[Ogłoszenie nieaktualne] Specjalista ds. katalogowania zbiorów w Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie

Dodane: 2014-07-31 10:31:17

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. katalogowania zbiorów. Forma umowy: cywilnoprawna.

Praca na w/w stanowisku obejmowała będzie m. in.:
- katalogowanie zbiorów w programie komputerowym Koha m.in. na podstawie wpisów w księgach inwentarzowych,
- korekta wpisów istniejących oraz tworzenie nowych zgodnie z przepisami dotyczącymi materiałów bibliotecznych, wytycznymi oraz regulaminami wewnętrznymi,
- pomoc w bieżących pracach bibliotecznych.

Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe z zakresu bibliotekoznawstwa lub udokumentowany co najmniej
5 letni staż pracy na stanowisku bibliotekarskim z zakresem obowiązków obejmującym
katalogowanie zbiorów,
- znajomość formatu MARC21,
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
- swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystania go w pracy,
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagania dodatkowe:
- znajomość programu bibliotecznego Koha,
- znajomość programów biurowych z rodziny Microsoft Office, Open Office
- znajomość podstawowych programów graficznych Gimp, Picassa
- umiejętność dobrej organizacji pracy,
- komunikatywność,
- sumienność,
- odpowiedzialność,
- wysoka kultura osobista,

Warunki pracy:

Miejsce pracy: Praca w budynku Biblioteki przy ul. Kraszewskiego 3 w Komorowie. Budynek nie
jest dostosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych z dysfunkcją kończyn dolnych.

Stanowisko pracy: bezpieczne warunki pracy na stanowisku; stanowisko pracy związane jest:
z pracą przy komputerze w pomieszczeniach stałej pracy, oświetlonej światłem naturalnym i sztucznym z wentylacją grawitacyjną, z przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- CV wraz z Listem Motywacyjnym (z odpowiednimi klauzulami)
- dokumenty potwierdzające wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej lub
dyplom ukończenia studiów wyższych),
- oświadczenie o niekaralności
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- dokumenty potwierdzające poprzednie zatrudnienia (świadectwa pracy),
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności dokumenty (ukończenie kursów, szkoleń,
- dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień,
- kserokopia dowodu osobistego,
- oryginał kwestionariusza osobowego.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 22.08.2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie,
ul. Kraszewskiego 3, w godzinach pracy biblioteki lub przesyłką na adres biblioteki w zaklejonej
kopercie z dopiskiem GBP/N/1/2014.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu
złożenia wymaganych dokumentów, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej biblioteki zostaną
ogłoszone wyniki naboru.

Dodatkowe informacje:
Z kandydatami zostanie przeprowadzony test i/lub rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmowy
kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Złożonych i niewykorzystanych w procesie rekrutacji dokumentów Biblioteka nie odsyła. Kandydat
może je odebrać w po zakończeniu procesu rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne osób
nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Preferowany termin rozpoczęcia pracy 1. września 2014. Biblioteka zastrzega możliwość nie podpisania umowy z żadnym z kandydatów.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Inne informacje można uzyskać pod nr tel. 22 758 01 84

Ogłoszenie ważne do: 2014-08-22