Regulamin Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego

 1. Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego ustanowiona jest w celu uhonorowania twórców publikacji i prac badawczych o dużym znaczeniu dla rozwoju teorii i praktyki bibliotekarstwa i informacji naukowej.
 2. Nagrodę przyznaje ZG SBP na wniosek Komisji Nagrody. Komisja w składzie 10 osób, powoływana jest przez ZG SBP, na wniosek Przewodniczącego SBP. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji Nagrody. Udział w Komisji ma charakter honorowy.
 3. Nominacje do Nagrody mogą zgłaszaĆ na adres Przewodniczącego Komisji Nagrody: członkowie ZG SBP, członkowie Komisji Nagrody, Zarządy Okręgowe SBP (przewodniczący Zarządów Okręgowych), Zarządy Komisji, Sekcji, Zespołów przy ZG SBP (przewodniczący tych Zarządów), pracownicy naukowi katedr i instytutów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Wniosek nominowania musi zawieraĆ uzasadnienie.
 4. Do Nagrody mogą byĆ nominowane publikacje drukowane lub powszechnie dostępne publikacje elektroniczne. Nie powinny byĆ uwzględniane materiały konferencyjne.
 5. Zgłaszanie nominacji do Nagrody za rok poprzedni odbywa się do 15 marca każdego roku.
 6. Komisja Nagrody powinna zakończyĆ prace związane z oceną nominowanych publikacji do 31 maja każdego roku.
 7. Nagroda przyznawana jest za dany rok w kategoriach:
  • prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, Aoródłowym
  • prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym
  • podręczniki akademickie
  • prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym
 8. Komisja Nagrody może odstąpiĆ od wskazania publikacji do Nagrody za dany okres i w danej kategorii. Komisja Nagrody może też wskazaĆ do Nagrody więcej niż jedną publikację w danej kategorii.
 9. Zasady pracy i głosowania członków Komisji określa Regulamin szczegółowy pracy Komisji i zasady głosowania.
 10. Nagroda ma postaĆ Medalu Nagrody im. Adama Łysakowskiego i dyplomu.
 11. Termin wręczenia Nagrody ustala ZG SBP, w porozumieniu z Komisją Nagrody.
 12. Regulamin Nagrody zatwierdzono Uchwałą nr 9 ZG SBP w dniu 21.06.2006. Traci moc Regulamin z dnia 30.11.2001 r.
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partnerzy
Partnerzy: Partnerzy zagraniczni: