Serie wydawnicze Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP

Seria: NAUKA-DYDAKTYKA-PRAKTYKA
Jest naszą najważniejszą serią wydawniczą. W prestiżowym cyklu o charakterze naukowym i dydaktycznym publikowane są prace wybitnych specjalistów i najważniejszych przedstawicieli nauki o książce i informacji. Dotychczas wydaliśmy w niej 120 tytułów przygotowanych z wyjątkową starannością merytoryczną. Seria cieszy się dużym uznaniem zarówno wśród autorów, jak i czytelników. 

>>> zobacz w sklepie  

Seria: Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich uruchomiło, we współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego nową serię wydawniczą pt.: „Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia”. Seria ma charakter naukowy, obejmuje prace autorskie i zbiorowe, przygotowywane przede wszystkim przez młodych pracowników uniwersytetów, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, ale także doświadczonych wykładowców i badaczy przedmiotu z innych ośrodków akademickich w Polsce. Kolejne tomy prezentować będą literaturę dla młodych odbiorców omawianą z wykorzystaniem najnowszych metod badawczych, dominujących w kraju i w świecie.

>>> zobacz w sklepie

Seria: Biblioteki - Dzieci - Młodzież
Seria ma być inspiracją dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi, nauczycieli, rodziców oraz innych osób zajmujących się czytelnictwem, w tym studentów. Powinna dać odpowiedź na pytania o kondycję współczesnej książki dziecięcej i młodzieżowej, kierunki jej rozwoju, szanse obecności w kulturze naszej epoki, sposoby zaspokajania potrzeb czytelniczych oraz metody popularyzacji więcej o serii

>>> zobacz w sklepie 

Seria: PROPOZYCJE I MATERIAŁY
Powstała z myślą o szybkim wprowadzaniu w obieg czytelniczy dorobku ciekawych konferencji i seminariów poświęconych bieżącym
problemom bibliotekarstwa oraz książek o charakterze poradnikowym i informacyjnym.

>>> zobacz w sklepie 

Seria: FO-KA
Cykl przeznaczony dla działów gromadzenia i automatyzacji bibliotek, osób katalogujących książki oraz wszystkich bibliotekarzy, dla których znajomość formatów jest niezbędna. Seria wydawnicza powstała w wyniku współpracy z Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, zaczęła żyć samodzielnie od 1998 r. 

>>> zobacz w sklepie 

Seria: BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA
Seria przydatna do bezpośredniej pracy bibliotekarza z dziećmi i młodzieżą. W autorami są bibliotekarze-praktycy. Seria ma charakter wybitnie poradnikowy. Szczegółowe zagadnienia, konspekty i scenariusze ułatwią pracę każdemu bibliotekarzowi.

>>> zobacz w sklepie 

Seria: BIBLIOTEKARZE POLSCY WE WSPOMNIENIACH WSPÓŁCZESNYCH
Seria wydawana we współpracy z Zespołem Historyczno-Pamiętnikarskim Zarządu Oddziału Warszawskiego SBP. Jej celem jest przybliżenie środowisku, a szczególnie młodzieży bibliotekarskiej wybitnych postaci naszego zawodu i ich dorobku zawodowego intelektualnego i organizacyjnego.

>>> zobacz w sklepie

Seria: Seria Historyczna
Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich inicjuje wydawanie nowej serii wydawniczej - Serii Historycznej. Będą w niej publikowane prace z zakresu bibliologii, księgoznawstwa, bibliotekoznawstwa, komunikacji społecznej i mediów oraz dziedzin pokrewnych, prezentujące zagadnienia w perspektywie historycznej.

Seria Historyczna obejmie zarówno prace naukowe jak i popularno-naukowe, będące dorobkiem badaczy z ośrodków akademickich, pracowników bibliotek, a także reprezentantów innych środowisk. Badania historyczne nabierają szczególnego znaczenia w epoce szybkich zmian sposobów oraz narzędzi komunikacji społecznej i naukowej, ograniczających dotychczasową rolę książki jako wytworu kultury i narzędzia rozwoju cywilizacji.

W Serii Historycznej chcemy przybliżyć i spopularyzować historię kultury, nauki, cywilizacji, rozwoju idei i świadomości społecznej ukazaną w perspektywie bibliologicznej czy księgoznawczej, w której książka stanowi centralny punkt odniesienia.

Ważną częścią prac publikowanych w Serii będą monografie i eseje biograficzne, prezentujące wybitne postaci, które miały wpływ na rozwój polskiej bibliologii i bibliotekoznawstwa.

>>> zobacz w sklepie


Wybrane publikacje książkowe SBP dostępne są w Archiwum Cyfrowym SBP w dziale książki

Wprowadzenie nowych publikacji (serie „Propozycje i Materiały” oraz „Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych”) w Archiwum Cyfrowym w 2012 roku, dofinansowane zostało z Programu Operacyjnego Dziedzictwo Cyfrowe, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny. 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP