Realizacja Strategii SBP

Realizacja Strategii SBP w poprzednich latach:

Sprawozdania z realizacji Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w latach 2010-2011

Realizacja Strategii w 2013 / 2014 roku:

Cel szczegółowy I.1 Zwiększenie roli SBP na tworzenie uregulowań prawnych mających wpływ na rozwój bibliotek i pozycji zawodu bibliotekarza

Zadanie I.1.1.1: Promocja stowarzyszeniowego projektu ustawy o bibliotekach oraz działania rzecznicze. 

W dniu 29 maja br tekst projektu ustawy o bibliotekach wraz z uzasadnieniem został złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W sierpniu br Przewodnicząca SBP otrzymała z Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN informację, że zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, proponowane jest procedowanie przedstawionego projektu ustawy jako projektu społecznego wskazując na możliwość skorzystania z trybu społecznej inicjatywy ustawodawczej lub poselskiej inicjatywy ustawodawczej.

Decyzją członków Zarządu Głównego SBP , na posiedzeniu w dniu 27.09.2013 r., przyjęto tryb poselskiej inicjatywy ustawodawczej.

Cel szczegółowy I.3 Inicjowanie opracowywania i upowszechniania istniejących standardów w dziedzinie bibliotekarstwa

Zadanie I.3.1.2: Badanie efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych

Zadanie realizuje zespół kierowany przez Lidię Derfert-Wolf (Biblioteka Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy) w składzie: Joanna Burska (WBP Olsztyn), Artur Jazdon (Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Małgorzata Jezierska (Biblioteka Narodowa), Danuta Kaczmarek (WBP Bydgoszcz), Grażyna Leonowicz (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie), Agnieszka Pietryka (Ośrodek Rozwoju Edukacji), Aldona Zawałkiewicz (Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu). Z zespołem współpracują Edyta Kędzierska (Biblioteka Politechniki Warszawskiej) i Jolanta Sobielga (Biblioteka Politechniki Świętokrzyskiej).

W dniach 27-28 maja br odbyło się robocze spotkanie zespołu ds. badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych w czasie którego:

Bibliotekom publicznym i pedagogicznym uczestniczącym w badaniach pilotażowych przesłano , w maju robocze, a we wrześniu po weryfikacji końcowe, zestawienia w postaci prezentacji na których przedstawiono przebieg pilotażu oraz zestawiono wartości wskaźników efektywności obliczonych na podstawie danych zebranych przez wszystkie biblioteki. Wartości podano jako: średnie, mediany, maksymalną, minimalną.

Dla 233 bibliotek publicznych przygotowano osobne zestawienia dla każdej z grup bibliotek, z dodatkowym podziałem według liczby obsługiwanej populacji.

Cel szczegółowy II.5 Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie kształcenia bibliotekarzy

Zadanie II.5.1.1 Podjęcie wspólnych działań dla wdrożenia systemu akredytacji profesjonalnej SBP dla różnych form kształcenia bibliotekarzy

Zadanie realizuje zespół powołany uchwałą nr 1 Prezydium ZG SBP pod kierunkiem prof. Marii Próchnickiej (IINiB UJ) w składzie: Andrzej Dąbrowski (WBP Kielce), dr Aneta Firlej-Buzon (IINiB Wrocław), prof. Anna Kamler (IINiSB UW), Maja Kimnes (WiMBP Zielona Góra), Jadwiga Sadowska (UwB), Katarzyna Seroka (IINiSB UW).

W dniu 22 maja br odbyło się wspólne spotkanie Zespołu ds. Akredytacji Profesjonalnej SBP, Komisji Akredytacji Profesjonalnej SBP i ekspertów przeprowadzających akredytacje pilotażowe. Celem spotkania było podsumowanie wyników pilotażowych procedur akredytacyjnych, wysłuchanie opinii ekspertów co do przebiegu badań pilotażowych i uwag co do przydatności podręcznika. Wyniki dyskusji zostały uwzględnione w przygotowanym przez dr Danutę Konieczną dokumencie pt.” Raport z oceny usługi szkoleniowej realizowanej przez zespoły sprawdzające spełnienie standardów akredytacji profesjonalnej SBP. Badania pilotażowe” . Podjęto prace nad uzupełnieniem „Podręcznika akredytacji profesjonalnej SBP” o treści wskazane przez ekspertów.

W dniu 4 czerwca br odbyło się posiedzenie Komisji Akredytacyjnej SBP w czasie którego podjęto decyzje o przyznaniu certyfikatu akredytacji profesjonalnej SBP wszystkim szkoleniom objętym pilotażem.

Szczegółowe informacje m. in. o procedurach akredytacyjnych, wykaz ekspertów SBP, skład Komisji Akredytacyjnej SBP zawiera www.sbp.pl/akredytacja

Przygotowano materiały promujące działalność akredytacyjną SBP - folder przeznaczony dla bibliotek i folder przeznaczony dla firm szkolących.

Od września br czynności związane z działalnością akredytacyjną SBP należą do obowiązków pracownika Biura Małgorzaty Dargiel-Kowalskiej - sekretarza Komisji Akredytacyjnej.

Projekt III 1.1. Rozwój platformy cyfrowej SBP

Pierwszym działaniem podjętym w ramach tego zadania był dobór zespołu roboczego ds. opracowania strategii rozwoju portalu sbp.pl. Zaproszono do udziału w pracach zespołu cenionych w środowisku bibliotekarzy, przyjęli zaproszenie: Maria Burchard, Zdzisław Dobrowolski, Henryk Hollender, Lila Marcinkiewicz, Barbara Morawiec, Joanna Wcisło, Anna Wołodko.

W tym samym czasie redakcja portalu spotkała się z Agatą Szczotka-Sarną, specjalistą do spraw marketingu, reklamy i PR, aby omówić wymagania i koncepcję ankiety skierowanej do użytkowników, której wyniki będą jednym z materiałów do opracowania dokumentu strategii.

Przygotowany przez A. Szczotkę-Sarna projekt ankiety został przeanalizowany przez członków zespołu roboczego i członków redakcji portalu. Wszystkie uwagi zostały uwzględnione i wprowadzone do formularza ankiety.

W sierpniu ankieta została zamieszczona na portalu, przeprowadzono akcję promocyjną (rozesłano zaproszenia do wypełnienia do członków SBP, odbiorców newslettera, zamieszczono na portalu news wyróżniony, informację na profilu fb). Ankieta dostępna była do 23 września br, do tego czasu uzyskaliśmy 430 wypełnień. Wyniki ankiety są w trakcie opracowania.

Warsztaty nt. okresowej ewaluacji „Strategii SBP na lata 2010-2021” - relacja1 i 2 marca 2012, w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Warszawie, odbyły się warsztaty poświęcone okresowej ewaluacji „Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021” zorganizowane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. więcej
Mamy już rok! 22.12.2011
Mamy już rok!Tak! Portal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich skończył już rok. Czas ten pełen był wyzwań, zmagań, burz mózgów i pomysłów na to, aby stać się dla Państwa przyjaznym miejscem w sieci. więcej
„Komunikacja wewnętrzna” - szkolenie w Okręgu Opolskim SBP8 grudnia 2011 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbyło się szkolenie z komunikacji wewnętrznej dla członków Okręgu Opolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. więcej
„Cała naprzód!” - fotorelacja         02.12.2011
„Cała naprzód!” - fotorelacjaZapraszamy Państwa do obejrzenia fotorelacji ze spotkania z przedstawicielami okręgów SBP, które odbyło się w dniach 29-30 listopada br. w Warszawie pod hasłem „Cała naprzód!”. więcej
W ramach realizacji ewaluacji „Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021” przeprowadzane jest badanie ankietowe wśród członków SBP. Ma ono na celu zebranie informacji o tym, jak bibliotekarze i pracownicy informacji naukowej zrzeszeni w Stowarzyszeniu postrzegają i oceniają postępy i efekty wdrażania Strategii więcej
Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek - fotorelacja z ToruniaZapraszamy do obejrzenia fotorelacji z warsztatów „Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek”, które odbyły się w Toruniu. więcej
Komunikacja wewnętrzna: szkolenia w ZachodniopomorskimW dniach 29-30 września 2011 roku w Szczecinie i w Koszalinie odbyło się szkolenie poświęcone Komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz kształtowaniu wizerunku organizacji poprzez elementy wizualne więcej
W dniach 29-30 września 2011 roku w Szczecinie i w Koszalinie odbyło się szkolenie poświęcone Komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz kształtowaniu wizerunku organizacji poprzez elementy wizualne - "Kilka przygód w krainie komunikacji". Trener pani Agata Szczotka-Sarna poprzez przystępne przykłady i lekko podaną treść omówiła rolę zdobywania informacji w komunikacji, dostosowanie komunikatu do grup otoczenia oraz grup docelowych Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. więcej
W dniach 20-21 czerwca br. w Białymstoku odbyły się warsztaty nt. "Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek". Zorganizowane zostały przez Zarząd Główny SBP i Zarząd Okręgu Podlaskiego. Przedsiewzięcie zrealizowano w ramach grantu FRSI dot. wzmocnienia potencjału SBP. więcej
Raport: Badanie potrzeb pracowników bibliotek i informacji naukowejWykorzystanie przez pracowników bibliotek publicznych oferty SBP w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego, wydawnictw tradycyjnych i dostępnych w Internecie oraz platformy cyfrowej więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP