[Ogłoszenie nieaktualne] Dyrektor Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej

Dodane: 2015-01-08 10:56:50

Urząd Miasta Jelenie Góra, Prezydent Miasta Jelenia Góra ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
DYREKTORA JELENIOGÓRSKIEGO CENTRUM INFORMACJI I EDUKACJI REGIONALNEJ „KSIĄŻNICA KARKONOSKA”, przy ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria:
1) wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub inne wyższe humanistyczne, pożądane studia podyplomowe, szkolenia lub kursy z zarządzania,
2) co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, związane z działalnością kulturalną lub prowadzeniem własnej działalności gospodarczej związanej z kulturą,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie,
4) kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
5) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,
6) znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury, w tym przepisów prawnych,
7) znajomość zagadnień pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych, środków z budżetu państwa,
8) pożądane doświadczenie w realizacji inwestycji,
9) znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym.

Oferty składane przez kandydatów muszą zawierać:
1) życiorys (CV),
2) kopia dokumentu tożsamości,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, szkoleń, kursów związanych z zarządzaniem),
4) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy, dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczeń), kserokopie ukończonych kursów, szkoleń, certyfikatów,
5) opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy,
6) wniosek o przystąpienie do konkursu zawierający motywację do kandydowania na stanowisko Dyrektora Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”,
7) życiorys (CV) i wniosek o przystąpieniu do konkursu powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z roku 2014, poz. 1182)”,
8) pisemna koncepcja funkcjonowania (programowa, organizacyjna i finansowa) Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”,na okres obejmujący trzy lata - od 16 marca 2015 do
15 marca 2018 roku, uwzględniająca pozyskiwanie środków zewnętrznych,
9) wykaz zrealizowanych projektów ze środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych, środków z budżetu państwa,
10) wykaz zrealizowanych inwestycji,
11) zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym,
12) oświadczenie „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana (skazany) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
13) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z roku 2013, poz. 168),
14) wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

Zastrzega się możliwość weryfikacji informacji zawartych w ofercie.

Informacji na temat warunków organizacyjno-finansowych działalności Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” udziela Wydział Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, pokój 308, tel. 75 75 46 178 lub 153, fax 75 75 46 173.

Projekt umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” dostępnyna www.bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl „Ogłoszenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry”.

Wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, Wydział Kultury i Turystyki, 58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, pokój 308; w terminie do 6 lutego 2015 roku (włącznie)
do godz. 14.00; w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” oraz imieniem i nazwiskiem kandydata, dokładnym adresem do korespondencji, e-mailem i/lub numerem telefonu kontaktowego; za datę złożenia uważa się datę wpływu do Wydziału Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Jelenia Góra; oferty które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej i zostaną odesłane.

Do przeprowadzenia konkursu Prezydent Miasta Jeleniej Góry powoła komisję konkursową zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z roku 2012, poz. 406 ze zm.) i określi tryb jej pracy.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem spełniania warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie bez udziału kandydatów; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków o przystąpienie do konkursu nastąpi do dnia13 lutego 2015 roku.

Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie powołany na stanowisko Dyrektora Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” na okres trzech lat.

Ogłoszenie ważne do: 2015-02-06