upowszechnianie w społeczeństwie świadomości znaczenia wiedzy i informacji oraz swobodnego dostępu do nich poprzez biblioteki i ośrodki informacji

Program „Tydzień Bibliotek” ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do szerokiego grona bibliotekarzy ze wszystkich rodzajów bibliotek. Przedsięwzięcie, rozpoczynające się w dniu 8 maja - Święto Bibliotekarzy i Bibliotek, powinno być w sposób atrakcyjny spopularyzowane poprzez plakat.

Cel Konkursu

1. Zadaniem Konkursu jest wybór projektu plakatu promującego w oryginalny sposób „Tydzień Bibliotek”.

Organizator Konkursu

2. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, tel. 22 825-83-74; 22 608-28-24; fax 22 825-53-49; e-mail: biuro@sbp.plTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Uczestnicy Konkursu

3. Konkurs jest otwarty dla osób fizycznych.

Nagrody

4. Dla zwycięzcy Konkursu przewidziane są nagrody:

 • nagroda pieniężna; honorarium zostanie wypłacone laureatowi na podstawie zawartej z nim umowy o dzieło
 • druk plakatu i jego upowszechnienie w środowisku bibliotekarskim, szczególnie w czasopismach SBP; laureat otrzymuje 10 egzemplarzy plakatu

5. Jury Konkursu ma prawo przyznać wyróżnienia. Wyróżnienia mają charakter honorowy.

Warunki uczestnictwa

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przekazanie do Biura Zarządu Głównego SBP, na adres: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, email: biuro@sbp.plTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , projektu konkursowego w terminie do 10 lutego 2010 roku, z dopiskiem „Konkurs na plakat”.

7. Złożenie projektu plakatu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu zgody na wielokrotne nieodpłatne publikowanie plakatu oraz podanie nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a także na wykorzystanie plakatu w celach promocyjnych.

Ogłoszenie wyników Konkursu

8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 26 lutego 2010 roku.

9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora www.ebib.info, a laureat zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie.

Jury Konkursu

10. Wyboru projektu dokonuje Jury powołane przez Przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

11. Decyzja Jury jest ostateczna, a uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołań.

Warunki techniczne projektów

12. Projekt plakatu powinien zawierać następujące treści:

 • nazwę programu: „Tydzień Bibliotek”
 • czas trwania przedsięwzięcia: 8-15 maja 2010
 • hasło „Tygodnia Bibliotek”, które brzmi: „Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy”
 • logo Organizatora Konkursu
 • logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z podpisem Honorowy Patronat

Organizatorzy Konkursu podadzą na stronie internetowej SBP www.ebib.info informacje o patronatach w terminie do 1 lutego 2010 roku.

13. Uczestnicy mogą nadsyłać dowolną liczbę plakatów.

14. Projekty plakatów należy przesyłać na płycie CD, DVD lub e-mailem, w formacie JPG, rozdzielczość 300dpi. Dopuszcza się również możliwość przesłania projektów wykonanych ręcznie na papierze, wielkość projektu plakatu w formie papierowej powinna wynosić 60x40 cm.

15. Do każdego projektu powinna być dołączona informacja z podaniem nazwiska autora/autorów, adresu, telefonu, e-maila oraz nazwy i adresu miejsca pracy.

Zobowiązania końcowe

16. Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw autorskich.

17. Koszty dostarczenia projektów pokrywa uczestnik. Prace nie będą odsyłane.

18. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

19. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego Regulaminu.

20. Wszelkie zapytania i informacje należy kierować do Biura ZG SBP. Osobą do kontaktu z ramienia Organizatora jest Konrad Stepanajtys tel. 22 608-28-25, biuro@sbp.plTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Warszawa, 15 stycznia 2010 r.
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP