Honorowy Przewodniczący SBP

Uchwała w sprawie nadania kol. Stanisławowi Czajce godności Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

       Krajowy Zjazd Delegatów SBP, biorąc pod uwagę całokształt dokonań w działalności stowarzyszeniowej i zawodowej w latach 1989-2001, a zwłaszcza zasługi na rzecz umacniania i rozwoju Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w przełomowym okresie transformacji społeczno-ustrojowej - postanawia na podstawie § 24 pkt 7 Statutu SBP nadaĆ kol. Stanisławowi Czajce godnośĆ Honorowego Przewodniczącego SBP. Jednocześnie Zjazd zatwierdza załączony do niniejszej uchwały dokument pt. Prawa i kompetencje Honorowego Przewodniczącego SBP.

Krajowy Zjazd Delegatów SBP
Warszawa - Miedzyszyn, 9 czerwca 2001 r.

 

Prawa i kompetencje Honorowego Przewodniczącego SBP

   1. Korzysta z praw członka zwyczajnego i honorowego SBP.
   2. Służy doradztwem w sprawach istotnych dla działalności Stowarzyszenia.
   3. Na wniosek przewodniczącego SBP reprezentuje Stowarzyszenie w okolicznościach wymagających podkreślenia jego podmiotowości i rangi, co odnosi się szczególnie do:
      - uroczystości państwowych, resortowych, jubileuszy bibliotek oraz dotyczących wybitnych bibliotekarzy i członków honorowych SBP,
      - wręczania honorowych odznak SBP,
      - wręczania innych odznaczeń i wyróżnień państwowych i organizacyjnych,
      - przyznawania i wręczania nagród w konkursach SBP.
   4. Posiada prawo wnoszenia propozycji i wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych i organizacyjnych opiniowanych przez władze SBP.

Honorowy Przewodniczący w określonych warunkach może podjąĆ decyzję o rezygnacji z przysługujących mu godności i uprawnień.

Biuletyn Informacyjny / ZG SB. - 2001, nr 3, s. 44


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP