Tydzień Bibliotek 2013

Regulamin Konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na NAJCIEKAWSZE WYDARZENIE organizowane w ramach programu TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2013

„Tydzień Bibliotek” jest ogólnopolskim programem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich realizowanym od roku 2004, którego celem jest:

 • popularyzacja wiedzy o roli bibliotek i ośrodków informacji w systemie kultury, edukacji, nauki i gospodarki, a także o ich znaczeniu dla poprawy jakości życia i utrwalania pozytywnych wzorców społecznych
 • podnoszenie prestiżu bibliotek i zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej
 • promocja czytelnictwa i zainteresowania książką oraz nowymi mediami komunikacji społecznej w szerokich kręgach polskiego społeczeństwa
 • upowszechnianie w społeczeństwie świadomości o znaczeniu wiedzy i informacji oraz swobodnego dostępu do nich poprzez biblioteki i ośrodki informacji

 

 1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z siedzibą w Warszawie, adres al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, (22) 608-28-25, fax (22) 825-53-49, e-mail biuro@sbp.pl
 2. „Tydzień Bibliotek 2013” odbywa się w dniach 8-15 maja br. pod hasłem „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”.
 3. Przedmiotem konkursu jest jedno, wybrane przez instytucję – adresata konkursu najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach programu Tydzień Bibliotek
 4. Adresatami konkursu są biblioteki i ośrodki informacji wszystkich rodzajów działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej finansowane ze środków publicznych i/lub prywatnych (biblioteki: publiczne każdego szczebla samodzielne lub będące częścią innych instytucji kultury, szkolne, pedagogiczne, wyższych uczelni, naukowe, fachowe, specjalne, inne). Programy mogą być realizowane przez pojedyncze biblioteki lub wspólnie z innymi bibliotekami gminy/miasta/regionu na zasadach partnerskich. Inne rodzaje instytucji (organizacje pozarządowe, domy kultury nieprowadzące biblioteki publicznej, samorządy lokalne, inne) mogą brać udział w programie realizowanym przez bibliotekę jako instytucje wspierające.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie do Biura ZG SBP dokumentacji z realizacji programu w terminie do 15 lipca 2013 r. , w postaci elektronicznej na adres email: konkurs@sbp.pl
 6. Dokumentacja z realizacji jednego, najciekawszego wydarzenia programu „Tydzień Bibliotek 2013”, poświadczona przez kierownika instytucji, przygotowana w formie zapisu elektronicznego, powinna zawierać następujące informacje:
  • nazwa i adres biblioteki
  • ogólna krótka charakterystyka biblioteki, czytelników i otoczenia, które obsługuje biblioteka
  • ogólna charakterystyka realizowanego programu „Tydzień Bibliotek 2013” , w tym spodziewane pozytywne długofalowe efekty i wpływ na poprawę wizerunku biblioteki
  • opis wydarzenia zgłoszonego do konkursu, który powinien zawierać:: nazwę imprezy, grupę docelowych odbiorców, datę, formę, miejsce, zasięg imprezy, liczbę uczestników, informację o formie promocji w środowisku i mediach
 7. Realizacja programu będzie oceniana według następujących kryteriów:
  • zgodność z hasłem i założeniami programowymi „Tygodnia Bibliotek” w danym roku
  • oryginalność imprezy
  • liczebność i różnorodność uczestników imprezy (oceniana odpowiednio do zasięgu czytelniczego biblioteki)
  • zaangażowanie pracowników biblioteki, lokalnych struktur SBP oraz innych środowisk (partnerzy, sponsorzy, współorganizatorzy)
  • formy promocji imprezy i udział lokalnych mediów
 8. Przewodniczący Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich powołuje Komisję Konkursową do oceny realizacji nadesłanych programów.
 9. Komisja Konkursowa SBP ogłasza wyniki konkursu nie później niż 16 września 2013 roku.
 10. Przewodniczący SBP ustala termin i miejsce rozdania nagród laureatom.
 11. Biblioteka uczestnicząca w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych adresowych dla celów przeprowadzenia konkursu. Powyższe obejmuje w szczególności zgodę na publikację nazwy i adresu biblioteki oraz nazwisk osób kierujących biblioteką i innych związanych z realizacją programu „Tydzień Bibliotek”.
 12. Przesłanie materiałów konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nazwy i adresu biblioteki, na portalu SBP, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystanie dokumentacji w celach promocyjnych i marketingowych.
 13. Dodatkowych informacji o konkursie udziela Małgorzata Woźniak (22) 608-28-27, m.wozniak@sbp.pl

Warszawa, kwiecień 2013 Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP