Wykaz miejsc spoczynku zasłużonych bibliotekarzy warszawskich

Wykaz został przygotowany przez członków Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego Oddziału SBP w Warszawie

 

Adamczyk Jadwiga (1906-1986)

Kustosz dypl., kierownik Dz. Starych Druków w Bibliotece Publ. m. st. Warszawy (1945-1970).

Cm. Powązkowski: kwatera 251, rząd 3, grób 3


Adamiec Witold (1945-2004)

Dr, księgoznawca, adiunkt w Instytucie Książki i Czytelnictwa BN (1973-2001).

Cm. Komunalny Północny: kwatera S-X-3, rząd 10, grób 11


Ambros Michał  (1891-1984) 

Pracownik Bibl. Uniw. w Wilnie (1928-1939), m.in. jako kierownik Dz. Książek (1931-33) i Dz. Czytelnictwa (1933-39). Po wojnie, pracownik BUW (1945-1946), potem BN (1946-1968) gdzie kierował Oddz. Bibliografii Zawartości Czasopism IB (1947-1951) i  Dz. Magazynów Dr. Zwartych (1951-68).Wykładał bibliografię na UW (1952-1961). Od 1928 aktywny członek ZBP, ZBiAP i SBP.

Cm. Komunalny Północny: kwatera W-VI-13, rząd 3, grób 16


Ankudowicz Janusz (1934-1997)

Dr hab., kierownik Zakładu Badań Czytelnictwa w Instytucie Książki i Czytelnictwa BN  (1976-1997), nauczyciel akademicki w UMCS w Lublinie.

Cm. Bródnowski: kwatera 71 D, rząd 1, grób 32


Ankudowicz Kazimiera (1922-1985)

Dyr. Państw. Ośrodka Kształcenia Koresp. Bibliotekarzy (1972-1979). Organizatorka Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy i Zaocznego Policealnego Studium Bibliotekarskiego.

Cm. Bródnowski: kwatera 71 D , rząd 1, grób 32


Arnoldowa Maria (1893-1995)

Dr filozofii, kierownik Biblioteki Dziecięcej Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Żoliborzu (1933-1951), pracownik Biblioteki Instytutu Chemii Ogólnej (1951-1958}.

Cm. Ewangelicko – Reformowany: sektor 6, rząd 2, grób 12


Assbury Edward (1904-1997) 

St. kustosz dypl., dyr. Głównej Biblioteki Komunikacyjnej w l. 1936-1939 i 1945-1976. Wieloletni wiceprzewodniczący ZG SBP. Członek Honorowy SBP.

Cm. Powązkowski: kwatera 288, rząd  4, grób 11


Balcerek Józefa (1927-1999)

Kustosz, pracownik B-ki Publ. Dzielnicy Warszawa. Mokotów (1959 - 1990),  gdzie od 1976 pełniła funkcję z-cy dyrektora.

Cm. Wojskowy: kwatera A II, rząd 12, grób 16


Bezulska Melania (1907-1993)

Kustosz, kierownik Biblioteki Publ. Dzielnicy Śródmieście (1956-1970).

Cm. Bródnowski: kwatera 17 C , rząd 4, grób 13


Białkowska Barbara (1932-2010)

Dr, adiunkt nauk.-bad. w Instytucie Książki i Czytelnictwa BN (1969-1989), wykładowca lit. dziecięcej i czytelnictwa w Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy i CEBID (1983-1993) i w Wyższej Szkole Pedagog. ZNP (1995-2005).

Cm. Wojskowy: kwatera G II DOD, rząd 2, grób 5


Białkowska Emilia (1908 -1990)

Nauczycielka, organizatorka bibliotekarstwa szkolnego i pedagogicznego. Przed wojną kierownik Centr. Biblioteki Pedag. przy Kuratorium Okr. Szkoln. w Lublinie. Po wojnie prac. Min. Oświaty (1945-1971), m.in. jako naczelnik Wydz. Bibl. Szkoln. i Pedag. Założycielka Lubelskiego Koła ZBP (1931), aktywnie działała też  w ZBiAP,  SBP oraz ZNP. 

Cm. Komunalny Północny: kwatera E-IX-2 , rząd 2 , grób 4


Bieńkowska Barbara (1934-2022)

Prof. , badaczka księgozbiorów historycznych. Związana z UW, w l.1969 - 2004 prac. nauk. Inst. Bibliot. i Informacji Nauk. UW oraz jego dyr. ( 1981 - 1987). Od 1992  - 2004 pełniła funkcję  eksperta w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego, a potem, do 2016 r. , w Min. Kult. i Dziedz. Nar.

Autorka wielu artykułów i książek,  założycielka i do 1990 r. red. naczelna periodyku „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi”.  Prowadziła ogólnopolskie badania nad stratami bibliotek polskich w okresie II wojny światowej .W 1989 r., współtworzyła  Polskie Tow. Bibliologiczne i do 2003 r., pełniła w nim funkcję  prezesa.

Cm.  Komunalny Północny: kwatera B- XIII-1, rząd 3, grób 20


Bieńkowski Władysław (1906-1991) 
 
Polityk, publicysta, socjolog. Dyrektor BN (1948-1956). 
 
Cm. Powązkowski: kwatera 279, rząd 4, grób 27

Biliński Lucjan (1930-2015)

Główny specjalista w Ministerstwie. Kultury i Sztuki (1960-1996), naczelnik Wydz. ds. Księgozbiorów i Czytelń, wykładowca w Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy i UW,  red. nacz. Vademecum Bibliotekarza (2002-2009). Autor wielu książek i artykułów.

Cm. Komunalny Północny: kwatera T-VIII -1, rząd 5, grób 3


Birkenmajer Aleksander (1890-1967)

Profesor, historyk nauk ścisłych i filozofii, bibliotekoznawca, historyk książki. Pracownik BJ w l. 1919-1939, od 1924 kierownik Dz. Rękopisów BJ. W l. 1939-1947 (z przerwą wojenną), dyr. Bibl. Uniw. w Poznaniu, potem dyr. BJ (1947-1951). Pierwszy kierownik  Katedry Bibliotekoznawstwa UW (1951-1960), wykładowca, promotor. Działacz ZBP, ZBiAB i SBP. Wiceprzew. IFLA  (1947) i dożywotni jej członek honorowy. Członek Honorowy SBP. 

Kraków, Cm. Rakowicki: kwatera XII B, rząd płd., grób 8


Błażewicz Janina Czesława (1900-2005)

St. kustosz dypl., pracownik Biblioteki Publ. m.st. Warszawy: w Czytelni Młodzieżowej (1937-1942), w Bibliotece Dzielnicy Warszawa Północ (1946-1955) oraz jako kierownik Sekcji Oceny, Doboru i Melioracji Księgozbioru (1956-1969). Członek Prezydium ZG SBP (1957-1960), przew. Sekcji Bibliotek Powszechnych ZG SBP (1959-1963). 

Cm. Wojskowy: kwatera B 20, rząd 6 , grób 3


Bogdany-Popielowa Wanda (1928-2005) 

Muzykolog, bibliograf. Pracownik Zakładu Zbiorów Muzycznych BN (1954-1978), od 1961, kierownik Sekcji Rękopisów i Druków, a w l. 1974-1978 kierownik ZZM BN. Badaczka m.in. spuścizny K. Szymanowskiego, autorka publikacji i organizatorka wystaw o tematyce muzycznej.       

Kraków Salwator, Cm. Parafialny: sektor SC6, rząd 1, grób 36


Borkowska Władysława (1902-1994)

Kierownik Publ. Biblioteki Techn. Biura Odbudowy Stolicy potem Biblioteki Instytutu Urbanistyki i Architektury (1945-1970). Współautorka ujednoliconych przepisów katalogowania alfabetycznego. Członek Honorowy SBP.

Cm. Powązkowski: kwatera 155a, rząd 3, grób 1


Bornsteinowa Jadwiga (1877-1971)

Pracownik Bibl. Publ. w Warszawie (1915-1921), następnie Biblioteki GUS (1921-1926) i  Referatu Statystyki (1927-1939) gdzie oprac. podstawy. statystyki bibliotecznej. W l.1950-1958 pracownik  Inst. Bibliograficznego BN. Na  kursach dla bibliotekarzy wykładała  rzeczowe oprac. zbiorów, była też autorką  artykułów i podręczników  z tego zakresu.  

Cm. Ewangelicko-Reformowany: sektor 4, rząd 6, grób 5


Borowy Wacław (1890-1950)

Dr, historyk literatury, krytyk literacki. W l. 1920-1928 st. bibliotekarz w BUW, od 1936-1930 jej  dyrektor, twórca katalogu działowego w Bibliotece. W 1944 r. brał udział w  ewakuacji zbiorów BUW. Autor wielu instrukcji i regulaminów bibliotecznych.  

Cm. Powązkowski: kwatera 233, rząd 4, grób 3


Brykczyńska Maria (1927-2020)

St. kustosz dypl., pracownik wielu bibliotek naukowych: Uniwersyteckiej w Toruniu (1947-1950), BN (1951-1955 i 1972-1974),  bibliotek PANu  (1959-1971), SGH (1974-1988) oraz  Publicznej m. st. W-wy (1986-1991), organizatorka .biblioteki Uczelni Łazarskiego (1994-1997). Od 1947 w SBP, działała m.in. jako wiceprzew. (1974-1976), potem  przew. Zarz. Okr. Warsz (1976-1979 oraz 1981-1997).  Kierowała Komisją Współp. Międzyn. SBP (1984-1987), brała udział w pracach  Gł. Kom. Rew. (1989-1993) i  Zesp. Hist.-Pamiętn. przy Oddz. Warsz. SBP (1997-2020). Członek honorowy SBP.

Zalesie Górne, Cm. Parafialny: sektor B, rząd 17, grób 15


Buchwald-Pelcowa Paulina (1934-2021)

Uczona specjalizująca się w literaturze staropolskiej i kulturze dawnej książki, profesor zw. W l. 1956-1964 pracownik Biblioteki PAN w Kórniku (od 1960  kier. Dz. Starych Druków).  Po 1964 związana z BN w Warszawie:  m.in. jako kier. Zakł. Starych Druków BN (1975-1994), doradca dyr. BN ds. zbiorów specjalnych (1994–1999),  wieloletni sekretarz Rady Nauk. BN. W 1987,  po uzyskaniu  tytułu profesora  kierowała też Zakł. Teorii, Historii i Metodyki Bibliografii w IBiIN UW. Autorka ponad 200 publikacji naukowych, red. naczelna Polonia Typographica Saeculi Sedecimi.

Cm. Powązkowski: kwatera 108, rząd 6. grób 20


Bursowa Feliksa (1906-1983)

Wizytator w Naczelnej Dyrekcji Bibliotek Min. Oświaty (1950-1952), potem w Min. K Szt. (1953-1957), wicedyr. Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy (1957-1971).

Cm. Wojskowy: kwatera B 23, rząd 5, grób 25


Chamerska Halina (1922-2008)   

Dr  hab., bibliolog. Pracownik BN (1947-1962), m.in. jako kierownik  referatu szkolenia i z-ca kier. Dz. Informacji Naukowej. W l. 1963-1967 kierownik Oddz. Prac Naukowych i Dydaktycznych BUW, potem kier. Ośr. Dokumentacji i Bibliotek w Międzyuczelnianym Zakł. Badań nad Szkolnictwem  Wyższym (1967-1969) i wykładowca w IBiIN UW (1969 -1978 ). Członek ZBP, ZBiAP, SBP. 

Lublin, Cm. Parafialny, Ewangelicko-Augsburski: sektor 4, rząd 1, grób 81


Chwalewik Edward (1873-1956) 

Prawnik, bibliofil, badacz ekslibrisów. W l. 1906-1922 pracował w Antykwariacie Polskim H. Wildera. Kierownik. Biblioteki Min. Pracy i Opieki Społ. (1920- 1932). Wspólzał. Tow. Bibliofilów Polskich (1921) i Tow. Miłośników Ekslibrisu (1924). Działacz ZBP, m.in. jako przew. (1922-1924). Autor wielu publikacji.

Konstancin-Jeziorna, Skolimów, Cm. Parafialny: grób 207


Ciąpała Barbara (1929-2000)

St. kustosz dypl., kierownik Dz. Zasadniczego Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1955-1994).

Cm. Komunalny Północny: kwatera S-IX-2, rząd 7, grób 8


Cybulski Radosław (1924-1999) 

Doc., księgoznawca, dyr. Instytutu Bibliograficznego BN i wicedyr. BN (1972-1981), dyr. Biblioteki UW (1982-1987), nauczyciel akademicki w UW.

Cm. Wojskowy: kwatera H III, rząd 6, grób 45


Cygańska Janina (1921-2003)

St. kustosz dypl., wicedyr. Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1966-1983). Sekretarz generalny ZG SBP oraz wiceprzew. ZG SBP (1963-1981), przew. Zespołu Hist. - Pam. przy Okręgu Stoł. SBP, potem przy Oddz. Warsz. SBP (1992-2003). Członek Honorowy SBP.

Cm. Wawrzyszewski: kwatera 5 D, rząd III, grób 5 i 6


Czachowska Jadwiga (1922-2013)

Profesor, bibliograf, kierownik Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej Instytutu Badań Literackich (1966-1992). Współtwórczyni metodologii polskiej bibliografii literackiej.

Cm. Powązkowski: kwatera 226, rząd 6, grób 14


Czarnecka Jadwiga (1914-2008)

Bibliotekarz dypl., pracownik Poradni Bibliotecznej (1935-1944),  nacz. wydz. w Min. Oświaty i Min. KiSzt. (1951-1962), pracownik Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1962-1968)   potem Instytutu Książki i Czytelnictwa BN (1969-1993). Red. nacz. „Bibliotekarza” (1961-1962), przew. Sekcji Bibliotek Powsz. i Związk. ZG SBP (1963-1966). Członek Honorowy SBP.

Cm. Parafialny w Pyrach: kwatera I, rząd 7, grób 15


Czarnowska Maria (1906-2001) 

Dr n. ekon., pracownik GUS (1936-1939, 1945-1950), kierownik Pracowni Statystyki Wydawnictw w BN (1955-1972). Przew. Komisji Statyst. ZG SBP. Członek Honorowy SBP.

Cm. Powązkowski: kwatera 137, rząd 3, grób 7


Czekajewska -Jędrusik Anna (1921-1985)

Dr, dydaktyk, adiunkt w Katedrze Bibliotekoznawstwa UW (1954-1968), dyr. Instytutu Bibliotekoznawstwa UW (1969-1981).     

Cm. Wojskowy: kwatera C 1, rząd 2, grób 6


Ćwiekowa Jadwiga (1920-2014) 

St. kustosz dypl., kierownik Oddz. Opracowania Rzeczowego Biblioteki UW (1955-1990), dydaktyk, przew. Sekcji Bibliotek Nauk. przy ZO Warsz. SBP w l. 60. i przy ZG SBP (1972-1976), przew. Komisji Kształcenia i Dosk. Zawod. (1981-1985), długoletni członek ZG SBP.

Cm. Bródnowski: kwatera 16 M, rząd 7, grób 19


Danysz-Fleszarowa Regina (1888-1969)

Dr,założycielka (1919) i kierownik Biblioteki Państw. Inst. Geologicznego, a od 1937 Biblioteki Stowarzyszenia Muzeum Ziemi. Po 1945 r. naczelnik Wydz. Bibliotek w Min. Oświaty. Autorka „Bibliografii geologicznej Polski"(1750-1950). Zasłużona działaczka ZBP, ZBiAP i SBP, współzałożycielka Zespołu Hist.- Pamiętn. SBP (1964). 

Cm. Powązkowski: kwatera T, rząd 1, grób 8


Dąbrowska Jadwiga (1891-1982)

Pracownik BN (1927-1968), początkowo jako kierownik Biura Rejestracji Druków, potem red. „Urzędowego Wykazu Druków”. W czasie okupacji gromadziła druki wydawane w Gen. Guberni. Od 1946 redagowała „Przewodnik Bibliograficzny, Urzędowy Wykaz Druków  wyd. w PRL”.   

Laski, Cm. zakładowy Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi


Dąbrowska Wanda (1884-1974) 

Doc., organizatorka kursów dla bibliotekarzy, autorka programów, wykładowca. Od 1929 kierownik Poradni Bibliot. Koła Warsz. ZBP. Po wojnie red. „Bibliotekarza” (1945-1946) i wydawnictw inform.- bibliogr. Kustosz w IKiCz. BN (1955-1963). Aktywny członek ZBP,  ZBiAP. Członek Honorowy SBP. 

Cm. Powązkowski: kwatera 213, rząd 2, grób 29


Dąbrowski Maciej (1934-2017)

St. kustosz dypl., pracownik Zakładu Starych Druków BN (1971-2007) początkowo  jako kierownik Sekcji, a  w l. 1988 - 2006  kier. ZSD. Autor i red. publikacji dot. historii książki i druku  oraz  zbiorów i dziejów BN. Członek redakcji (1981 – 2006), od 1984  z-ca red. nacz. „Biuletynu Informacyjnego  BN”. Współprac. „Annual Bibliography of the History of the Printed Books and Libraries”

Cm. Powązkowski: Klin D3/E1


Dąbrowski Stefan (1927-2004)

Płk., bibliotekarz dypl. Dyr. Biblioteki Nauk. Sztabu Gen. WP (1962-1972). Od 1972 z-ca szefa Centr. Ośr. Naukowej Informacji Wojskowej. Działacz SBP: członek Zarz. Okr. Stoł. (1964-1973); członek ZG SBP (1985-1989). 

Cm. Powązkowski: kwatera 308, rząd 6, grób 18 


Dembowska Maria (1914-2008) 

Profesor, bibliotekoznawca, bibliograf, pracownik Państwowego Instytutu Książki w Łodzi (1946-1949) i Instytutu Bibliograficznego BN (1949-1966), kierownik Zakładu Bibliografii Retrospektywnej BN (1949-57) dyr. Biblioteki PAN w Warszawie (1966-1975), nauczyciel akademicki w WSP w Olsztynie, red. nacz. „Przeglądu Bibliotecznego” (1969 – 1977). Sekretarz gen. ZG SBP (1957-1963). Członek Honorowy SBP.

Cm. Ewangelicko – Reformowany: kwatera 4, rząd 3, grób 8


Demby Stefan (1862-1939)

Historyk literatury, bibliograf. W l. 1897-1903 właściciel księgarni, współdziałał w organizowaniu Bibl. Publ. w Warszawie. Inicjator i redaktor pierwszego w Polsce czasopisma bibliotekarskiego „Przegląd Biblioteczny” (1908-1909). Po odzyskaniu niepodległości propagował ideę  utworzenia BN i działał  na rzecz jej realizacji. Jako naczelnik Wydz. Bibliotek w Min. WRiOP (1925-1928) doprowadził do powołania BN i objął  stanowisko jej kierownika (1928 -1934), a następnie, do 1937,  pełnił funkcję dyrektora BN. Członek ZBP. 

Cm. Powązkowski: kwatera 347, rząd 6, grób 29


Dobrowolski Zbigniew (1920-2005)

St. kustosz dypl., kierownik Dz. Druków Zwartych i Bibliografii w Centralnej Bibliotece Rolniczej (1967-1979), potem do 1981 r. kierownik Pracowni Katalogów i Inform. Bibliot. CBR, wykładowca w Państw. Ośr. Kształc. Koresp. Bibliotekarzy (1956-1974). Żołnierz AK.

Cm. Bródnowski: kwatera 55 B, rząd 4, grób 8 


Domańska Janina (1911-2001) 

Kustosz, kierownik Biblioteki Publ. Dzielnicy Mokotów (1959-1976).

Cm. Powązkowski: kwatera 348, rząd 5, grób 5


Draczko Stefania (1906-1995) 

Pracownik Min. Szk. Wyższego (1951-1960), kustosz dypl. w Bibliotece UW, kierownik Biblioteki Instytutu Filologii Polskiej UW ( 1967-1974).  Przew. Koła Warsz. ZBiAP (1951-1952).

Cm. Bródnowski: kwatera 45 M, rząd 6, grób 31


Drewniewska - Idziak Barbara (1940-2022)

Dr, st. kustosz dypl. Prac. BN (1965-1975 i 1983-2002)  m.in. jako kier. Zakł. Zbiorów Mikrofilmowych (1983-1992) oraz Dz. Ochrony i Konserwacji Zbiorów (1992-2002) i red. nacz. „Notesu Konserwatorskiego” (1998-2008). Współaut. programu "Kwaśny papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych zbiorów bibliotecznych i archiwalnych”, kier. proj. badawczego pod tym tyt. (2003-2005). W SBP pełniła funkcje: kier. Biura ZG SBP (1980-1983), red. "Informatora Bibliotekarza i Księgarza" (1986-1989), przew. Gł. Kom. Rewizyjnej SBP (1986-1989 i 1993-1997) oraz Kom. Ochrony i Konserwacji Zbiorów ZG SBP (1997-2005), była też czł. Zesp. Hist.- Pamiętn. przy Oddz. Warsz. SBP (2003-2021) i Kom. Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP (2013 -2021). Członek Honorowy SBP (2005).

Cm. Służewski Stary: SC, strona prawa, linia B, grób 49


Drzewiecki Marcin (1948-2012)

Profesor, dyr. Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW (1990-2008), dyr. Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy (potem CEBID ) w l.1997 – 2008), kierownik Instytutu Książki i Czytelnictwa BN (2009-2012). Autor wielu publikacji naukowych.

Cm. Komunalny Północny: kwatera W - XVII - 1, rząd 12, grób 4


Durmaj Stefan (1912-1981) 

Dyr. Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1973-1980)

Cm.  Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus we Włochach: sektor A 4, rząd 3, grób


Dybaczewska Maria (1921-2015)

St. kustosz, kierownik Oddz. Katalogowania, potem Dz. Obsługi Sieci Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1955-1984). Specjalistka oprac. zbiorów, prowadziła szkolenia w tym zakresie. Żołnierz AK.

Cm. Powązkowski: kwatera 204, rząd 5, grób 29


Dziubecka Radosława (1951-2014)

Dr, nauczyciel akademicki w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW (1975 -1990). Od 1993 dystrybuowała w Polsce system komputerowy Aleph.

Cm. Powązkowski: Kolumbarium, etap IV, 2-2


Englert Janina (1903-2007)

St. bibliotekarz, kierownik Biblioteki Publ. Dzielnicy Praga Północ (1934-1955).

Cm. Powązkowski: kwatera 184, rząd 1, grób 16/17 


Eychlerowa Barbara (1930-2015)

Bibliograf w Instytucie Bibliograficznym BN, kierownik Zakładu Teorii i Organizacji Bibliografii (1972 – 1989). Autorka wielu publikacji z tego zakresu.

Cm. Powązkowski: kwatera 84, rząd 6, grób 16


Falkowska Helena (1909-1988)

W l. 1946-1948 i 1952-1956 pracownik BN. Od 1957 wizytator w Wydz. Bibliotek Min. Oświaty, następnie kierownik Sekcji Bibliotek i Czytelnictwa Centr. Ośr. Metodycznego. W l. 1968-1970  instruktor w Dzielnicowej Bibl. Pedag. Praga-Południe. Działaczka SBP: członek Prezydium ZG SBP, przew. Sekcji Bibliotek Szkolnych i Pedag. (1957-1963) oraz wiceprzew. ZG SBP (1966-1969).     

Koło (wielkopolskie), Nekropolia Kolska - Cm. Parafialny, kwatera 9/d


Filipkowska - Szemplińska Jadwiga (1902-1985) 

Kustosz dypl., wicedyr. Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1946-1948), naczelnik Wydz. w Min. Oświaty i Min. KiSzt. (1948-1961), kierownik Czytelni Komunalnej w BP m.st. Warszawy (1961-1968). Członek ZBP, ZBiAP i SBP :  sekr. Zarządu Koła Warsz. ZBP (1924-1925), przew. Sekcji Bibl. Publ. (1927-1936), kierownik Poradni Bibliotecznej przy Kole Warsz. ZBP (1929). Skarbnik ZG Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich (1949). Pierwszy red. nacz. „Poradnika Bibliotekarza” (1949-1952).            

Cm. Powązkowski: kwatera PPRK , rząd 1, grób 330


Folga Alina (1935-1999)

St. kustosz, kierownik Dz. Sztuki i Rzem. Art. Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1978-1999).

Cm. Bródnowski: kwatera 47 C, rząd 4, grób 11


Galewicz Krystyna (1931-2005)

St. kustosz, kierownik Dz. Uzupełniania Zbiorów w Bibliotece Publ. m.st. Warszawy (1969-1991).

Cm. Komunalny Północny, kwatera S-III -22, rząd 3, grób 4 


Gervais Stefania Janina (1874-1970) 

St. bibliotekarz, kierownik Dz. Udostępniania Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1921-1952).

Cm. Powązkowski: kwatera 119, rząd 1, grób 10


Głowacka Teresa (1936-2022)

St. kustosz dypl. W l. 1962-1971 asystentka w IBiIN UW,  potem prac. Centr. Biblioteki Wojsk. (1977-1983), BUW (1983-2007) oraz Biblioteki Uniw. Kard. St. Wyszyńskiego (2008-2012).  Współaut. koncepcji i metodyki katalogu centralnego NUKAT oraz języka haseł przedmiotowych KABA. Autorka wielu publikacji nt. rzeczowego opracowania zbiorów, jak: "Katalogi rzeczowe". PWN 1973, 1975; "Język haseł przedmiotowych KABA: zasady tworzenia słownictwa" SBP, 2000. Jako członek SBP działała wiele lat w Komisji. ds. Oprac. Rzeczowego Zbiorów, była też jej przewodniczącą (1989-1993).

Cm. Komunalny Północny: kwatera E-VIII-1, rząd 2, grób 23


Gniazdowski Stefan (1908-1999) 

Inżynier, st. kustosz dypl. Dyrektor Biblioteki Gł. Politechniki Warszawskiej (1958-1971), kierownik Biblioteki Inst. Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych PW (1972-1974). W l. 1973-1974  pracował też w Bibliotece  Głównej SGPiS. 

Cm. Powązkowski: kwatera 257c, rząd 4, grób 20


Gorska – Bierzyńska Kalina (1919-2002)

Kustosz w Wypożyczalni Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1954-1981).

Cm. Powązowski: kwatera 77, rząd 6, grób 7


Gorzelska - Dybowicz Leokadia (1926-2012)

St. kustosz dypl., bibliograf, prasoznawca, pracownik Instytutu Bibliograficznego BN (1953-1989), kierownik Pracowni Bibliografii Czasopism i Wydawnictw Zbiorowych.

Cm. Bródnowski: kwatera 71 H, rząd 1, grób 28 


Gramatowski Wiktor (1928-2004)

Ksiądz, dyr. Centralnego Archiwum Tow. Jezusowego w Rzymie (1990-1995), kierownik Punktu Konsult. Rzymskiego Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych przy Bibliotece Bobolanum w Warszawie (2001-2004).

Cm. Powązkowski: kwatera 216, rząd 5/6, grób 37/38/39/40/41


Grefkowicz Alina (1927-2005)

Kustosz w Dz. Inform. - Bibliograficznym Biblioteki Publ. m.st. Warszawy ( 1972-1978}, kierownik Dz. Bibliologii (1979-1980).

Cm. Powązkowski: kwatera 236, rząd 3, grób 21


Grodek Andrzej (1901-1959)

Profesor, ekonomista, bibliograf. Od 1931 asystent nauk., potem z-ca dyr. w Bibliotece SGH, a w l. 1945-1949 jej dyrektor. Prowadził zajęcia dydaktyczne na uczelni oraz badania nad historią polskiej myśli ekonomicznej. Autor wielu opracowań bibliograficznych z tej dziedziny. Prorektor i rektor SGPiS ( 1952-1955). W l. 1953- 1956 przewodniczący ZG SBP.  

Cm. Wojskowy: kwatera B 2, rząd 13, grób 15


Groniowska Barbara (1889-1985)

Kustosz, kierownik Dz. Bibliotek Dziecięcych Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1936-1953)

Cm. Powązkowski: kwatera 142, rząd 3, grób 8


Grycz Józef (1890-1954)

Organizator polskiego bibliotekarstwa (1930-1939, 1945-1949). Współzał. „Przeglądu Bibliotecznego” (1927), autor przepisów katalogowania alf. (1934). Członek Rady ZBP. W l.1940 -1945 kierował akcją ratowania i zabezpieczania zbiorów bibliot. w Warszawie. Dyr. Naczelnej Dyrekcji Bibliotek (1945-1949), wicedyr. BN (1949-1954). Współtwórca pierwszego dekretu o bibliotekach (1946).

Cm. Powązkowski: kwatera 103, rząd 5, grób 10


Gutry Maria (1899-1988) 

St. bibliotekarz, kierownik Oddz. Bibliotek Dziecięcych Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1928-1949), specjalistka w zakresie czytelnictwa i bibliotekarstwa dziecięcego. Wizytator w Centr. Zarządzie Bibliotek w Min. KiSzt. (1954-1968).

Cm. Powązkowski: kwatera 201, rząd 3, grób 28/29/30


Gwiżdż Andrzej (1923-1998)

Profesor, prawnik, dyr. Biblioteki Sejmowej (1981-1991). Wiceprzew. Polskiego Komitetu Współpracy z IFLA.

Cm. Komunalny Północny: kwatera E-IX-9, rząd 7, grób 2


Heckermann Danuta (1920-1997)

St. kustosz dypl., kierownik Dz. Sztuki Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1951-1956, 1969-1980).

Cm. Powązkowski: kwatera 100, rząd 3, grób 23


Hilchen Michał (1945-2009)

Księgoznawca, bibliofil, edytor, historyk literatury i kultury, wykładowca w UW i ASP w Warszawie. Wieloletni prezes Tow. Przyjaciół Książki.

Cm. Powązkowski: kwatera 247, rząd 6, grób 5


Hleb – Koszańska Helena (1903-1983)

Doc., bibliograf, pracownik Biblioteki Uniw. Wileńskiego (1928-1939), dyr. Instytutu Bibliograficznego i wicedyr. BN (1953-1971). Przew. Komisji Bibliografii Narodowej przy ZG  SBP. Badaczka teorii, historii i metodyki bibliograficznej, autorka wielu publikacji z tego zakresu.

Cm. Powązkowski: kwatera T, rząd 2, grób 6


Horodyska Eugenia Maria (1914-1994)

Pracownik BN (1945-1976): m.in. w Zakł. Czasopism oraz IKiCz. W l. 1973-1989 pracowała też w Bibl. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza. Aktywny członek Okręgu Stoł. SBP : wiceprzew., następnie członek Zarz. (1972-1979), przew. Sekcji Bibliotek Naukowych (1974-1979), przew. Okręgowej Komisji Rewizyjnej (1981-1984). Członek Honorowy SBP. 

Cm. Powązkowski: kwatera 216, rząd 4/3, grób 9


Horodyski Bogdan (1904-1965)

Doc., historyk. Pracownik Bibl. Ordynacji Zamojskiej w Warszawie (1932-1939), od 1935 kierownik Oddz. Rękopisów, Zbiorów Graficznych .i Kartograf. W l.1945-1965 pracował w BN jako kierownik Dz. Rękopisów, potem p.o dyrektora BN (1956-1962) i z-ca dyr. ds. Książnicy (1962 -1965). Wykładowca w Katedrze  Bibliotekoznawstwa  UW (1953 – 1960). Członek ZBiAB i SBP,  red. nacz. „Przegl. Bibliot.” (1950-1965),  przew. Referatu Wydawn. (1953-1957) oraz przew. SBP (1957-1965).   

Cm. Powązkowski: kwatera 216, rząd 4/3, grób 9


Hryniewicz Zofia (1891-1983)

Kierownik. Centrali Bibliotecznej Zw. Zaw. Kolejarzy (1925-1939). Organizatorka i dyr. Biblioteki Sejmu PRL (1945-1958). Aktywnie działała w ZBP, ZBiAP oraz SBP, m.in. jako przew. Zarz. Okr. Warszawskiego (1955-1961). Członek Honorowy SBP. 

Cm. Komunalny Północny: kwatera E-V-2, rząd 2, grób 7


Ilmurzyńska Halina (1926-2008)

St. bibliotekarz, kierownik Oddz. Oprac. Alfabet. Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1954-1996).

Cm. Bródnowski: kwatera 27 C, rząd 1, grób 26


Jagiełło Michał (1941-2016)

Polonista, pisarz, taternik, pracownik Państ. Inst. Wyd., red. Tygodnika Powszechnego. Podsekretarz stanu i wicemin. Kultury i Sztuki (1989-1997) , dyr. BN. (1997-2007).

Zakopane, Cm. Parafialny: sektor U1, rząd 1a, grób 8


Janiczek Józef (1900-1976)

Organizator bibliotekarstwa publicznego. Od 1934 wizytator ds. bibliotek w Wydz. Oświaty Pozaszk. Min. WRiOP. Wykładowca w Rocznej Szkole Bibliotekarskiej przy Bibl.Publ. m.st. Warszawy oraz na wielu kursach. W l. 1946-1949 naczelnik Wydz. Bibl. Powsz. i Szkolnych w Min. Oświaty. Autor wielu publikacji. Członek ZBP.  

Cm. Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus we Włochach: sektor A 1, rząd 17, grób 10


Janiszewska Małgorzata (1937 – 2020)

Kustosz, pracownik Oddz. Opracowania Zbiorów Zwartych i Oddz. Katalogów BUW  w Warszawie (1962 – 2002). W l. 1970 - 1989 działaczka opozycji  demokratycznej oraz  „Patronatu – Towarzystwa Opieki nad Więźniami”, opiekunka prześladowanych.

Radom, Cm. Rzymskokatolicki Parafii św. Wacława:  kwatera 6A, rząd 9, grób 2


Jankowerny Wojciech (1936-2002)

Dziennikarz, bibliograf, st. kustosz dypl., pracownik Instytutu Książki i Czytelnictwa (1958-1960) oraz Instytutu Bibliograficznego BN (1960-1967), kierownik działu publicystyki „Tygodnika Kulturalnego”. Rzecznik prasowy BN (1970-1973), red. „Biuletynu Informacyjnego BN”(1964-1967).

Cm. Bródnowski: kwatera 50 F, rząd 6, grób 24


Janowska Maria (1956-2009)

Kustosz w Ośrodku Normalizacji Bibliograficznej Instytutu Bibliograficznego BN (1989-2002 i 2007-2009). Członek: Komisji Normalizacyjnej Pol. Komitetu Normaliz. (1989 -2002), ZG SBP oraz Grupy Roboczej SBP ds Współpracy z Zagranicą (2002-2005).

Cm. Powązkowski: kwatera 298, rząd 2, grób 7


Jastrzębska Wanda (1927-2016) 

St. kustosz dypl. w Bibliotece Publ. m.st. Warszawy, kier. Oddz. Inform. Nauk. w Dz. Inform.-Bibliogr. (1952-1980).

Cm. Bródnowski: kwatera 81 D, rząd 4, grób 2


Jopkiewicz Andrzej (1939-2017)

Wieloletni dyr. oraz  wicedyr. Centralnej Biblioteki Statystycznej w Warszawie (1973-2004). Aktywny działacz SBP: sekretarz gen. (1985-1989), skarbnik ZG SBP (1979-1981, 1997-2005), przew. Komisji Statystycznej (1989 -2005), członek Zarz. Okr. Stołecznego SBP (1976-2002),  przew. i członek Komisji Odznaczeń i Wyróżnień (1984-2013) oraz sekretarz redakcji miesięcznika „Bibliotekarz”(1991-2009). Honorowy Członek SBP.

Błonie, Cm. Parafialny: aleja X, strona prawa, grób 51


Kapuścik Janusz (1932-1999)

Profesor n. med., dyr. Głównej Biblioteki Lekarskiej (1981-1999), nauczyciel akademicki w UŁ, red. nacz. „Biuletynu GBL” i ”Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”.

Cm. Bródnowski: kwatera 55 L, rząd  4, grób 27


Kawecka – Gryczowa Alodia (1903-1990)

Profesor i kierownik Pracowni Bibliografii Staropolskiej IBL PAN (1948 - 1968), wieloletni kierownik Zakładu Starych Druków BN  (1950-1974). Wybitna badaczka starych druków. Autorka wielu fundamentalnych prac naukowych z tej dziedziny.

Cm. Powązkowski: kwatera 103, rząd 5, grób 10


Kłossowska Małgorzata (1941-2002) 

St. kustosz dypl., dyr. Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, (1975-2002), przew. Sekcji Bibliotek Naukowych ZG SBP (1997-2002), sekretarz Gł. Komisji Rewiz. (1985-1988), przew. Komisji Analiz i Interwencji Płacowych ( 1989- 1993).

Cm. Bródnowski: kwatera 22 H, rząd 2, grób 30/31


Kłossowski Andrzej (1938-1997)

Dr hab., pracownik BN (1972-1997), wicedyr. BN (1990-1994), kierownik Pracowni Badań nad Książką Polską za Granicą BN (1994-1997 ) i autor wielu publikacji na ten temat. Nauczyciel akademicki w UMK w Toruniu.

Cm. Bródnowski: kwatera 22 H, rząd 2, grób 30/31


Kocięcka Mirosława (1921-2006)

Kierownik Zakładu Informacji BN (1970-1983). Sekretarz red. „Informatora Bibliotekarza i Księgarza” (1961-1984,), członek Kol .Red. Zespołu Hist.- Pamiętn. Oddz. Warsz. SBP (2001 – 2006)

Cm. Powązkowski: kwatera 22, rząd 5, grób 4/5/6


Kocznorowska Krystyna (1946 -2021)

Absolwentka SGGW, dr nauk technicznych, przez wiele lat pracowała w Centralnej Bibliotece Rolniczej tworząc branżową informację naukową, a w l. 1998-2003 pełniąc funkcję dyrektora. Potem jako wicedyrektor BUW (2003-2013) odpowiadała za działanie systemu biblioteczno-informacyjnego UW, który zreformowała kodyfikując biblioteczne procedury i usprawniając współpracę między BUW a bibliotekami wydziałowymi.

Cm. Wolski: kwatera 46, rząd 7, grób 2


Koczorowski Stanisław Piotr (1888-1958)

Bibliofil, bibliograf. W l. 1920 -1930 bibliotekarz, a potem kustosz Biblioteki Polskiej w Paryżu. W l.1931-1958 pracował w BN kierując m.in. Biurem Międz. Wymiany Wydawnictw, Dz. Uzup. Zbiorów, Dz. Planowania Nabytków. Uczestniczył w akcjach ratowania i rewindykacji zbiorów. Prezes Tow. Bibliofilów Polskich w Warszawie. Autor wielu publikacji. 

Cm. Powązkowski: kwatera PPRK, rząd 1, grób 146


Koczyńska Alicja (1938 – 2013)

Dyr. Biblioteki Publicznej Dzielnicy Warszawa Ochota (1983-2001). Współorganizatorka Warszawskiej Galerii Ekslibrisu . Aktywny członek Zarz. Okr. Stoł. SBP.

Piaseczno, Cm. Komunalny: sektor A1, rząd 3, grób 8


Kołodziejska Jadwiga (1928-2016)

Profesor, dydaktyk, kierownik Instytutu Książki i Czytelnictwa BN (1968-2000), sekretarz Sekcji Teorii i Badań Bibliotekoznawczych IFLA, członek Okrągłego Stołu ds. Czytelnictwa IFLA, sekretarz gen. SBP ( 1966 - 1969 ), członek ZG SBP ( 1969-1979). Red. nacz. „Bibliotekarza” (1968-1983). Honorowy Członek SBP. Założycielka i przew. Polskiego Tow. Czytelniczego. Autorka ponad 700 publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i czytelnictwa.

Cm. Powązkowski: kwatera 130, rząd 4, grób 2


Kołodziejski Henryk (1884 – 1953)

Dr, w l. 1915-1917 pracował w Bibl. Publ. w Warszawie. Jeden z twórców i dyrektor Biblioteki Sejmowej (1920-1939). Podczas okupacji prowadził Bibl. Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie. Po wojnie zajął się polityką. Pełnił funkcje: członka KRN i Rady Państwa, posła na Sejm PRL, a w 1948 prezesa Komitetu Upowszechniania Książki.  

Cm. Powązkowski: kwatera 38, rząd 3, grób 15/16


Komasara Irena (1939 -1998)

Dr, dyr. Biblioteki Głównej Akademii Medycznej (1981-1995). Red. czasop. „ Z życia Akademii Medycznej w Warszawie”. Współzał. Pol. Tow. Bibliologicznego

Cm. Bródnowski: kwatera 17 F, rząd 1, grób 19


Kondek Stanisław (1949 -2008)

Dr hab., księgoznawca, pracownik Instytutu Książki i Czytelnictwa BN, nauczyciel akademicki w UŁ i Akademii Świętokrzyskiej.

Cm. Powązkowski: kwatera 186, rząd 5, grób 21/22


Konopka Stanisław (1896 - 1982)

Prof. dr med., historyk medycyny, bibliograf. Organizator i dyr. Głównej Biblioteki Lekarskiej (1945-1974) .Twórca Polskiej bibliografii Lekarskiej XIX i XX w.

Cm. Wojskowy: kwatera B 23, rząd 10, grób 1


Korman Stanisław (1924-2006) 

Płk, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej (1972-1983). Wiceprzew. ZG SBP (1976-1981).       

Cm. Wojskowy: kwatera A 41, rząd 1, grób 22


Kornecka Józefa (1907-1989)

Pracownik Poradni Bibliot. Koła Warsz. ZBP (1929-1943). W l. 1950-1969 organizator i  kierownik Biblioteki KC PZPR, następnie do 1981 pracownik BUW. Wykładowca na kursach kształcenia koresp. bibliotekarzy i autorka skryptów (1955-1972). Od 1929 członek ZBP, ZBiAP i SBP, gdzie pełniła funkcje: kier. Referatu Szkolenia i Dosk. Zaw. (1954-1957) i z-cy sekretarza gen. (1969-1972). Z jej inicjatywy powstał Zespół Hist.-Pamiętnikarski Warsz. Okręgu SBP (1964), którego sekretarzem była przez 25 lat.

Cm. Powązkowski: kwatera 282w, rząd 6, grób 28


Korniszewski Feliks Józef (1905 -1983)

Dr, bibliograf, dokumentalista, kierownik Dz. Dokumentacji Naukowej Instytutu Pedagogiki (1950-1969).

Cm. Komunalny Północny, kwatera W- III-10, rząd 6, grób 12


Kossonogowa Zofia (1905-1960)

Pracownik BUW (1932-1936 i 1940-1943), a w l. 1945-1960 kierownik Oddziałów: Katalogu Rzeczowego, Bibliotek Zakładowych i wicedyrektor BUW. Pracowała też w Bibliotece Min. WRiOP (1936-1939), kierowała Bibl. Wydz. Dziennikarskiego UW (1954) i Bibl. Muzeum Ziemi (1955) oraz wykładała na UW (1951-1953 i 1956-1957). Od 1935 członek ZBP,  ZBiAP, w l. 1957-1960 wiceprzew. SBP. 

Cm. Powązkowski: kwatera D, rząd 3, grób 8/9


Kossuth Edward Janusz (1924-2013)

Dyr. Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego (1973-1992), członek ZG SBP  (1957-1963),    członek Kol. Red. „Bibliotekarza”.

Cm. Powązkowski: kwatera 260, rząd 5, grób 21


Kotarska Anna (1910-1980)

St. kustosz dypl., z-ca kierownika w Zakł. Starych Druków BN (1951-1973). Znawczyni dawnej książki, prowadziła wykłady z tego zakresu na  kursach i praktykach organizowanych w BN.  

Cm. Powązkowski: kwatera 108, rząd 6, grób 15/16


Kozanecki Tadeusz (1927-1988)

Dyr. Biblioteki Sejmowej (1971-1981).

Cm. Wojskowy: kwatera C 39, rząd 8, grób 5


Kozerska Helena (1903-1993)

Kierownik i organizator Oddz. Rękopisów BUW (1949-1961), wicedyr. BUW ds. Zbiorów Specjalnych ( 1961-1966).

Cm. Powązkowski: kwatera 58, rząd 4, grób 8/9


Kozłowski Rafał (1929-2015)

St. kustosz dypl., pracownik Biblioteki instytutu Techniki Budowlanej ( 1951-1971), wicedyr. BN (1971 – 1982), potem, do 1988 kierownik m.in. Działu Zbiorów Specjalnych BN. W l. 1988 – 2011 kierownik Biblioteki Instytutu Filozofii i Socjologii UW. Aktywny członek SBP, m.in. skarbnik ZO Stołecznego SBP (1981-1989).

Cm. Powązkowski: kwatera 308, rząd 4, grób 29


Kramm Janina (1883-1964)

St. radca w Bibliotece Sejmowej (1949-1953), pracownik Biblioteki Instytutu Matematycznego PAN (1954-1962).

Cm. Powązkowski: kwatera 52, rząd 1, grób 30


Krassowska Bogumiła (1930-1998)

St. kustosz dypl., kierownik Oddz. w Dz. Instrukcyjno-Metod. Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1975-1995).

Cm. Bródnowski: kwatera 55 C, rząd 5, grób 2


Krassowski Bogusław (1934 - 1987)

Dr, kierownik Zakładu Zbiorów Kartograficznych BN (1973-1987), organizator bibliotekarstwa kartograficznego.

Cm. Komunalny Północny: kwatera W-XI-7, rząd 5, grób 3


Krasuska Zofia (1928-2006)

Nauczyciel – bibliotekarz  w Liceum Ekonom. w Warszawie (1961-1982). W  l. 1973-1997 aktywnie działała w Zarz. Ok. Stołecznego SBP jako: przew. Komisji Rewizyjnej (1979-1981), przew. Sekcji Bibliotek Szkolnych i Pedag. (1981-1993) oraz sekretarz Zarz. Ok (1993-1997).  

Słomczyn, Cm. Parafii św. Zygmunta: grób rodzinny


Krowicki Bogdan (1947-2010)

St. kustosz, kierownik Pracowni, a następnie Zakładu Kat. Centralnego Czasopism Polskich w BN (1989-2010).

Cm. Bródnowski: kwatera 24 J, rząd 1, grób 18


Krzeczkowski Konstanty (1879-1939)

Profesor, ekonomista, bibliograf. Twórca Biblioteki WSH,  następnie SGH i  jej dyrektor (1917-1939). Autor wielu publikacji.    

Cm. Powązkowski: kwatera 152, rząd 4, grób 18  


Kupść Bogumił Stanisław (1916-1985)

Historyk, archiwista. Uczestnik kampanii wrześniowej i powstania warszawskiego. Pracownik Zakł. Rękopisów BN (1950-1955), od 1956-1981 jego kierownik. Twórca centralnego ośrodka informacji o rękopisach w Polsce. W l. 1969-1973 kierował też Dz. Zbiorów Specjalnych BN. Autor wielu publikacji. 

Cm. Wawrzyszewski: kwatera 12 C, rząd 1, grób 2


Kuźmiński Dariusz (1946-2014)

Lekarz med., kierownik Zakładu Naukowej Informacji Medycznej w GBL (1973-1994). Twórca zautomat. systemu informacji o ochronie zdrowia. Po 1994 r. prowadził firmę wspierającą rozwój technologiczny polskich bibliotek. Wiceprzew. Zarz. Okr. Stołecznego (1989 -1993) Organizator i przew. Komisji Automatyzacji oraz przew. Komisji Współpracy z Zagranicą ZG SBP (1992-1997). Skarbnik ZG SBP (1993-1997). 

Cm. Bródnowski: kwatera 8 L, rząd 4, grób 5


Kwiatkowska Jadwiga (1913-2005)

St. bibliotekarz, kierownik Dzielnicowej Biblioteki Publ. na Pradze-Południe (1954-1980).

Cm. Bródnowski: kwatera 16 D, rząd 1, grób 3


Lenartowicz Maria (1925–2021)

St. kustosz dypl., prac. Bibl. Publ. m.st. W-wy (1952-1955 i 1970-1972)  jako  kier.  Oddz. Katalogów Działu Inf. oraz kier. Działu Zasadniczego. W l. 1955-1970 zatrudniona w Inst. Bibliograficznym BN, m.in. jako kier.  Zakł. Bibliogr. Retrospektywnej (1961-1969). Od  1972 do 1990 kier. Działu Udostępniania Biblioteki PAN w W-wie.  Wykładała bibliografię w Państw. Liceum Bibliotekarskim w W-wie (1953-1956). Autorka/współaut. ponad 60 publikacji z zakresu normalizacji i zasad opisu bibliograficznego. W SBP pełniła funkcje sekr. red. (1975-1987) i z-cy red. "Przeglądu Bibliotecznego" (1988-2004), była też  sekr. Komisji Bibliograf. ZG SBP oraz  przew. Sekcji Bibliograf. Oddz. Stoł. SBP.  Jako czł. Zesp. Hist.-Pamiętn. tego  Oddz. wchodziła w skład Kolegium Red. serii "Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych"(2005- 2018). Członek Honorowy SBP (1993). W czasie wojny walczyła w Szarych Szeregach i brała udział w Powstaniu Warsz. (Wojskowa Służba Kobiet na Mokotowie).

Cm. Stare Powązki: kwatera 94, rząd 4, grób 22


Lewak Adam (1891-1963)

Docent, historyk. Pracownik Biblioteki Muzeum Nar. w Raperswilu (1913-1927), następnie BN (1927-1939). Kustosz raperswilskich zbiorów, które wprowadził do obiegu inf. i nauk. opracowując   na ich podst. katalog rękopisów raperswilskich, monografie i studia hist.  W l.1939-1956 dyr. BUW,  potem prac. nauk. zajmujący się m.in. dziejami polskich bibliotek podczas II wojny św.  

Cm. Powązkowski: kwatera 47, rząd 6, grób 5/6/7


Lewicki Józef (1926-2005)

Płk, wicedyr. Centralnej Biblioteki Wojskowej (1976-1984), dyr. Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy (1986-1997). Wiceprzew. SBP (1981-1987), przew. Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP ( 1993-2001). Członek Honorowy SBP.

Cm. Wojskowy: kwatera I Urnowa, rząd 1, grób 12


Linde Samuel Bogumił (1771-1847)

Językoznawca, księgoznawca, bibliotekarz w Bibliotece M .Ossolińskiego w Wiedniu (1794-1803), autor „Słownika języka polskiego” (1807–1815), członek władz oświatowych Księstwa Warszawskiego, pierwszy dyrektor Biblioteki Publ. UW (1818-1831).  

Cm. Ewangelicko-Augsburski: aleja 1, rząd 1, grób 12


Lipińska Grażyna (1902-1995)

Pedagog, oficer AK, st. kustosz dypl., kierownik Oddziału Gromadzenia w Bibliotece Gł. Politechniki Warszawskiej (1956 -1976).    

Cm. Parafii św. Katarzyny na Służewie [Stary]: lewa strona, linia 10, grób 23


Łabanowska Sława (1926-2004)

St. bibliotekarz, kierownik Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży w Dzielnicy Nr V Ochota (1946-1963), wykładowca bibliotekarstwa dziecięcego w POKB w Jarocinie, organizatorka kursów wiedzy o Warszawie.

Cm. Powązkowski: kwatera 123, rząd 2, grób 10


Łodyński Marian (1884–1972)

Profesor nadzw., historyk, ppłk WP.  Organizator i dyr. CBW (1919-1933). Twórca bibliotekarstwa wojskowego. Wicedyr. BN (1935-1938 i 1945-1948). Podczas okupacji brał udział w akcjach ratowania zbiorów bibliot. W-wy. Naczelnik Wydz. B-tek Nauk. w Min. Oświaty (1948-1950).  Inicjator i red. Centralnego katalogu zbiorów kartograficznych w Polsce, z.1-4 (1954-1968). Autor wielu  publikacji. nt. aktualnych zag .bibliot. i rozpraw dot. historii bibliotek.  Od 1917 członek ZBP, ZBiAP i SBP, wiceprzew. ZBP. Członek Honorowy SBP. 

Cm. Powązkowski: kwatera 65, rząd 3, grób 19/20


Łoś Leon (1915-2000)

Dyr. Biblioteki PAN w Warszawie (1975-1981), sekretarz generalny ZG SBP (1979-1981), członek Komisji Wydawniczej ZG SBP ( 1981-1985).

 Cm. Wojskowy: kwatera D 18 Kolumbarium lewe A, rząd 7, grób 4


Łysakowski Adam (1895-1952)

Docent, dyrektor Bibl.  Uniw. w Wilnie (1930-1939). Po wojnie, w Łodzi pełnił funkcje dyrektora Państ. Inst. Książki oraz  Bibl. Uniw. (1946-1949). Po przeniesieniu do Warszawy został  dyrektorem Inst. Bibliograficznego BN.(1949-1952). Wykładowca ma UŁ i UW, autor wielu publikacji. Aktywny działacz ZBP: sekr. Rady (1926-1928), prezes Koła Wileńskiego (1930–1939), a w l. 1938-1949 przew. Rady  Związku.

Cm. Ewangelicko-Reformowany: sektor P, rząd 2, grób 2


Mahrburg Ewa (1948-2016) 

Kierownik Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej w BN (1985-2008).                 

Cm. Ewangelicko – Reformowany: sektor 6, rząd 1, grób 10


Maj Jerzy (1934-2022)

Dr, bibliotekoznawca. W l. 1960-2009  prac. IKiCz  BN,  gdzie  kierował Zakł. Bibliotekoznawstwa (1976-2005) i zajmował samodz. stanowisko ds. organizacji i metodyki bibliotek (2005-2009). Wykładowca IBiIN UW (1976 -2001) oraz Centrum Ustaw. Kształc. Bibliotekarzy( 1991-2004 ). Autor wielu publikacji nt. bibliotekarstwa, inf. naukowej. i statystyki. Jako członek SBP  pełnił funkcję z-cy red. nacz.( 1968 1969) i sekr. red. (1969 -1983) „Bibliotekarza”. Przewodniczył też Sekcji Statystycznej (1972-1976) oraz Kom. Budownictwa i Wyposażenia Bibliotek ZG SBP (1976-1979), ponadto był czł. Zesp. ds. Opracowania Ustawy o Bibliotekach (1991-1997).

Cm. Bródnowski: kwatera 55 B, rząd 2, grób 11


Maj Kazimierz (1898-1972)

W 1950 r. nauczyciel w Państ. Liceum Bibliotekarskim w Warszawie. Od 1953 kierownik Państ. Zaocz. Kursu Bibliotekarskiego, następnie Państ. Ośr. Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy, którego dyrektorem był do 1972 r.

Cm. Wojskowy: kwatera B 33, rząd 3, grób 12


Makowiecki Tadeusz (1900-1952)

Kustosz, pracownik BUW: w Dz. Rękopisów (1926-1928 ), w Dz. Czasopism i Czytelni oraz jako z-ca dyrektora (1936-1945). Organizował ochronę zbiorów BUW podczas ich ewakuacji. Od 1946  profesor historii literatury na UMK w Toruniu. 

Cm. Powązkowski: kwatera 236, rząd 3, grób 28/ 29


Makowska  Wiesława Blanka (1915-1998) 

Od 1945 pracownik Bibl. Publ. m.st. Warszawy, a w l.1946-1975 kierownik Czytelni (potem Biblioteki) dla Dzieci i Młodzieży nr IV. Prowadziła tez praktyki dla studentów UW.   

Cm. Bródnowski: kwatera 75 C, rząd 6, grób 26


Makowski Tadeusz (1898-1975)
Mjr, dyrektor CBW (1945-1951). Organizator i wykładowca  kursów dla bibliotekarzy wojskowych.
 
Cm. Wawrzyszewski: kwatera 10 a, rząd 1, grób 15

Manteufflowa Maria (1905 - 1994)

Bibliotekarz dypl., kierownik Zakładu Informacji Naukowej BN (1954-1970).

Cm. Ewangelicko – Augsburski: aleja E, rząd 1, grób 1


Marciniak Janina (1926 – 2009)

Kierownik Działu Wydawnictw Periodycznych Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy (1968-1986). Z jej inicjatywy gromadzono i opracowano prasę niezależną lat 70. i 80. XX w. Autorka wielu bibliografii z zakresu pedagogiki

Cm. Ewangelicko-Augsburski: kwatera O, rząd 3, grób 13


Maślankiewicz Piotr (1906-1964)

Pracownik Wydz. Oświaty Pozaszkolnej Min. WRiOP (1931-1932) oraz Centr. Biblioteki Powiat. w Hrubieszowie (1932-1933), instruktor bibliotek publ. w Kuratorium Lubelskim (1933-1935). kier. Centrali Bibliotek Powiat. przy Śląskim Urzędzie Woj. w Katowicach (1935-1939). Działacz ZBP, ZBiAB i SBP. Od 1951 redaktor w Referacie Wydawniczym ZG ZBiAB potem SBP.      

Cm. Powązkowski: kwatera 127, rząd 3, grób 20


Mazur Jan (1948-2021)

Magazynier Zakładu Rękopisów BN (1975-2013). Od 1978 członek SBP działający w strukturach Okręgu Stołecznego, odznaczony w 2007 Medalem SBP „W Dowód Uznania”.

Nawodna, Cm. Parafii Świętego Krzyża, grób rodzinny


Millerowa Julia (1888 - 1965)

Kustosz, pracownik Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1935-1952), wicedyr. (1945-1952).

Cm. Powązkowski: Aleja Zasłużonych, rząd 1, grób 20


Mocarski Zygmunt (1894–1941)

Bibliofil. W 1919 pracował w Bibliotece KUL w Lublinie, potem objął referat bibliograficzny w Wydz. Prasowym Min. Spraw Wewn. Inicjator i red. „Biuletynu Bibliograficznego”(1920-1921). W l. 1923 -1939 organizator i dyr. Książnicy Miejskiej w Toruniu. Od 1919 członek ZBP. Założyciel i prezes (1926) Tow. Bibliofilów im. Lelewela. 

Cm. Bródnowski: kwatera 11 A, rząd 6, grób 1


Morsztynkiewiczowa Irena (1902 - 1986)

Dr, st. kustosz dypl., dyr. Centralnej Biblioteki GUS (1929-1939, 1949-1966) wiceprzew. i sekretarz generalny ZG SBP (1949-1950, 1953-1956), przew. Zesp. Hist.-Pam. ZO Warsz. SBP (1969-1986), członek Komisji Normalizacji i Statystyki Bibliotecznej IFLA. Red. międzyn. czasopisma INSPEL, Członek Honorowy SBP.

Cm. Wojskowy: kwatera B 12, rząd 9, grób 14


Mrygoń Adam (1936 – 2020)

St. kustosz dypl., dr, muzykolog, dyrygent. Wieloletni pracownik Oddz. Zbiorów Muzycznych BUW ( 1956-2000) i jego kierownik (1971 – 2000). Dyrygent chóru Tow. Śpiewaczego „Lutnia” w Warszawie, wykładowca  w Instytucie Muzykologii Kościelnej KUL i Katedrze Muzykologii Kościelnej ATK. Od 1964 r. członek SBP,  działał  w Sekcji Bibliotek Muzycznych, m.in. w Zarz. Sekcji (1970-1976). Od 1966 członek  Związku Kompozytorów Polskich.

Cm. Komunalny Północny: kwatera E-IX- 4, rząd 6, grób 10


Muklanowicz Wiktoria (1876-1938)

Kustosz w Bibliotece Publ. m.st. Warszawy (1907-1938), w l. 1921-1938 z-ca dyr. tej biblioteki, wykładała w Rocznej Szkole Bibliotekarskiej, prowadziła seminarium bibliograficzne w Wolnej Wszechnicy Polskiej (1924-1928) Współzałożycielka i członek ZBP.

Cm. Powązkowski: kwatera 65, rząd 3, grób 9/10


Muszkowski Jan (1882-1953)

Profesor, teoretyk nauki o książce. W l. 1915-1920 pracownik BUW, od 1920-1936 dyrektor Biblioteki Ordynacji Krasińskich. W 1937 kierownik Biura Rady Książki. W l. 1945-1953 twórca i kier. Katedry i Zakładu Bibliotekoznawstwa w Uniw. Łódzkim . Jeden z założycieli ZBP, pełnił wiele funkcji w jego władzach. Od 1928  był delegatem ZBP  w Międz. Komitecie Bibliotek, a w l. 1929-1936 przew.  Pokomisji Statystyki Druków IFLA.  Autor podręcznika „Życie książki” i  wielu innych  publikacji.

Łódź, Cmentarz Stary, część katolicka: kwatera 19 B, 5 linia grobów, grób 35


Muszyńska Krystyna (1923 -1994)

Z-ca kierownika Zakładu Rękopisów BN (1956-1974) , kierownik Sekcji Opracowania Rękopisów BN (1974-1985), sekretarz ”Przeglądu Bibliotecznego” (1950-1965).

Cm. Powązkowski: kwatera 170, rząd 4, grób 17


Natuniewicz Halina (1923 - 2014)

St. kustosz, kierownik   Biblioteki Zakładu Filologii Polskiej KUL (1952-1953). W l. 1954 - 1981 pracownik, a potem kierownik Dz. Bibliotecznego Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Organizatorka wystaw, autorka katalogów i publikacji dot. zbiorów Muzeum.

Cm. Powązkowski: kwatera 108, rząd 2, grób 3


Neubert Felicja (1904 - 1978)

Kustosz dypl., kierownik Muzeum Książki Dziecięcej w Bibliotece Publ. m.st. Warszawy (1949-1970).

Cm. Wawrzyszewski: kwatera 8 C, rząd XII, grób 10


Niedźwiecka Jadwiga ( 1913 - 2014)

Kustosz, kierownik Oddz. Magazynu w Dz. Zasadniczym Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1956-1983).

Cm. Komunalny Północny: kwatera W-IX-4, rząd 9, grób 10


Niemczykowa Aleksandra (1924 – 2011)

Dr, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UW (1956-1984). Znawczyni problematyki litewskiej, autorka wielu publikacji.

Milanówek, Cm. rzymskokatolicki Parafii św. Jadwigi Śląskiej: kwatera J, rząd 2, grób 14 


Niklewiczówna Krystyna (1910- 1999) 

Od 1946 pracownik  BUW, organizatorka i kierownik Oddz. Starych Druków (1949-1978). W l. 1973-1974 prowadziła zajęcia z wiedzy o starych drukach w Podypl. Studium Edytorskim. Autorka wielu haseł w słownikach i encyklopediach, członek SBP i Tow. Nauk. Warszawskiego.  

Drozdowo (woj. podlaskie), Cm. Parafii św. Jakuba Apostoła, grób rodzinny


Okulicz Lilia (1929-2015)

Kustosz, pracownik B-ki Publ. Dzielnicy Warszawa Żoliborz (1950-1989). Od 1954 kierownik filii, od 1963 instruktor potem do 1989  z-ca dyrektora do spraw merytorycznych. Jako członek SBP  działała w Zarządzie Okręgu Stołecznego i przewodniczyła Sekcji Bibliotek Publicznych (1974 – 1980), potem w Okręgowej Komisji Rewizyjnej (1981-1985) oraz Okręgowym Sądzie Koleżeńskim (1985-1989).

Cm. Powązkowski: kwatera 316, rząd 1, grób 5/6


Olińska Teresa (1940-2013)

St. kustosz w Dz. Inform.- Bibliogrficznym Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1966-2001).

Cm. Marysin Wawerski: kwatera: 11 B, rząd 3, grób 30


Olszewicz Bolesław Henryk (1893-1972) 

Kartograf, odegrał istotną rolę w porządkowaniu polskich zbiorów kartograficznych. Współorg. Oddz. Map w CBW (1918-1920) oraz Dz. Kartograficznego  BN (1932). Kier. Biblioteki WSH w Poznaniu (1926-1931). W l. 1933-1939 pracował w BUW: jako kustosz, a od września 1938 p.o. dyrektora. Od 1946 kierował Katedrą Geografii Hist. Inst. Geograficznego we Wrocławiu potem Pracownią Historii Geogr. i Kartogr. Uniw. Wrocł. Działacz ZBP oraz Tow. Miłośników Historii. 

Cm. Ewangelicko-Reformowany, sektor I, rząd 1, grób 1


Olszewicz Wacław Kazimierz (1888-1974)

Dr, prawnik, ekonomista, bibliofil, społecznie zajmował się problematyką bibliotekarską. Wspólzał. i czł. Zarz. ZBP (1917), kier. Sekcji Bibliotekoznawstwa, był też wiceprzew. Koła Śląskiego ZBP. Jeden z organizatorów B-ki Sejmu Śląskiego i dyr. B-ki Tow. Przyjaciól Nauk na Śląsku. Po wybuchu wojny osiadł we Lwowie i związał się z Ossolineum. W l. 1940-1944 jako kier. Dz. Koncentracji Zbiorów Opuszczonych. Ukr. Ak. Nauk ratował polskie b-ki na kresach. Po wojnie prac. jako bibliograf w ukraińskich. instytucjach nauk. Utrzymywał kontakty z krajem i SBP, autor wielu publikacji w polskich czasopismach. 

Lwów, Cm. Janowski: pole 23, nr 573 a


Ostaszewska Maria Danuta (1931-2015)

Kustosz, kierownik Dz. Instr..- Metod. Woj. Biblioteki Publ. w Warszawie (1965 – 1975), wykładowca i dyr. Policealnego Studium Bibliotecznego Zaocznego w Warszawie od 1976 r. potem wicedyr. Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy (1979 – 1992). Sekr. Zarz. Okr. Stoł. SBP (1976-1979).

Nowy Dwór Mazowiecki, Cm. Parafii. św. Michała Archanioła: kwatera F1, rząd I, grób 14.


Paluszkiewicz Anna (1941-2004)

St. kustosz dypl., informatyk, kierownik Sekcji Wdrażania Systemu VTLS BUW i kierownik Ośrodka Formatów i Kartoteki Haseł Formalnych w Bibliotece UW (1992-2003). Autorka koncepcji katalogu centralnego NUKAT.

Cm. Parafii św. Katarzyny na Służewie [Nowy]:  strona prawa, linia 61, grób 37


Parfianowicz - Cichy Stefania (1928-2020)

Kustosz, kierownik Sekcji Bibliogr. Centralnej. B–ki Rolniczej (1969-1979), red. „Bibliografii polskiego piśmiennictwa rolniczego”. Od 1980  pracownik Ośr. Bad. - Rozw. Techniki Radia i Telewizji  potem Centrum Med. Kształc. Podypl. (1983-1987). Członek SBP: wchodziła w skład  Zarz. Okręgu Stoł. SBP (1974 - 1980),  m.in. jako  wiceprzewodnicząca (1979-.1980).

Cm. Powązkowski: kwatera 264, rząd 2, grób 19


Pasztaleniec - Jarzyńska Joanna (1949-2021)

St. kustosz, w l. 1972-2009 pracowała w BN jako: kierownik Zakładu Katalogów Centralnych (1981-1991), sekretarz naukowy (1991-1993), z-ca dyrektora BN ds. naukowych i współpracy międzynarodowej (1993-2005) i pełnomocnik dyrektora BN ds. współpracy z bibliotekami publicznymi (2006-2009). Aktywny członek SBP: w l. 1993-2021 wchodziła w skład ZG SBP pełniąc m.in. funkcje skarbnika (2005-2013), wiceprzewodniczącej (2013-2017) i przewodniczącej SBP (2017-2021). Od 2010 odpowiadała też za współpracę międzynarodową SBP. Ponadto była przewodniczącą Zarządu Okręgu SBP w Warszawie (2009-2017) oraz reprezentowała SBP w Państwowej Radzie Bibliotecznej (2019-2021). Członek Honorowy SBP (2022).

Cm. Wojskowy : kwatera Ԛ Kolumbarium 24 lewe, rząd 3, grób 2


Pawlikowska Ewa (1913-1992)

Kierownik Sekcji Wypoż. Książek dla Dorosłych Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1945-1947), wizytator i nacz. Wydz. Kadr i Szkolenia Min. KiSzt,  wicedyr. Dep. Domów Kultury, Bibliotek Min. KiSzt. (1968-1973), sekr. Państw. Rady Bibliotecznej (1968-1973), przew. Zesp. Hist.-Pam. ZO Warsz. SBP (1987-1990}. Honorowy Członek SBP.

Cm. Powązkowski: kwatera 28, rząd 5, grób 4/5/6


Peszyńska Janina  (1887-1949)

Kustosz w Bibl. Publ. m.st. Warszawy (1921- 1949). Od 1923 organizatorka i kierownik Dz. Sztuki. Prowadziła praktyki w Rocznej Szkole Bibliot. W tzw. Zespole „Dembianek” opracowywała zbiory dla przyszłej BN. Podczas Powstania Warszawskiego sprawowała opiekę nad zbiorami Biblioteki. 

Cm. Powązkowski: kwatera 4, rząd 2, grób 16


Piber Andrzej (1937-1998)

Adiunkt nauk.-badawczy, sekr. naukowy BN, kierownik Zakładu Rękopisów BN (1981-1998).

Cm. Powązkowski: kwatera 294, rząd 4, grób 6


Pisarska Maria Kazimiera (1905-1978)

Kierownik Biblioteki Instytutu Badawczego Leśnictwa, kierownik Zakładu Inf. Nauk.-Techn. i Ekon. Leśnictwa, inicjatorka „Bibliografii Polskiego Piśmiennictwa Leśnego”. Członek ZG SBP (1947-1960).

Cm. Prawosławny: kwatera 90, rząd 15, grób 30


Pisowadzka Barbara (1946-2021)

St. kustosz, kier. Dz. Konserwacji i Reprografii w Bibl. Publ. m.st. W-wy (1989-2001), organizatorka szkoleń dla pracowników w tym zakresie. Jako członek SBP działała w Kom. Ochrony i Konserwacji Zbiorów ZG SBP (1997-2005), w Zesp. Hist.- Pamiętn. Oddz. SBP  w W-wie (2009- 2021) i w Zarz. Koła SBP przy Bibl. Publ. m.st. W-wy (2017-2021).

Strzelin, woj. dolnośląskie: grób rodzinny


Piusińska Wanda (1928-2010)

Pracownik Instytutu Bibliograficznego BN (1950-1968), kierownik Działu Druków Nowszych BN (1969-1982), wicedyr. BN (1982-1992).

Cm. Komunalny Północny: kwatera D-II-5/6, rząd 1, grób 13


Połeciowa Danuta (1923-1991)

Kierownik Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr XIII (1949 – 1959) Wykładowca w Państ. Ośr. Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie (1953-1959). Autorka artykułów dot. pracy z czytelnikiem dziecięcym.    

Cm. Komunalny Północny: kwatera W-XII-6, rząd 5, grób 18


Prokopowicz Maria (1916-2006)     

Muzykolog, kierownik Zakładu Zbiorów Muzycznych BN (1951-1978), Przewodnicząca Sekcji Bibliotek Muzycznych (1964-1979). Honorowy Członek SBP.

Cm. Powązkowski: kwatera 125, rząd 3, grób 7


Przelaskowski Ryszard (1903- 1971)

Z-ca dyr. , a potem  dyr. Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy (1939 -1949).  Po wojnie kierował odbudową i rozbudową Biblioteki. Działacz  ZBP, ZBiAP i SBP: wiceprzew. i przew. Koła Warszawskiego ZBP (1945-1946), członek Komisji Rewizyjnej Koła Warszawskiego (1948 – 1949), członek Zarządu Głównego (1946–1948), przewodniczący Sekcji Bibliotek Fachowych (1953-1957), przewodniczący Komisji Budownictwa i Wyposażenia Bibliotek (1960-1963}.

Cm. Powązkowski: kwatera 217, rząd 6, grób 17/18


Przybyszewski Witold (1956-2020)

Prac. nauk., kierownik Sekcji Dokumentacyjno-Informacyjnej w  Instytucie Książki i Czytelnictwa BN (1980-1999). Z-ca dyrektora ds. meryt. B-ki Publ. Dzielnicy Bemowo m. st. W-wy (1999-2020). Autor wielu artykułów i wystąpień. Od 2004  członek SBP, wchodził w skład. Zarz. Okręgu SBP w W-wie (2013-2017) oraz  Gł. Kom. Rew. SBP  ( 2017-2020)

Cm. Wojskowy: kwatera 325, rząd 3, grób 20


Radlińska Helena (1879-1954)

Profesor, pedagog, badaczka czytelnictwa. W l.1922-1939 prowadziła działalność. dydakt.- nauk. w Wolnej Wszechnicy Polskiej, od 1925 jako kierownik Studium Pracy Społeczno - Ośw. Autorka dzieł: „Wstęp do pedagogiki społecznej”, „Książka wśród ludzi” i wielu innych publikacji. W czasie II wojny św. prowadziła tajne nauczanie, po wojnie była prac. nauk. UŁ. Członek ZBP od 1917, kier. Sekcji Badania Czytelnictwa  Warsz. Koła ZBP. Członek Honorowy SBP. 

Cm. Powązkowski: kwatera 49, rząd 6, grób 2


Rakowiecka – Maj Małgorzata (1952-2000)

Kierownik Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży w Dzielnicy Śródmieście (1977-2000). Prekursorka komputeryzacji sieci bibliotek publicznych w Warszawie.

Cm. Powązkowski: kwatera 62, rząd 5, grób 27


Ramlau – Klekowska Krystyna (1929-2008)

Bibliograf, pracownik Instytutu. Bibliografii. BN od 1950, potem kierownik Pracowni Bibliogr. Tematycznej w Zakł. Bibliogr. Zalecającej , a w l. 1979-1993 kierownik Inst. Bibliografii BN .

Cm. Komunalny Północny: kwatera S-II -21, rząd 5, grób 9


Rawicz Ewa (1910 - 1988)

St. bibliotekarz, kierownik Dz. Bibliotek Dziecięcych w Bibliotece Publ. m.st. Warszawy (1954-1970).

Cm. Ewangelicko – Reformowany: sektor U, rząd 4, grób 11


Rejmer - Zaklekta Wiesława (1936-2019)

Pracownik, następnie  z-ca dyr. i dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Woj. m.st. Warszawy (1959-2010). Długoletni członek SBP,  aktywnie działała w zarządach: Okręgu Stołecznego (1989-1993 i  1997-2001), Oddziału Warszawskiego (2002-2005) oraz w Sekcji Bibliotek Szkolnych i Pedag. i  w Zespole Historyczno-Pamiętnikarskim tego Oddziału.


Józefów, Cm. Parafialny [Nowy]: kwatera C, rząd 10, grób 05/06


Remerowa Zofia Krystyna (1898-1986)

Dr,doc., pracownik BN (1945-1964), od 1955 dyr. Inst. Książki i Czytelnictwa BN. Kierownik Inst. Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej  UW (1960 -1968). Członek Rady Czytelnictwa i Książki MKiS. Autorka wielu artykułów i rozpraw naukowych.  Członek Honorowy SBP

Cm. Powązkowski: kwatera 225, rząd 4, grób 26


Rodziewicz Zofia (1906 -1994)

Kustosz, kierownik Sekcji Wypożyczalń w Bibliotece Publ. m.st. Warszawy (1937-1946).

Cm. Bródnowski: kwatera 46 K, rząd 2, grób 12


Romańska Anna (1927 - 1995)

Wicedyr. Biblioteki UW (1961-1983), sekretarz Komisji ds. Bibliotek Rady Gł. Szkolnictwa Wyższego, dydaktyk.

Cm. Powązkowski: kwatera 92, rząd 3, grób 13


Rudnicka Jadwiga (1916-2006)

Dr hab., pracownik Zakładu Starych Druków BN (1947-1971), od 1957 kierownik Sekcji Zbiorów Wilanowskich. W l. 1971-1977 kierownik Dz. Starych Druków i Rękopisów w Bibl. Publ. m.st. Warszawy. W l. 1977-1987 wykładowca w WSP w Olsztynie. Autorka wielu publikacji. 

Gorzków (woj. lubelskie) Cm. Parafii  św. Stanisława Biskupa i Męczennika


Rymsza-Zalewska Danuta (1924-2017)

St. kustosz dypl., pracownik Biblioteki Narodowej (1951-1986). Kierownik Czytelni Ogólnej (1958-1970}, a następnie Działu Informacji i Udostępniania Zbiorów  (1970 – 1986)  Autorka prac z zakresu informacji naukowej, bibliotekoznawstwa oraz historii BN.

Cm. Wilanowski: Sektor 13, grób 4169 


Sampolska Wanda (1906-2004)

Kierownik Dz. Księgozbioru i Bibliografii Centralnej Biblioteki Rolniczej (1956-1969).

Cm. Powązkowski: kwatera 99, rząd 4, grób 20


Sawicka Stanisława (1895-1982)

Pracownik nauk. w dziale zbiorów graficznych Muzeum Nar. w Warszawie (1926–1931}, kierownik Gabinetu Rycin Biblioteki UW (1929-1965), profesor UW (1955), znawczyni grafiki, iluminatorstwa i rysunku, autorka licznych artykuł ów i opracowań.

Cm. Powązkowski: kwatera 196, rząd 6, grób 26/27


Sawoniak Henryk (1912-2003)

Dr, bibliograf, pracownik Instytutu Bibliograficznego BN, kierownik Zakładu Teorii i Organizacji Bibliografii. Autor i red. prac bibliograficznych.

Cm. Powązkowski: kwatera 331a, rząd 1, grób 1


Sedlaczek Franciszek (1894-1978)

Instruktor oświaty pozaszkolnej Kuratorium Okr. Szkolnego Lwowskiego ds. bibliotek (1933-1939), organizator kursów dla bibliotekarzy. Inicjator, organizator, wykładowca i dyrektor Państw. Ośr. Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie, Autor aktów normatywnych, instrukcji dla  bibliotek publicznych oraz wielu artykułów i skryptów. Członek Honorowy SBP.   

Cm. Komunalny Północny: kwatera W- VI 4, rząd 10, grób 18


Siekierski Stanisław (1929-2008)
 
Profesor, socjolog literatury, bibliolog. Kierownik Zakł. Badania Czytelnictwa w IKiCz. BN (1954-1975). W l. 1976-1991 pracownik i wykładowca w Katedrze Kultury Pol. na Wydz. Filolog. UW. Organizator Biblioteki Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Autor wielu publikacji. 
 
Cm. Parafialny w Pyrach: kwatera A, rząd 5, grób 15

Sikorski Ryszard (1926-1986)

Kustosz w Dz. Wydawnictw Periodycznych Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1952-1986).

Cm. Komunalny Północny: kwatera W-X-11, rząd 5, grób 22


Sipayłło Maria (1905-1990)

Dr, badaczka księgozbiorów historycznych i ich proweniencji. Pracownik Dz. Starych Druków BN (1938-1939) oraz Oddz. Starych Druków BUW (1957-1990). Autorka wielu rozpraw i artykułów.

Cm. Wawrzyszewski: kwatera 5 A, rząd 5, grób 13


Skarżyńska Janina (1879-1952)

Pedagog, od 1927 współprac. Poradni Bibliot. Warsz. Koła ZBP ds.  oprac. publikacji Poradni. W l. 1934-1939 prowadziła poradnię czytelniczą i samokształceniową w B-tece Polskiej Macierzy Szkolnej w Wilnie. Od 1936 kierowała też Poradnią Samokształceniową i Biblioteczną  przy TUR. W l.1945-1948 prac. B-teki Organizacji Młodzieży TUR w Warszawie. Autorka wielu  publikacji.   

Cm. Ewangelicko-Augsburski: aleja 47, rząd 1, grób 34


Skierkowska Elżbieta (1907-1984)

Kustosz dypl., pracownik zbiorów specjalnych BN (1945-1969), kierownik Zakładu Grafiki.

Cm. Komunalny Północny: kwatera W-VIII-13, rząd 4, grób 12


Skwirowska Stefania (1923-2019)

Pracownik Instytutu Bibliograficznego BN (kier. zakładu 1946-1983 i redaktor 1994 – 2004) oraz Biblioteki Bobolanum w Warszawie (1983 -1989). Współorg.  NSZZ Pracowników BN oraz akcji uzupełniania zbiorów BN o wydawnictwa II obiegu (1984–1988). Red. i współred. wielu bibliografii, m.in. „Bibliografii niezależnych wydawnictw ciągłych za l. 1976 - 1990”. (2001). Łączniczka Szarych Szeregów, walczyła w Powstaniu Warszawskim (pułk „Baszta”).

Cm. Bródnowski: kwatera 46 C, rząd 6, grób 16


Słodkowska Elżbieta (1927-2007)

Dr, st. kustosz dypl., bibliograf, księgoznawca, pracownik Instytutu Bibliograficznego BN (1951-1972). W l.1972 -1983 zajmowała  stanowisko ds szkolenia w Sekretariacie Naukowym BN, a w l.1983-1998  stanowisko adiunkta nauk.- badawczego w IKiCz. BN . 

Cm. Powązkowski: kwatera 270, rząd 2, grób 24


Smoleńska Barbara (1924-1982)

Pracownik Archiwum Akt Dawnych (1948-1963) i Zakładu Rękopisów BN.

Cm. Powązkowski: kwatera 138a, rząd 6, grób 8


Spandowski Michał (1943-2022)

St. kustosz dypl., ceniony inkunabulista był wieloletnim prac. Zakładu Starych Druków BN (1966-2008) i jego kier. w l.1993-1995. Opracował kolekcję inkunabułów BN i opublikował „Catalogue of Incunabula in the National Library of Poland” (Warszawa 2020).Wniósł znaczący wkład w opracowanie  starodruków BN, brał  też udział w badaniach nad  polonikami w księgozbiorach poza granicami kraju.

Autor wielu artykułów czasopismach krajowych i zagranicznych, (m.in w prestiżowym „Gutenberg-Jahrbuch”). Po przejściu na emeryturę (2008) współpracował z   polskimi bibliotekami przy opracowaniu ich kolekcji i katalogów dawnej książki (m.in. z Biblioteką UMK w Toruniu, Książnicą Pomorską w Szczecinie czy  Bibl. Publ. m.st. Warszawy).

Cm. Prawosławny: kwatera 81b, rząd 9, miejsce 32


Stankiewicz Janina (1884-1968)

Kierownik Oddz. Inform.- Bibliograficznego Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1938-1958)

Cm. Powązkowski: kwatera 76, rząd 6, grób  21/22


Stankiewicz Witold Stanisław (1919-2019)

Profesor, badacz  najnowszej historii Polski. Dyrektor BN (1962-1982). Zainicjował budowę nowoczesnej siedziby BN, dokonał modernizacji tej placówki. Założyciel i red. „Rocznika Biblioteki Narodowej”, przew. SBP (1972-1980) i jej przedstawiciel w Sekcji Bibliotek Narodowych IFLA (1966-1983). Wieloletni pracownik Instytutu Historii PAN, prezydent Komitetu Nauk Historycznych PAN (1974-1983). Długoletni członek ZAIKS. 

Cm. Wojskowy: kwatera A 38, rząd 8, grób 20


Steczowicz Romana (1933-2012)

Pracownik Biblioteki PAN w Warszawie (1972 - 2002). Członek Zespołu Hist.-Pamiętnik. Zarz. Oddz. Warsz.SBP (2002 - 2012)

Cm. Powązkowski: kwatera 226, rząd 3, grób 2


Stępniewska Danuta Henryka (1916-2010)

Kustosz dypl., bibliograf, kierownik Biblioteki Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospod. Żywnościowej (1950-1978), sekr. „Bibliotekarza”(1959-1966), długoletni członek i sekretarz Zespołu Hist. -Pamiętn. ZO Stołecznego SBP (1972-2002. ) Żołnierz AK.

Cm. Powązkowski: kwatera 204, rząd 4, grób 25


Stolarski Antoni (1904-1943) 

W l. 1927-1936  i 1940 -1941 pracownik BN.  Od 1936 do 1940 kierownik Biblioteki Min. WRiOP.  W  czasie okupacji zorganizował konspiracyjny kolportaż książek antyniemieckich. Członek ZBP:   przew. Koła Warszawskiego (1938 – 1942), od 1939 wiceprzew. Rady ZBP. Aresztowany 6.11.1942  i wywieziony do obozu  w Majdanku, gdzie zmarł. 

Obóz na Majdanku [KL Lublin]


Stolarzewska Wanda (1931-2005)

Kustosz w Dz. Wydaw. Periodycznych Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1959-1994).

Cm. Komunalny Północny: kwatera S-VI-15, rząd 13, grób 9


Stopa Adam (1951-2020)

Dr,  specjalista ds. rzeczowego opracowania zbiorów. Pracownik  Zakł.  „Przewodnika Bibliograficznego” BN (1977-1997)  oraz B-ki Wydz. Filozofii i Socjologii UW (1997-2017). Wykładowca w Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, autor publikacji dot. opracowania rzeczowego i UKD. Członek Komisji Rzecz. Oprac. Zbiorów ZG SBP.  Współtwórca i sekretarz Zarządu  Zw. Zaw. Bibliotekarzy Polskich (2009 -2017).

Łomianki: Cm. Parafii św. Małgorzaty


Sulerzyska Teresa (1925-1998)

Historyk sztuki, st. kustosz dypl., kierownik Gabinetu Rycin Biblioteki UW (1966-1986), badaczka rysunku i grafiki, autorka wielu wystaw i katalogów.

Cm. Powązkowski: kwatera 279, rząd 6, grób 12


Sypniewska Henryka (1912 - 2010)

Dr., kierownik Biblioteki AWF w Warszawie (1948-1972), autorka centralnych katalogów i bibliografii z zakresu wychowania fizycznego i sportu.

Cm. Powązkowski: kwatera 199, rząd 1, grób 22


Szandorowska Elżbieta Teresa (1923-2017)

Kustosz, pracownik Miejskiej B-ki Publ. w Gdańsku (1946-1950), Biblioteki UW (1950-1954) oraz Zakładu Starych Druków BN (1954-1980) gdzie od 1962 kierowała Sekcją Katalogów Centralnych Dawnej Książki. Współaut. Katalogu inkunabułów przechowywanych w bibliotekach polskich.T.1-2. Na emeryturze, jako wolontariuszka katalogowała stare druki w b-kach kościelnych.
W czasie okupacji działała w podziemiu m.in. ratując Żydów (w 1983 otrzymała Medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata), była tez sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim.

Cm. Stare Powązki: kwatera 31, rząd 1, miejsce 24/25


Szolginiowa Wanda (1926-2010)

Bibliograf, pracownik Instytutu Bibliograficznego BN (1951-1986), kierownik Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej (1955-1986).

Cm. Powązkowski: kwatera 237, rząd 3, grób 19


Szyszko Mieczysław (1939-2010)

Dr, historyk, dyr. Biura ZG SBP ( 1995-2009). Redaktor „Biuletynu ZG SBP”

Cm. Komunalny Północny: kwatera S-I-1/2, rząd 6, grób 8


Świerczewska Teresa  (1936-2020)

St bibliotekarz, pracownik bibliotek publ. Dzielnicy. Mokotów m.st. W-wy: Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 63 (1983-1986) oraz kierownik B-ki dla Dzieci i Młodzieży Nr XVII  ( 1986-2005). Założycielka i  przew. Międzyzakładowej Komisji Nr 1858 i Krajowej Sekcji Pracowników B-k Publ. NSZZ „Solidarność” oraz Sekretarz Krajowego Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu  tej organizacji.

Cm. parafialny w Radości: kwatera A, rząd 6, grób 1


Świerkowski Ksawery (1897-1979)

Doc., pracownik wielu instytucji i bibliotek, m.in.: BUW (1922-1927), BN (1938-1939, 1945-1951 - od 1950 z-ca dyrektora BN), kierownik Biblioteki SGGW  (1951-1957). Podczas wojny kierował ewakuacją zbiorów Bibl. Publ. m.st. Warszawy, po wojnie brał udział w  zabezpieczaniu opuszczonych i wywiezionych księgozbiorów. Wieloletni wykładowca: od 1925 w Wolnej Wszechnicy Polskiej i Rocznej Szkole Bibliotekarskiej, a w l. 1957-1967 w Katedrze Bibliotekoznawstwa UW. Aktywny członek ZBP, ZBiAP oraz SBP.

Cm. Wawrzyszewski: kwatera 14 C, rząd 3, grób 9


Tuszyńska-Rękawkowa Halina (1927-1995)

Geograf, pracownik Biblioteki Inst. Geograficznego UW (1949-1953), a  w l. 1953- 1976  Działu  Dokumentacji Nauk. Inst. Geografii PAN. Od 1969  kierownik tego działu, a od 1976 - 1990   kierownik  połączonych bibliotek w/w instytutów , które dzięki jej staraniom uzyskały w 1978 r. status  Centr. Biblioteki Geogr. i Ochr. Środowiska. Współautorka 23 t. .„Bibliografii  Geografii Polskiej” (1956-1990).  

Garwolin, Cm. Parafii Przemienienia Pańskiego: sektor 1, rząd 1, grób 39


Umerska Zofia (1947-2008)

St. kustosz, wicedyr. i dyr. Biblioteki Publ. Dzielnicy Ochota (1983-2008), wiceprzew. i sekretarz ZO Warsz. SBP (1994-2002), działaczka Tow. Przyjaciół Warszawy.

Cm. Bródnowski: kwatera 36 J, rząd 5, grób 5


Uniejewska Hanna (1921-1988)

Dr, kustosz dypl., pracownik Biblioteki SGPiS (1945-1984), kierownik Oddz. Inform.   -Bibliogr., wicedyr. (1956-1966), dyr. (1967-1984). członek Międz. Komitetu Dokumentacji Nauk Społecznych (CIDSS) przy UNESCO (od 1978), członek Sekcji Bibliotek Nauk Społ. IFLA (1978-1981), przew. Sekcji Bibliotek Naukowych ZG SBP ( 1956-1972).

Cm. Komunalny Północny: kwatera W-II-9, rząd 4, grób 14


Warczygłowa – Piotrowska Zofia (1914-2006)

Od 1936 pracownik Biblioteki Publ. m.st Warszawy, kierownik Dz. Kartografii (1951-1953). Kierownik Biblioteki Wydz. Ekonomicznego SGGW (1953-1957), wicedyr. Biblioteki Głównej SGGW ( 1958-1976). Członek ZBP, ZBiAP i SBP : sekr. Zarządu Koła Warsz. ( 1945-1947), członek Okręg. Komisji Rew. i Okr. Sądu Koleżeńskiego ( 1958-1962). W 1964 współorg. i wiceprzew. Zespołu Hist.-Pam. Zarz. Okr. Stoł. SBP. Członek Honorowy SBP.

Cm. Bródnowski: kwatera 74 E, rząd  3, grób 23


Wasilewska Władysława (1922-2004)

Kierownik Biblioteki LO im. S. Batorego, (.1959-1980, red. nacz. „Poradnika Bibliotekarza” (1976-1988), przew. Sekcji Bibl. Szkoln. I Pedag. ZG SBP (1972-1976), Sekretarz gen. ZG SBP (1981-1985), przew. Gł. Sądu Koleżeńskiego (1986-1993), potem sekretarz Gł. Kom. Rewiz. (2001-2004). Członek Honorowy SBP.

Cm. Wojskowy: kwatera D, rząd 7, grób 7


Werner Maria (1918-1998)

St. kustosz dypl., kierownik Oddz. w Dz. Instrukcyjno- Metodycznym Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1966-1980).

Cm. Ewangelicko – Reformowany: sektor S, rząd 3, grób 5


Widerszalowa Elżbieta (1907-1995)

St. kustosz  dypl. W l. 1935-1940 pracownik Dz. Druków Nowych oraz Dz. Uzupełniania Zbiorów BN. W l. 1953-1969 kier. Biblioteki Instytutu Historii PAN. Autorka wielu prac bibliograficznych. Członek Kolegium Red. Zespołu Hist.-Pamiętnik. przy Zarz. Okr. Stołecznego SBP.  

Cm. Powązkowski: kwatera 235 , rząd 5 , grób 1


Wieprzkowski Jerzy (1928-2003)

Bibliotekarz, kierownik Dz. Starych Druków Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1964-1971).

Cm. Bródnowski: kwatera 11 D, rząd 5, grób 12


Wierczyński Stefan, Vrtel (1886-1963)

Profesor, bibliograf. W 1919-1920 pracował w BJ, potem do 1927 w Bibl. Uniw. we  Lwowie, gdzie od 1924 wykładał też bibliografię  i bibliotekoznawstwo. W l.1927-1936 i 1947-1950  dyr. Bibl. Uniw. w Poznaniu i od 1928  wykładowca księgoznawstwa na UAM. W 1937 oraz od 1945-1947 dyr. BN.W 1946 wznowił „Przewodnik Bibliograficzny”, a w 1947 zainicjował „Bibliografię Zawartości Czasopism”. Aktywny członek  ZBP,  współzał. .Koła  Lwowskiego (1926),  inicjator (1928) i przew. Koła Poznańsko-Pomorskiego. W 1933-1939  przew. Rady ZBP.  Autor licznych opracowań.

 

Poznań, Cm. Górczyński: kwatera III L, rząd 5, miejsce 2


Więckowska Helena (1897-1984)

Profesor nadzw., bibliolog, pedagog.Pracownik BN (1927-1939) i (1945-1948 ). W l. 1948-1969 dyr. Bibl. Uniw. w Łodzi oraz  kier. studiów bibliotekoznawczych UŁ. Wykladowca w IBiIN   UW (1969-1972).  Członek ZG SBP (1957-1963). Wiceprzew. Rady IFLA (1959-1964), przew. Komisji Budownictwa Bibl. IFLA (1960-1966). Autorka wielu publikacji. Członek Honorowy SBP.

 

Cm. Powązkowski: kwatera 46, rząd 6, grób 16/17


Wilczyńska Kazimiera (1900-1987)

Kustosz, kierownik Dz. Bibliologii w Bibl.Publ. m.st. Warszawy ( 1928-1971). Wykładowca na kursach bibliotekarskich. Kierowniczka Rocznej Szkoły Bibliot. (1933-1939). Członek Sekcji Bibliotek Publ. Koła Warszawskiego ZBP, następnie Sekcji Bibl. Oświatowych.

Cm. Powązkowski: kwatera 176, rząd 6, grób 28/29


Wilgat Janina (1925-2016)

Adiunkt nauk.-bad., bibliograf w Instytucie Bibliograficznym BN (1950-2000), w l. 1971 - 1993 kierownik Zakładu Bibliografii Retrospektywnej, potem Bibliografii Polskiej 1901-1939.  Autorka i współautorka wielu bibliografii, prowadziła też szkolenia w tym zakresie .

Cm. Bródnowski: kwatera 54 J, rząd 4, grób 21


Wojnowska Bożena Elżbieta (1949-2012)

Muzykolog, bibliograf, asystent w Instytucie Muzykologii UW (1974-1986), st. asystent nauk.-bad. w Zakładzie Zbiorów Muzycznych BN (1986 – 2012). Aktywny członek Sekcji Bibl. Muzycznych ZG SBP oraz Zarządu Zw. Kompoz. Pol.

Cm. Komunalny Północny: kwatera B-XI-1, rząd 4, grób 2


Wolewicz Janina (1906-1988)        

St. bibliotekarz, kierownik Oddz. w Dz. Obsługi Sieci Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1946-1970).

Cm. Powązkowski: kwatera 232, rząd 3, grób 2


Wortman Stefania (1907-1982)

Bibliotekarz w Sekcji Bibliotek Dziecięcych Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1937-1946), kierownik Czytelni dla dzieci i młodz. w domu dziecka TPD(1946-1953). Red. w „Naszej Księgarni” (1954-1973), od 1964 kierownik redakcji literatury dla dzieci młodszych.

Cm. Komunalny Północny: kwatera E-VI-5, rząd 3, grób 1


Wyczański Andrzej (1924-2008)

Profesor, historyk, organizator nauki. Pracownik nauk. Instytutu Historycznego UW (1946-1953) oraz Instytutu Historii PAN (1953-1989); równocześnie zatrudniony w BN, jako kierownik Stacji Mikrofilmowej ( 1949-1959 ). Autor wielu publikacji z zakresu. mikrofilmowania zbiorów. 

Cm. Powązkowski: kwatera 85, rząd 6, grób 19


Zaborska Anna (1926-2014)

St. kustosz dypl., kierownik Dz. Inform.- Bibliogr. Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1952-2004). Żołnierz AK.

Cm. Powązkowski: kwatera 226, rząd 2, grób 13


Zabrocka Kazimiera (1928-2008)

Kustosz, dyr. Biblioteki Publicznej Dzielnicy Śródmieście (1970-1985).

Cm. Wojskowy: kwatera A III Kolumbarium, rząd 6, grób 29


Zarachowicz Helena (1926-2012)

St. kustosz dypl., dyr. Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1981-1991).

Cm. Komunalny Północny: kwatera D- I-8, rząd 1, grób 12


Zarzębski Tadeusz (1929 -2021)

Dr, st. kustosz dypl., znawca prawa bibliotecznego. W l. 1954-1968 wizytator, potem st. inspektor bibliotek  w Min. K i Szt. Następnie wicedyrektor w Bibliotece PAN w W-wie (1968-1974) oraz samodzielny prac. ds. prawa bibliotecznego w IKiCZ  BN (1974-1999). Autor wielu publikacji  na ten temat prowadził też stały dział pt. "Przepisy prawne… dla bibliotek" w czas. „Bibliotekarz” (1960-1969) i podobny w „Informatorze Bibliotekarza i Księgarza". Aktywny działacz SBP,  był przew. Zarz. Okr. Stołecznego SBP (1972-1976), sekretarzem gen. ZG SBP (1976-1979) oraz przew. Kom. ds. Zawodu Bibliotekarskiego (1981-1989). Członek Honorowy SBP (2013).

Cm. w Pruszkowie – Żbikowie: Aleja G, grób rodzinny


Zasadowa Hanna (1920-2017)

Wicedyr. Biblioteki UW (1973-1980}, nauczyciel akademicki w IBIN - UW. Aktywna działaczka SBP: członek Prezydium ZG (1969 - 1972), przew. Sekcji Współpr. Międzynarodowej (1976 - 1979), przew. Gł. Kom. Rew.(1981-1985),  z-ca przew. i przew. Zarz. Okr. Stoł. SBP (1976 - 1981), długoletni członek Zesp. Hist.- Pam. Oddz. Stoł. SBP (1992 - 2005)

Cm. Powązkowski: kwatera 217, rząd 4, grób 28


Zathey Jerzy (1911-1999)

Historyk i rękopiśmiennik. W l. 1938-1944, kustosz w Dziale Starszych Rękopisów BN. Jeden z twórców metody naukowego opracowywania rękopisów średniowiecznych. Brał udział w zabezpieczaniu najcenniejszych zbiorów BN. Od 1945 pracownik. BJ w Krakowie.   

Kraków, Cm. Rakowicki: kwatera U, rząd zachód, grób po lewej Przybylskich


Zawadzki Konrad (1912-2002)

Profesor, prasoznawca, bibliograf, varsavianista, kierownik Zakładu Zbiorów Mikrofilmowych w BN (1960-1983), kierownik Działu Bibliografii Czasopism Warszawskich w Bibliotece Publ. m.st. Warszawy (1983-2002).

Cm. Wojskowy: kwatera N, rząd 5, grób 8


Zwoliński Adam Aleksander (1915-2014)

Dyr. Woj. Biblioteki Publ. w Warszawie (1951-1975), wicedyr. ds. sieci bibliotecznej w Bibliotece Gł. Politechniki Warszawskiej (1975-1978), Wieloletni przew. Zarz. Okr. Woj. Warsz. SBP (1964 -1975).

Cm. w Ursusie (na Solipsach): kwatera XIII, rząd 22, grób 10


Żabko-Potopowicz Antoni (1895-1980)

Profesor, ekonomista i historyk rolnictwa. Pracownik nauk. SGGW (1945- 1965), od 1958-1965 dyrektor Biblioteki Gł. SGGW. Autor wielu publikacji. Członek SBP. 

Cm. Powązkowski: kwatera 201, rząd 6, grób 13


Żukowska Wiesława Zofia (1926-2007)

St. kustosz, kierownik Dz. Fachowo-Organizacyjnego Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1946-1998), wieloletnia przew. Komisji Statystycznej ZG SBP (1976-1985).

Cm. Wojskowy: kwatera H II, rząd 2, grób 10


Oprac. Wiesława Rejmer-Zaklekta, Monika Sówka-Cychner, Irena Wojsz pod kierunkiem Janiny Jagielskiej

Red. Jadwiga Sadowska, Ewa Stachowska-Musiał

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP