[Ogłoszenie nieaktualne] Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Dodane: 2012-12-17 09:34:19

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Kandydat na Dyrektora BUW powinien:

- posiadać stopień naukowy lub być uprawnionym do zajmowania stanowisk dyplomowanego bibliotekarza lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej;
- posiadać staż pracy na stanowisku kierowniczym (co najmniej dwa lata);
- posiadać umiejętności w zakresie zarządzania, w szczególności zarządzania finansami instytucji publicznej związanej z nauką;
- posiadać znajomość języka obcego (preferowany język angielski)
- złożyć ewentualne rekomendacje.

Wymagane dokumenty:
- życiorys zawodowy wraz z fotografią
- list motywacyjny
- kwestionariusz osobowy, który dostępny jest na stronie: http://portal.uw.edu.pl/web/biuro-spraw-pracowniczych/formularze-/-druki-do-pobrania
- wykaz dorobku zawodowego (naukowego)
- ramowy program działalności BUW na pięć lat
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy oraz znajomość języka obcego
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania konkursowego

Kandydaci mają możliwość zapoznania się z działalnością BUW na stronie: www.buw.uw.edu.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać u Pani Magdaleny Gaczyńskiej pod numerem telefonu 22 55 20 543.

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 15 stycznia 2013 r.

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy
( Pałac Kazimierzowski, pok. nr 13, w godz.: 9.00 -15.00)
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dyrektor BUW”
Adres korespondencyjny:
Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa 64
z dopiskiem: „Dyrektor BUW”

Aplikacje otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Uczestnicy postępowania konkursowego zostaną pisemnie powiadomieni o wyniku wstępnego postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Ogłoszenie ważne do: 2013-01-15