Błażej Feret

st. kustosz dypl., dyrektor Biblioteki Politechniki Łódzkiej,
wykształcenie wyższe techniczne,
16 lat pracy w bibliotece

Bibliotekarz Roku Województwa Łódzkiego 2010

Zarządzanie biblioteką, współpraca z bibliotekami i innymi instytucjami (także zagranicznymi)
Dzięki sprawnemu zarządzaniu biblioteką i unowocześnianiu organizacji pracy B. Feret spowodował, ze Biblioteka Politechniki Łódzkiej jest jedną z najnowocześniejszych bibliotek w regionie łódzkim. Zintensyfikował także współpracę z bibliotekami i instytucjami nauki w kraju i zagranicą. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów, koordynując współpracę bibliotek naukowych Łodzi w zakresie eksploatacji systemu Horizon oraz działań zmierzających do wyboru nowego systemu bibliotecznego. Od r. 2006 jest członkiem Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, a od 2007 r. członkiem ELAB (European Library Advisory Board) Wydawnictwa Elsevier – bibliotekarskiego, społecznego ciała doradczego tej firmy ds. „polityki bibliotecznej”. W 2010 r. został włączony do zespołu doradczego ds. zawartości bazy Scopus firmy Elsevier o nazwie CSAB (Content Selection and Advisory Board for Scopus). Jest także głównym koordynatorem konsorcjum zrzeszającego polskie biblioteki naukowe zainteresowane wydawnictwami elektronicznymi Knovel Library.

Modernizacja biblioteki
B. Feret aktywnie uczestniczył we wszystkich pracach związanych z wyposażeniem pomieszczeń nowego gmachu w 2002 r. i jego modernizacją w ciągu 9 ostatnich lat. Dziś Biblioteka zapewnia czytelnikom sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, dostęp do Internetu bezprzewodowego dla użytkowników odwiedzających BPŁ z własnym sprzętem, kserokopiarki samoobsługowe, bookskaner samoobsługowy, 6 stanowisk dla czytelników niepełnosprawnych.
Dzięki inicjatywie B. Fereta Biblioteka PŁ stała się rzeczywistym centrum informacji uczelni: tu wydaje się Elektroniczne Legitymacje Studenckie, tu też ulokowano Centrum Wirtualnego Kampusu PŁ o nazwie WIKAMP, którego zadaniem jest koordynacja działań zmierzających do ujednolicenia elektronicznego wspomagania nauczania.

Obsługa użytkowników
B. Feret jest głównym inicjatorem zakupów i wdrażania w bibliotece elektronicznych baz danych o szerokiej dostępności dla użytkowników. Dba także o systematyczne rozszerzanie wolnego dostępu do zbiorów bibliotecznych. Popiera rozwój działalności kulturalnej Biblioteki PŁ (w 2010 r. zorganizowano 5 wystaw artystycznych w Galerii Biblio-Art) oraz aranżowanie przestrzeni dla czytelników poza chronionymi strefami czytelń i magazynów. W 2010 r. oddano studentom pomieszczenie na parterze biblioteki o nazwie LUZIK, z którego chętnie korzystają.

Szkolenia
Jako dobry wykładowca bywa często zapraszany na konferencje krajowe i zagraniczne, na których prezentuje referaty z zakresu nowych technologii w bibliotekarstwie. Od kilku lat prowadzi wykład pt. „Nowe trendy w bibliotekach” na podyplomowych studiach w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestniczy także w cyklicznych konferencjach PATLIB współorganizowanych z Polskim Urzędem Patentowym. W maju 2010 r. na zaproszenie WIPO (World Intellectual Property Organization) przedstawił badania dotyczące ośrodków informacji patentowej na międzynarodowej konferencji w Singapurze.
Z jego inicjatywy, od 2004 r., BPŁ organizuje w cyklu dwuletnim konferencje naukowe poświęcone problemom współczesnego bibliotekarstwa. Dotychczas było ich 4 (w 2010 r. nt: Kryzys w bibliotece czy biblioteka w kryzysie). Także On zainicjował organizowanie corocznych seminariów wewnętrznych w BPŁ, połączonych z integracją środowiska. Jako dyrektor Biblioteki PŁ wspiera podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników (pomoc w finansowaniu studiów, kursów i szkoleń a także udziału w konferencjach naukowych).

Sam aktywnie uczestniczy w organizowanych przez Oddział Informacji Naukowej spotkaniach bibliotekarzy zatrudnionych w jednostkach PŁ oraz w spotkaniach WIKAMPU związanych z projektem kształcenia na odległość

Publikacje
Jest autorem i współautorem wielu projektów i prezentacji (m.in. systemu wspomagania kształcenia na odległość WIKAMP). W latach 2005-2010 opublikował ponad 20 artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych (m.in.:„Forum Akademickie”, „Przegląd Biblioteczny”, „Biuletyn EBIB”, „Libri”, „World Library”).

Cechy osobowościowe
Kreator współczesnego bibliotekarstwa – pełen energii, inicjatywy i pomysłowości popartej rzetelną wiedzą merytoryczną. Jego kultura osobista, takt, życzliwość dla świata, pogoda i optymizm to cechy zjednujące mu przychylność innych osób. Pozwalają mu też swobodnie pełnić rolę ambasadora naszego środowiska za granicą.