Regulamin Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego

 1. Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego ustanowiona jest w celu uhonorowania twórców publikacji i prac badawczych (autorów i/lub redaktorów) o dużym znaczeniu dla rozwoju teorii i praktyki bibliotekarstwa i informacji naukowej.
 2. Nagrodę przyznaje ZG SBP na wniosek Komisji Nagrody. Komisja w składzie 10 osób, powoływana jest przez ZG SBP, na wniosek Przewodniczącego SBP. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji Nagrody. Udział w Komisji ma charakter honorowy.
 3. Nominacje do Nagrody mogą zgłaszać: członkowie ZG SBP, członkowie Komisji Nagrody, Zarządy Okręgowe SBP (przewodniczący Zarządów Okręgowych), Zarządy Komisji, Sekcji, Zespołów przy ZG SBP (przewodniczący tych Zarządów/Sekcji, Komisji), pracownicy naukowi (zatrudnieni i emerytowani) katedr i instytutów bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Wniosek nominowania musi zawierać uzasadnienie.
 4. Do Nagrody mogą być nominowane publikacje drukowane lub powszechnie dostępne publikacje elektroniczne. Nie powinny być uwzględniane materiały konferencyjne.
 5. Zgłaszanie nominacji do Nagrody za rok poprzedni odbywa się do 15 marca każdego roku.
 6. Komisja Nagrody powinna zakończyć prace związane z oceną nominowanych publikacji do 31 maja każdego roku.
 7. Nagroda przyznawana jest za dany rok w czterech kategoriach:
 8. a) prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym,
  b) prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym,
  c) podręczniki akademickie,
  d) prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym

 9. Komisja Nagrody może odstąpić od wskazania publikacji do Nagrody za dany okres i w danej kategorii. Komisja Nagrody może też wskazać do Nagrody więcej niż jedną publikację w danej kategorii
 10. Zasady pracy i głosowania członków Komisji określa Regulamin pracy Komisji Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego i zasady głosowania,
 11. Nagroda ma postać Medalu Nagrody im. Adama Łysakowskiego i dyplomu,
 12. Termin wręczenia Nagrody ustala ZG SBP, w porozumieniu z Komisją Nagrody.

Nominacje do Nagrody należy zgłaszać pocztą elektroniczną do Przewodniczącej Komisji: jadwigasadowska@o2.pl i do Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich biuro@sbp.pl z zaznaczeniem w temacie listu Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego.

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP