Posiedzenie Prezydium ZG SBP, 31 stycznia 2011 r.

 

W dniu 31 stycznia br. w BN odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego. Uczestniczyli w nim: M. Przybysz, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Helena Bednarska, Krzysztof Marcinowski, Sylwia Błaszczyk oraz zaproszeni goście: Stanisław Czajka - honorowy przewodniczący SBP, Anna Grzecznowska - dyrektor Biura ZG SBP, Maria Burchard – koordynator realizacji Strategii SBP na lata 2010-2021, Elżbieta Górska - koordynator realizacji grantu dotyczącego wzmocnienia potencjału SBP, Dariusz Kozłowski – zastępca dyrektora Biura ZG SBP ds. wydawnictw, Janusz Nowicki – konsultant do spraw wydawnictwa, Ewa Rozkosz – przewodnicząca komisji ds. Edukacji Informacyjnej SBP. Spotkanie prowadziła sekretarz generalny SBP, Marzena Przybysz.

Po otwarciu posiedzenia i przyjęciu protokółu z posiedzenia Prezydium ZG z dn. 9 grudnia 2010 r., M. Przybysz omówiła najważniejsze działania ZG na przełomie 2010 i 2011 r., w tym zmiany w Wydawnictwie SBP. Przedstawiła obecnym D. Kozłowskiego - nowego dyrektora Wydawnictwa SBP. Dotychczasowy dyrektor J. Nowicki będzie konsultantem ds. wydawniczych. Zwróciła również uwagę na fakt, że w grudniu 2010 roku uruchomiono portal sbp.pl oraz rozliczano granty uzyskane w 2010 r. Przechodząc do dalszego programu posiedzenia Prezydium  omówiono działania w zakresie:

 • projektu planu pracy ZG SBP w 2011 roku; M. Przybysz przedstawiła planowane konferencje, seminaria, warsztaty oraz wnioski na granty przewidziane do realizacji w 2011 roku.
 • Forum SBP; odbędzie się ono w Poznaniu w dniach 2-3 września 2011 roku, towrzyszyć mu będzie konferencja poświęcona budownictwu bibliotecznemu. Podjęto działania organizacyjne związane z zakwaterowniem uczestników, trwają prace merytoryczne związane z przygotowaniem szczegółowej tematyki Forum.
 • sprawozdania z działalności struktur SBP; sprawozdania są przygotowywane do 20 lutego
 • powołanie Komisji ds. Edukacji Informacyjnej; zaproszona na posiedzenie jedna z inicjatorek powołania tej komisji, E. Rozkosz przedstawiła obecnym program, regulamin, plan pracy na 2011 r. oraz skład Zarządu. Prezydium działając na podstawie pełnomocnictwa ZG SBP podjęło uchwałę o powołaniu nowej komisji ZG SBP (uchwała nr. 1/2011)
 • ocena realizacji Strategii SBP na lata 2010-2021; działania w tym zakresie omówiła kol. E. Górska zwracając szczególną uwagę na prace dot. nowelizacji ustawy o bibliotekach, badania efektywności bibliotek publicznych, przeprowadzenie badań nt. stanu wykształcenia, dokształcania, statusu bibliotekarza oraz pragmatyki zawodowej w różnych typach bibliotek w wybranych okręgach oraz działania w zakresie poprawy wizerunku SBP
 • sytuacja finansowa SBP; kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska podkreśliła, że uzyskano pozytywny wynik finansowy na koniec 2010 roku; szczegółowe omówienie sytuacji odbędzie się w marcu br.
 • konkursy SBP:
  • ogłoszono nowy ogólnopolski konkurs ZG - Bibliotekarz Roku; będzie on dwuetapowy - etap I w regionach, etap II na portalu SBP
  • ogłoszono konkurs Mistrz Promocji Czytelnictwa; będzie to III edycja konkursu na najlepszy program upowszechniający czytelnictwo i biblioteki
  • ogłoszono konkurs na plakat towarzyszący Tygodniowi Bibiotek 2011; nowy regulamin konkursu przewiduje wybór najlepszego plakatu poprzez głosowanie internetowe (w II etapie)

W sprawach różnych kol. M. Przybysz poinformowała o nowej inicjatywie ZG - udziale SBP w XX Targach Książki Historycznej. Stowarzyszenie we współpracy z Porozumieniem Wydawców Książki Historycznej zorganizuje Salon Bibliotek mający na celu prezentację wydawnictw bibliotecznych o tematyce historycznej. Planowne jest również zorganizowanie seminarium "Małe ojczyzny – historyczne wydawnictwa regionalne bibliotek". Biuro ZG SBP zwróciło się do wojewódzkich bibliotek z prośbą o podanie informacji o publikacjach o tematyce historycznej wydawanych przez biblioteki. Przygotowano kosztorys udziału Stowarzyszenia w targach. Podjęto starania o uzyskanie środków z MKiDN.

D. Kozłowski poinformował o nowej serii wydawniczej "Biblioteka - Dzieci - Młodzież"

A. Grzecznowksa poinformowała o uzyskaniu grantu z Akademii Orange, który będzie realizowany we współpracy z biblioteką na Białołęce Nautilius. Dotyczyć on będzie przybliżania młodzieży kultury europejskiej poprzez książkę.

W trakcie posiedzenia dyskutowano również nad nowym formatem Poradnika Bibliotekarza.

Omówiono także przygotowania do kampanii 1% dot. SBP. Kampania przygotowywana będzie przez profesjonalną firmę w ramach grantu FRSI.