[Ogłoszenie nieaktualne] Dyrektor Biblioteki Uczelnianej WUM

Dodane: 2014-06-26 10:50:27

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Biblioteki Uczelnianej.

Wymagania kwalifikacyjne:
- wykształcenie: ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej lub stopień naukowy z bibliologii i/lub informacji naukowej lub ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie inne niż wymienione oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej,
- doświadczenie w obszarze organizacji biblioteki akademickiej lub naukowej,
- doświadczenie dydaktyczne,
- dorobek naukowy,
- staż pracy w bibliotece akademickiej lub naukowej min. 10 lat,
- staż pracy na stanowisku kierowniczym min. 5 lat,
- znajomość języka angielskiego,
- biegła znajomość języka polskiego.

Wymagane dokumenty:
- zgłoszenie kandydatury do konkursu wraz z uzasadnieniem,
- życiorys z uwzględnieniem pracy dydaktycznej, organizacyjnej, dorobku naukowego oraz pracy na stanowisku kierowniczym,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie o wskazaniu WUM jako podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu,
- informacja o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926),
- oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Mile widziane:
- referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
- kopie dokumentów potwierdzających wyższe lub dodatkowe kwalifikacje np. zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych dyplomowanego bibliotekarza.

Oferty mogą być składane w terminie do 15.08.2014 r., w Kancelarii Uczelni (pok. 9), w zaklejonej kopercie
z podaniem nr referencyjnego lub
pocztą na adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
z podaniem na kopercie numeru referencyjnego oraz imienia i nazwiska

Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej WUM: www.wum.edu.pl/praca.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy. W związku z dostępem do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową, zatrudniona osoba może zostać poddana procedurze zwykłego postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r nr 182 poz. 1228).

Ogłoszenie ważne do: 2014-08-15