Historyczne wędrówki z biblioteką 2013

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Porozumienia Wydawców Książki Historycznej już po raz trzeci organizują konkurs dla bibliotek popularyzujących książkę i wiedzę historyczną pt. Historyczne wędrówki z biblioteką. Konkurs jest jedną z inicjatyw III Salonu Bibliotek, organizowanego podczas XXII Targów Książki Historycznej w Warszawie, w dniach 28 listopada - 1 grudnia 2013 r.

 1. Celem Konkursu jest:
 • promocja publikacji tradycyjnych i elektronicznych o treści historycznej w szerokich kręgach społeczeństwa
 • upowszechnianie wiedzy historycznej poprzez akcje kulturalne i edukacyjne skierowanych do różnych grup społecznych
 • upowszechnianie dokonań znanych postaci historycznych
 • ocalenie od zapomnienia regionalnej i lokalnej historii poprzez upowszechnianie wiedzy ważnych wydarzeniach i o działalności ludzi zasłużonych dla lokalnej społeczności
 • budowanie lokalnej tożsamości wokół ważnych wydarzeń i postaci.
 1. Organizatorami konkursu są Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Porozumienie Wydawców Książki Historycznej.
 2. Do konkursu „Historyczne wędrówki z biblioteką” biblioteki zgłaszają jedną wybraną akcję zorganizowaną przez bibliotekę od stycznia do końca listopada 2013.
 3. Adresatami konkursu są biblioteki wszystkich rodzajów działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej finansowane ze środków publicznych i/lub prywatnych (biblioteki: publiczne każdego szczebla samodzielne lub będące częścią innych instytucji kultury, szkolne, pedagogiczne, wyższych uczelni, naukowe, fachowe, specjalne, inne). Akcja/impreza/wydarzenie mogą być realizowane przez pojedyncze biblioteki lub wspólnie z innymi bibliotekami gminy/miasta/regionu na zasadach partnerskich. Inne rodzaje instytucji (wydawcy, księgarze, organizacje pozarządowe, domy kultury, samorządy lokalne, inne) mogą brać udział w programie realizowanym przez bibliotekę jako instytucje wspierające.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie dokumentacji z realizacji akcji w postaci elektronicznej do Biura ZG SBP w terminie do 9 grudnia 2013 r. na adres e-mail: konkurs@sbp.pl.
 5. Dokumentacja przesłana na konkurs „Historyczne wędrówki z biblioteką”, poświadczona przez kierownika instytucji, przygotowana w formie zapisu elektronicznego, powinna zawierać następujące informacje:
 • nazwa i adres biblioteki oraz nazwisko dyrektora i telefon kontaktowy
 • krótka (nie więcej niż 1 str. A4) charakterystyka biblioteki, czytelników i otoczenia, które obsługuje
 • krótka (nie więcej niż 0,5 str. A4) charakterystyka działań biblioteki na rzecz popularyzacji historii i książki historycznej w roku 2013
 • nazwa zgłoszonej do konkursu akcji//imprezy, data, forma, miejsce, zasięg, grupa docelowych odbiorców, liczba uczestników/odbiorców akcji/imprezy, opis akcji/imprezy, spodziewane efekty czytelnicze, społeczne (nie więcej niż 1,5 str. A4)
 • informacje o sponsorach, patronacie, partnerach oraz o formach promocji, informacje w mediach (nie więcej niż 0.5 str A4)
 1. Zgłoszona akcja/impreza promująca wiedzę historyczną będzie oceniana według następujących kryteriów:
 • oryginalność, jakość akcji/imprezy
 • liczebność i różnorodność uczestników akcji/imprezy (oceniana odpowiednio do zasięgu czytelniczego biblioteki)
 • zaangażowanie pracowników biblioteki, lokalnych struktur SBP oraz innych środowisk (partnerzy, sponsorzy, współorganizatorzy, wydawcy)
 • formy promocji imprezy realizowane przez bibliotekę: oryginalność i skuteczność form, np. ulotki, plakaty, animacje, e-maile, strona www, bezpośrednie kontakty, itp.
 • udział lokalnych mediów w promocji akcji/imprezy
 1. Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz przewodniczący Porozumienia Wydawców Książki Historycznej powołują Komisję Konkursową do oceny nadesłanych materiałów konkursowych.
 2. Komisja Konkursowa ogłasza wyniki konkursu nie później niż 16 grudnia 2013 roku.
 3. Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w uzgodnieniu z Porozumieniem Wydawców Książki Historycznej, ustala termin i miejsce rozdania nagród laureatom. Nagrodami są książki ufundowane przez Fundację Historia i Kultura.
 4. Biblioteka uczestnicząca w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych adresowych dla celów przeprowadzenia konkursu. Powyższe obejmuje w szczególności zgodę na publikację nazwy i adresu biblioteki oraz nazwisk osób kierujących biblioteką i innych związanych z realizacją konkursu.
  1. Przesłanie materiałów konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorom zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nazwy i adresu biblioteki, w szczególności na portalu www.sbp.pl, w wydawnictwach SBP, materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych.
  2. Laureaci miejsc 1-3 zobowiązują się do przygotowania w okresie 1 miesiąca od ogłoszenia wyników konkursu, w porozumieniu z Biurem ZG SBP, prezentacji przeznaczonej do upowszechnienia na portalu www.sbp.pl.
 5. Dodatkowych informacji o konkursie udzielają Małgorzata Woźniak, e-mail: m.wozniak@sbp.pl ,tel. 22 608 28 27 oraz J.Pasztaleniec-Jarzyńska, j.pasztaleniec-jarzynska@sbp.pl.
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP