[Ogłoszenie nieaktualne] Dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej

Dodane: 2015-01-23 13:00:33

Politechnika Gdańska poszukuje Dyrektora Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej. Będzie on odpowiedzialny za realizację przyjętej strategii rozwoju biblioteki uczelnianej, organizację i jej prawidłowe funkcjonowanie.

Zakres obowiązków:
1. zarządzanie zasobami ludzkimi, mieniem i środkami finansowymi Biblioteki
2. kierowanie i nadzór nad realizacją wyznaczonych kierunków działania Biblioteki
3. podejmowanie decyzji dotyczących systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni.

Wymagania:
1. spełnianie warunków określonych w art.109 § 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.)
2. posiadanie uprawnienia do zajmowania stanowisk wymienionych art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub posiadanie stopnia naukowego
3. przynajmniej 3 - letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, preferowane kierowanie zespołem w bibliotece naukowej
4. zdolności menadżerskie
5. znajomość problematyki zarządzania nowoczesną biblioteką
6. posiadanie wiedzy w zakresie innowacyjnych systemów i technologii informacyjnych stosowanych w bibliotece naukowej
7. doświadczenie w zakresie współpracy krajowej i międzynarodowej w ramach zadań realizowanych w bibliotekach akademickich
8. znajomość aktów prawnych, m.in.: ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy
9. praktyczna znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty:
• CV wraz z listem motywacyjnym
• koncepcja funkcjonowania i kierowania biblioteką, uwzględniająca propozycje związane z misją i strategią Politechniki Gdańskiej
• informacje o dorobku naukowym, zawodowym i organizacyjnym
• skany dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Dokumenty aplikacyjne należy nadesłać na adres hr2@pg.gda.pl w terminie do 20 lutego 2015 r.

Zatrudnienie nastąpi po zasięgnięciu opinii Senatu i akceptacji kandydata przez JM Rektora.

Przewidywany termin zatrudnienia: 4 maja 2015 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyn.

Ogłoszenie ważne do: 2015-03-27