Realizacja Strategii SBP

Realizacja Strategii SBP w poprzednich latach:

Sprawozdania z realizacji Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w latach 2010-2011

Realizacja Strategii w 2013 / 2014 roku:

Cel szczegółowy I.1 Zwiększenie roli SBP na tworzenie uregulowań prawnych mających wpływ na rozwój bibliotek i pozycji zawodu bibliotekarza

Zadanie I.1.1.1: Promocja stowarzyszeniowego projektu ustawy o bibliotekach oraz działania rzecznicze. 

W dniu 29 maja br tekst projektu ustawy o bibliotekach wraz z uzasadnieniem został złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W sierpniu br Przewodnicząca SBP otrzymała z Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN informację, że zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, proponowane jest procedowanie przedstawionego projektu ustawy jako projektu społecznego wskazując na możliwość skorzystania z trybu społecznej inicjatywy ustawodawczej lub poselskiej inicjatywy ustawodawczej.

Decyzją członków Zarządu Głównego SBP , na posiedzeniu w dniu 27.09.2013 r., przyjęto tryb poselskiej inicjatywy ustawodawczej.

Cel szczegółowy I.3 Inicjowanie opracowywania i upowszechniania istniejących standardów w dziedzinie bibliotekarstwa

Zadanie I.3.1.2: Badanie efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych

Zadanie realizuje zespół kierowany przez Lidię Derfert-Wolf (Biblioteka Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy) w składzie: Joanna Burska (WBP Olsztyn), Artur Jazdon (Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Małgorzata Jezierska (Biblioteka Narodowa), Danuta Kaczmarek (WBP Bydgoszcz), Grażyna Leonowicz (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie), Agnieszka Pietryka (Ośrodek Rozwoju Edukacji), Aldona Zawałkiewicz (Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu). Z zespołem współpracują Edyta Kędzierska (Biblioteka Politechniki Warszawskiej) i Jolanta Sobielga (Biblioteka Politechniki Świętokrzyskiej).

W dniach 27-28 maja br odbyło się robocze spotkanie zespołu ds. badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych w czasie którego:

Bibliotekom publicznym i pedagogicznym uczestniczącym w badaniach pilotażowych przesłano , w maju robocze, a we wrześniu po weryfikacji końcowe, zestawienia w postaci prezentacji na których przedstawiono przebieg pilotażu oraz zestawiono wartości wskaźników efektywności obliczonych na podstawie danych zebranych przez wszystkie biblioteki. Wartości podano jako: średnie, mediany, maksymalną, minimalną.

Dla 233 bibliotek publicznych przygotowano osobne zestawienia dla każdej z grup bibliotek, z dodatkowym podziałem według liczby obsługiwanej populacji.

Cel szczegółowy II.5 Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie kształcenia bibliotekarzy

Zadanie II.5.1.1 Podjęcie wspólnych działań dla wdrożenia systemu akredytacji profesjonalnej SBP dla różnych form kształcenia bibliotekarzy

Zadanie realizuje zespół powołany uchwałą nr 1 Prezydium ZG SBP pod kierunkiem prof. Marii Próchnickiej (IINiB UJ) w składzie: Andrzej Dąbrowski (WBP Kielce), dr Aneta Firlej-Buzon (IINiB Wrocław), prof. Anna Kamler (IINiSB UW), Maja Kimnes (WiMBP Zielona Góra), Jadwiga Sadowska (UwB), Katarzyna Seroka (IINiSB UW).

W dniu 22 maja br odbyło się wspólne spotkanie Zespołu ds. Akredytacji Profesjonalnej SBP, Komisji Akredytacji Profesjonalnej SBP i ekspertów przeprowadzających akredytacje pilotażowe. Celem spotkania było podsumowanie wyników pilotażowych procedur akredytacyjnych, wysłuchanie opinii ekspertów co do przebiegu badań pilotażowych i uwag co do przydatności podręcznika. Wyniki dyskusji zostały uwzględnione w przygotowanym przez dr Danutę Konieczną dokumencie pt.” Raport z oceny usługi szkoleniowej realizowanej przez zespoły sprawdzające spełnienie standardów akredytacji profesjonalnej SBP. Badania pilotażowe” . Podjęto prace nad uzupełnieniem „Podręcznika akredytacji profesjonalnej SBP” o treści wskazane przez ekspertów.

W dniu 4 czerwca br odbyło się posiedzenie Komisji Akredytacyjnej SBP w czasie którego podjęto decyzje o przyznaniu certyfikatu akredytacji profesjonalnej SBP wszystkim szkoleniom objętym pilotażem.

Szczegółowe informacje m. in. o procedurach akredytacyjnych, wykaz ekspertów SBP, skład Komisji Akredytacyjnej SBP zawiera www.sbp.pl/akredytacja

Przygotowano materiały promujące działalność akredytacyjną SBP - folder przeznaczony dla bibliotek i folder przeznaczony dla firm szkolących.

Od września br czynności związane z działalnością akredytacyjną SBP należą do obowiązków pracownika Biura Małgorzaty Dargiel-Kowalskiej - sekretarza Komisji Akredytacyjnej.

Projekt III 1.1. Rozwój platformy cyfrowej SBP

Pierwszym działaniem podjętym w ramach tego zadania był dobór zespołu roboczego ds. opracowania strategii rozwoju portalu sbp.pl. Zaproszono do udziału w pracach zespołu cenionych w środowisku bibliotekarzy, przyjęli zaproszenie: Maria Burchard, Zdzisław Dobrowolski, Henryk Hollender, Lila Marcinkiewicz, Barbara Morawiec, Joanna Wcisło, Anna Wołodko.

W tym samym czasie redakcja portalu spotkała się z Agatą Szczotka-Sarną, specjalistą do spraw marketingu, reklamy i PR, aby omówić wymagania i koncepcję ankiety skierowanej do użytkowników, której wyniki będą jednym z materiałów do opracowania dokumentu strategii.

Przygotowany przez A. Szczotkę-Sarna projekt ankiety został przeanalizowany przez członków zespołu roboczego i członków redakcji portalu. Wszystkie uwagi zostały uwzględnione i wprowadzone do formularza ankiety.

W sierpniu ankieta została zamieszczona na portalu, przeprowadzono akcję promocyjną (rozesłano zaproszenia do wypełnienia do członków SBP, odbiorców newslettera, zamieszczono na portalu news wyróżniony, informację na profilu fb). Ankieta dostępna była do 23 września br, do tego czasu uzyskaliśmy 430 wypełnień. Wyniki ankiety są w trakcie opracowania.

W dniach 18-19 kwietnia 2011 r. w Warszawie - Falenicy odbyło się seminarium „Badanie efektywności bibliotek publicznych”, skierowane głównie do przedstawicieli bibliotek testujących wskaźniki funkcjonalności opracowywane w ramach Zadania: I.3.1.2. więcej
Wstępna lista zagadnień priorytetowych w procesie kształcenia bibliotekarzyZapraszamy do zapoznania się ze wstępną listą zagadnień priorytetowych w procesie kształcenia bibliotekarzy. Zostały one przyjęte w czasie spotkań przedstawicieli ośrodków kształcących pracowników bibliotek, samych bibliotekarzy i przedstawicieli ZG SBP w 2010 roku. więcej
W dniach 10-15 sierpnia 2010 roku w Goteborgu w Szwecji odbyła się doroczna konferencja zorganizowana przez międzynarodową federację stowarzyszeń bibliotekarskich IFLA, zatytułowana: World Library and Information Congress: 76th IFLA General Conference and Assembly „Open access to knowledge - promoting sustainable Progress” (76 Konferencja Generalna i Zgromadzenie (Zebranie) IFLA „Otwarty dostęp do wiedzy - promowanie zrównoważonego rozwoju”). więcej
W dniach: 29 czerwca – 2 lipca 2010 r. w Arhus (Dania) odbyła się 39. doroczna konferencja LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche) pod tytułem” Re-inventing the Library: the challenges of the new information environment”. Konferencja była zorganizowana wspólnie przez Aarhus Universitet i Staatsbiblioteket i uczestniczyło w niej 350 bibliotekarzy z 35 krajów. więcej
W dniach 10-15 sierpnia 2010 roku obradował w Goteborgu, Szwecja 76 Kongres Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Bibliotekarskich – IFLA. Hasłem tegorocznego spotkania ponad 3,8 tysiąca bibliotekarzy ze 139 krajów było „Open access to knowledge –promoting sustainable Progress ”- Otwarty dostęp do wiedzy – promowanie zrównoważonego rozwoju. więcej
W warsztatach w dniach 22-23 września br uczestniczyło dwadzieścia osób w tym szesnastu przedstawicieli wszystkich okręgów SBP, jedna reprezentantka ZG SBP, dwie przedstawicielki samorządu lokalnego z Brodnicy oraz przedstawicielka Biura ZG SBP. Uczestnicy szkolenia otrzymali przygotowane przez Rafała Golata i powielone dla każdego z uczestników materiały (83 strony) zawierające wyciągi z ustaw i rozporządzeń związanych z funkcjonowaniem bibliotek. więcej
Cel szczegółowy I.1 Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na tworzenie uregulowań prawnych mających wpływ na rozwój bibliotek i pozycji zawodu bibliotekarza.
Zadanie I.1.2.1 Przeprowadzenie badań nt. stanu wykształcenia, dokształcania, statusu bibliotekarza oraz pragmatyki zawodowej w różnych typach bibliotek w wybranych okręgach. więcej
Cel szczegółowy I.3: Inicjowanie opracowywania i upowszechniania istniejących standardów w dziedzinie bibliotekarstwa
Zadanie I.3.1.2: Badanie efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych więcej
7 października w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie odbyły się warsztaty zorganizowane przez ZG SBP.Uczestnikami byli członkowie ZG SBP, członkowie Komisji Zarządzania i Marketingu, reprezentacji Forum Młodych, przedstawiciel serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna oraz członkowie SBP - respondenci ankiety „Jak nas postrzegają inni? Jak sami siebie widzimy?”. więcej
W dniach 6-7 maja 2010 w Helsinkach odbyło się osiemnaste posiedzenie Rady Członków EBLIDA (EBLIDA Council Meeting for Members) oraz towarzyszącej dorocznej konferencji pt .Abolish Barriers, the role of libraries in an evolving Europe. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP