Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału SBP w Warszawie

Zespół Historyczno - Pamiętnikarski Okręgu Stołecznego SBP (aktualnie Oddziału SBP w Warszawie) powstał z inicjatywy grupy członków Stowarzyszenia, którzy postanowili ocalić od zapomnienia postacie zasłużone dla rozwoju bibliotekarstwa polskiego i ich dokonania.

Zebranie inauguracyjne, w którym udział wzięli: Halina Chamerska, Regina Danysz - Fleszarowa, Barbara Groniowska, Alodia Kawecka – Gryczowa, Czesław Gutry, Helena Handelsman, Józefa Kornecka, Zofia Warczygłowa – Piotrowska, Jadwiga Szemplińska, Ksawery Świerkowski i Elżbieta Widerszalowa, odbyło się 12 maja 1964 r.

Wybrano Zarząd Zespołu:

Helena Handelsman - przewodnicząca, Zofia Warczygłowa – Piotrowska - wiceprzewodnicząca, Józefa Kornecka – sekretarz

Ustalono też podstawowe kierunki prac Zespołu:       

  1. organizowanie wieczorów wspomnień, poświęconych wybitnym postaciom warszawskiego środowiska bibliotekarskiego, bądź rocznicom wydarzeń ważnych dla historii bibliotekarstwa polskiego;
  2. przygotowanie publikacji o zasłużonych bibliotekarzach, ze szczególnym uwzględnieniem ich walki o książkę polską w czasie II wojny światowej;
  3. zbieranie materiałów z historii bibliotekarstwa warszawskiego: pamiętników, wspomnień, artykułów, ze specjalnym uwzględnieniem okresu okupacji.

W kolejnych latach pracom Zespołu przewodniczyły:

Irena Morsztynkiewiczowa 1969 - 1986
Ewa Pawlikowska 1987 - 1990
Elżbieta Widerszalowa 1991
Janina Cygańska 1992 - 2003
Janina Jagielska 2003 -

Skład Zarządu Zespołu w kadencji 2017 – 2021:

Janina Jagielska – przewodnicząca,
Barbara Drewniewska - Idziak – wiceprzewodnicząca,
Ewa Barteczko – sekretarz,
Krystyna Kuźmińska i Elżbieta Skibińska – członkinie zarządu.
Aktualnie Zespół liczy 22 członków.


Dokonania Zespołu

(stan na 30.06.2019 r.)

Zespół zorganizował w sumie 97 spotkań wspomnieniowych (z czego 81 poświęcono osobom a 16 wybranym rocznicom).

Ponadto opublikowano 17 tomików wspomnień poświęconych zasłużonym bibliotekarzom polskim, z czego 2 nienumerowane ukazały się w serii Książki o książce wydawanej przez Ossolineum oraz 15 numerowanych w serii Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych wydawanej przez Wydawnictwo SBP.

Wykaz publikacji w serii Książki o książce:

Twórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego / red. Helena Więckowska. Wrocław: Ossolineum, 1974. Tom zawiera 18 sylwetek bibliotekarzy z okresu międzywojennego dwudziestolecia.

Portrety bibliotekarzy polskich / red. Irena Morsztynkiewiczowa. Wrocław: Ossolineum, 1980.  Tom przedstawia 23 czołowych bibliotekarzy działających w Polsce przed – i powojennej.

Wykaz publikacji w serii Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych:

T. 1.  Z warsztatu bibliografa / red. Elżbieta Widerszalowa. Warszawa: Wyd.SBP,1991. Tomik  prezentuje 7 biogramów

T. 2.  Z książką do ludzi / red. Ewa Pawlikowska. Warszawa: Wyd. SBP, 1993.Tomik zawiera  9 biogramów.

T. 3.  W kręgu nauki i bibliotek / red. Maria Czarnowska. Warszawa: Wyd.SBP,1993. Tomik  zawiera 7 biogramów  

T. 4.  Śladami edukacji bibliotekarskiej / red. Hanna Zasadowa. Warszawa: Wyd. SBP, 1995.  Tomik przedstawia 9 biogramów.

T. 5.  Organizatorzy i inspiratorzy / red. Danuta Ostaszewska i Wiesława Żukowska. Warszawa:  Wyd. SBP, 1997. Tomik prezentuje 14 biogramów.

T. 6.  Entuzjastki bibliotekarstwa dziecięcego / red. Barbara Białkowska przy współpracy Władysławy Wasilewskiej. Warszawa: Wyd. SBP, 1999. Tomik przedstawia 21 biogramów oraz dodatek autorstwa Zofii Sierykow: Pierwsze biblioteki publiczne dla dzieci na Dolnym Śląsku i ich bibliotekarze.

T. 7. Znawcy rękopisów / red. Hanna Zasadowa i Mirosława Kocięcka. Warszawa: Wyd. SBP, 2002.Tomik zawiera 10 biogramów.   

T. 8. Kustosze zbiorów specjalnych / red. Mirosława Kocięcka i Hanna Zasadowa. Warszawa:    Wyd. SBP, 2004. Tomik zawiera 17 biogramów.

T. 9. Zasłużeni dla Stowarzyszenia bibliotekarzy Polskich / red. Andrzej Jopkiewicz. Warszawa: Wyd. SBP, 2005. Tomik obejmuje 8 biogramów.                                     

T. 10.  Bibliotekarze bibliotek specjalnych / red. Maria Lenartowicz. Warszawa: Wyd. SBP,  2007. Tomik obejmuje 21 biogramów oraz Indeks nazw osobowych obejmujących 12 w/w tomów.

T. 11. Bibliotekarze Warszawscy / red. Maria Lenartowicz. Warszawa: Wyd. SBP, 2 010. Tomik przedstawia sylwetki 19 bibliotekarzy.

T. 12. Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa / red. Maria Lenartowicz. Warszawa: Wyd. SBP, 2012. Tomik obejmuje 26 biogramów.

T. 13. Kustosze księgozbiorów polskich za granicą / red. Hanna Łaskarzewska. Warszawa: Wyd. SBP, 2013.Tomik zawiera 22 biogramy, noty i wspomnienia.

T. 14. Organizatorzy, bibliografowie, dydaktycy / red. Elżbieta Dudzińska. Warszawa: Wyd. SBP, 2015. Tomik zawiera 29 biogramów.

T. 15Zostawili swój ślad... / red. Elżbieta Dudzińska. Warszawa: Wyd. SBP, 2017.Tomik zawiera 28 biogramów.

T. 16: Zostawili swój ślad...Bibliotekarze zmarli w latach 2011-2018/ red.: Ewa Barteczko, Elżbieta Dudzińska. Warszawa 2019. Tomik zawiera 19 biogramów

Ponadto w 2018 r. zakończono pierwszy etap prac ustalających miejsca spoczynku warszawskich bibliotekarzy.


Wykaz miejsc spoczynku zasłużonych bibliotekarzy warszawskich

Adamczyk Jadwiga (1906 - 1986)

Kustosz dypl., kierownik Dz. Starych Druków w Bibliotece Publ. m. st. Warszawy ( 1945-1970).

Stare Powązki, kw. 251, rz. 3, gr. 3


Adamiec Witold (1945- 2004)

Dr, księgoznawca, adiunkt w Instytucie Książki i Czytelnictwa BN (1973-2001).

Cmentarz Północny, kw. S-X-3, rz. 10, gr.11


Ankudowicz Janusz (1934 -1997)

Dr hab., kierownik Zakładu Badań Czytelnictwa w Instytucie Książki i Czytelnictwa BN  (1976- 1997), nauczyciel akademicki w UMCS w Lublinie.

Cmentarz Bródnowski, 71 D – 1 – 32


Ankudowicz Kazimiera (1922 - 1985)

Dyr. Państw. Ośrodka Kształcenia Koresp. Bibliotekarzy (1972-1979). Organizatorka Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy i Zaocznego Policealnego Studium Bibliotekarskiego.

Cmentarz Bródnowski, 71 D – 1 – 32 


Arnoldowa Maria (1893 - 1995)

Dr filozofii, kierownik Biblioteki Dziecięcej Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Żoliborzu (1933-1951), pracownik Biblioteki Instytutu Chemii Ogólnej (1951-1958}.

Cmentarz Ewangelicko – Reformowany, kw. 6, rz. 3, gr. 13


Assbury Edward (1904 – 1997) 

St. kustosz dypl., dyr. Głównej Biblioteki Komunikacyjnej w l. 1936-1939 i 1945-1976. Wieloletni wiceprzewodniczący ZG SBP. Członek Honorowy SBP.

Stare Powązki, kw. 288, rz. IV, gr. 11


Bezulska Melania (1907 -1993)

Kustosz, kierownik Biblioteki Publ. Dzielnicy Śródmieście (1956—1970).

Cmentarz Bródnowski, 17 C – IV -13


Białkowska Barbara (1932 - 2010)

Dr, adiunkt nauk.-bad. w Instytucie Książki i Czytelnictwa BN (1969-1989), wykładowca lit. dziecięcej i czytelnictwa w Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy i CEBID (1983-1993) i w Wyższej Szkole Pedagog. ZNP (1995-2005).

Powązki Wojskowe, kw. G II DOD, rz. 2, gr. 5 


Biliński Lucjan (1930 – 2015)

Główny specjalista w Ministerstwie. Kultury i Sztuki (1960 -1996), naczelnik Wydz. ds. Księgozbiorów i Czytelń, wykładowca w Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy i UW,  red. nacz. Vademecum Bibliotekarza (2002-2009). Autor wielu książek i artykułów.

Cmentarz Północny, T VIII 11 - 5 – 3


Borkowska Władysława (1902 - 1994)

Kierownik Publ. Biblioteki Techn. Biura Odbudowy Stolicy potem Biblioteki Instytutu Urbanistyki i Architektury (1945-1970). Współautorka ujednoliconych przepisów katalogowania alfabetycznego. Członek Honorowy SBP.

Stare Powązki, kw. 155a, rz. 3 gr. 1


Bursowa Feliksa (1906 – 1983)

Wizytator w Naczelnej Dyrekcji Bibliotek Min. Oświaty ( 1950-1952), potem w Min. K Szt. (1953-1957), wicedyr. Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy (1957-1971).

Powązki Wojskowe, kw. B. 23, rz.5, gr. 25 


Ciąpała Barbara (1929 - 2000)

St. kustosz dypl., kierownik Dz. Zasadniczego Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1955-1994).

Cmentarz Północny, kw. S-IX-2, rz. 7, gr. 8


Cybulski Radosław (1924-1999) 

Doc., księgoznawca, dyr. Instytutu Bibliograficznego BN i wicedyr. BN (1972-1981), dyr. Biblioteki UW (1982-1987), nauczyciel akademicki w UW.

Powązki Wojskowe, kw. H III, rz. 6, gr. 45  


Cygańska Janina (1921 - 2003)

St. kustosz dypl., wicedyr. Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1966-1983). Sekretarz generalny ZG SBP oraz wiceprzew. ZG SBP (1963-1981), przew. Zespołu Hist. - Pam. przy Okręgu Stoł. SBP, potem przy Oddz. Warsz. SBP (1992-2003). Członek Honorowy SBP.

Cmentarz na Wawrzyszewie, kw. 5 D, rz. III, gr. 5 i 6  


Czachowska Jadwiga (1922 - 2013)

Profesor, bibliograf, kierownik Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej Instytutu Badań Literackich (1966-1992). Współtwórczyni metodologii polskiej bibliografii literackiej.

Stare Powązki, kw. 226, rz. 6, gr. 14 


Czarnecka Jadwiga (1914 - 2008)

Bibliotekarz dypl., pracownik Poradni Bibliotecznej (1935-1944),   nacz. wydz. w Min. Oświaty i Min. KiSzt. (1951-1962), pracownik Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1962-1968)   potem Instytutu Książki i Czytelnictwa BN (1969-1993). Red. nacz. „Bibliotekarza” (1961-1962), przew. Sekcji Bibliotek Powsz. i Związk. ZG SBP (1963-1966). Członek Honorowy SBP.

Cmentarz parafialny w Pyrach, kw. I, rz. 7, gr. 15 


Czarnowska Maria (1906 - 2001) 

Dr n. ekon., pracownik GUS (1936-1939, 1945-1950), kierownik Pracowni Statystyki Wydawnictw w BN (1955-1972). Przew. Komisji Statyst. ZG SBP. Członek Honorowy SBP.

Stare Powązki, kw. 137, rz. 3, gr. 7 


Czekajewska -Jędrusik Anna (1921 - 1985)

Dr, dydaktyk, adiunkt w Katedrze Bibliotekoznawstwa UW (1954-1968), dyr. Instytutu Bibliotekoznawstwa UW (1969-1981).     

Powązki Wojskowe, kw. C 1, rz. 2, gr. 6 


Ćwiekowa Jadwiga (1920 - 2014) 

St. kustosz dypl., kierownik Oddz. Opracowania Rzeczowego Biblioteki UW (1955-1990), dydaktyk, przew. Sekcji Bibliotek Nauk. przy ZO Warsz. SBP w l. 60. i przy ZG SBP (1972-1976), przew. Komisji Kształcenia i Dosk. Zawod. (1981-1985), długoletni członek ZG SBP.

Cmentarz Bródnowski, kw. 16M, rz. 7, gr. 19 


Dembowska Maria (1914-2008) 

Profesor, bibliotekoznawca, bibliograf, pracownik Państwowego Instytutu Książki w Łodzi (1946-1949) i Instytutu Bibliograficznego BN (1949-1966), kierownik Zakładu Bibliografii Retrospektywnej BN (1949-57) dyr. Biblioteki PAN w Warszawie (1966-1975), nauczyciel akademicki w WSP w Olsztynie, red. nacz. „Przeglądu Bibliotecznego” (1969 – 1977). Sekretarz gen. ZG SBP (1957-1963). Członek Honorowy SBP.

Cmentarz Ewangelicko – Reformowany, kw. 4, rz. 3, gr. 8 


Dobrowolski Zbigniew (1920 – 2005)

St. kustosz dypl., kierownik Dz. Druków Zwartych i Bibliografii w Centralnej Bibliotece Rolniczej (1967-1979), potem do 1981 r. kierownik Pracowni Katalogów i Inform. Bibliot. CBR, wykładowca w Państw. Ośr. Kształc. Koresp. Bibliotekarzy (1956-1974). Żołnierz AK.

Cmentarz Bródnowski, kw. 55 B – 4 - 8        


Domańska Janina (1911 - 2001) 

Kustosz, kierownik Biblioteki Publ. Dzielnicy Mokotów (1959-1976).

Stare Powązki, IV brama, kw. 348, rz. 5, gr. 5 


Draczko Stefania (1906 – 1995) 

Pracownik Min. Szk. Wyższego (1951-1960), kustosz dypl. w Bibliotece UW, kierownik Biblioteki Instytutu Filologii Polskiej UW ( 1967-1974).  Przew. Koła Warsz. ZBiAP (1951-1952).

Cmentarz Bródnowski, kw. 45 M – 6 - 31 


Drzewiecki Marcin (1948 – 2012)

Profesor, dyr. Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW (1990-2008), dyr. Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy (potem CEBID ) w l.1997 – 2008), kierownik Instytutu Książki i Czytelnictwa BN (2009-2012). Autor wielu publikacji naukowych.

Cmentarz Północny, kw. W – XVII – 1, rz. 12, gr. 4


Durmaj Stefan (1912 - 1981) 

Dyr. Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1973-1980)

Cmentarz parafialny we Włochach,  sektor A 4, rz.3, gr. 31


Dybaczewska Maria (1921 - 2015)

St. kustosz, kierownik Oddz. Katalogowania, potem Dz. Obsługi Sieci Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1955-1984). Specjalistka oprac. zbiorów, prowadziła szkolenia w tym zakresie. Żołnierz AK.

Stare Powązki, kw. 204 – 5 – 29        


Dziubecka Radosława (1951 - 2014)

Dr, nauczyciel akademicki w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW (1975 -1990). Od 1993 dystrybuowała w Polsce system komputerowy Aleph.

Stare Powązki, Kolumbarium, etap IV, 2-2


Englert Janina (1903 – 2007)

St. bibliotekarz, kierownik Biblioteki Publ. Dzielnicy Praga Północ (1934-1955).

Stare Powązki, kw. 184, rz. 1, gr. 16/17   


Eychlerowa Barbara (1930) – 2015)

Bibliograf w Instytucie Bibliograficznym BN, kierownik Zakładu Teorii i Organizacji Bibliografii (1972 – 1989}. Autorka wielu publikacji z tego zakresu .

Stare Powązki, kw. 84, rz. 6, gr. 16


Filipkowska - Szemplińska Jadwiga (1902 - 1985) 

Kustosz dypl., wicedyr. Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1946-1948), naczelnik Wydz. w Min. Oświaty i Min. KiSzt. (1948-1961), kierownik Czytelni Komunalnej w BP m.st. Warszawy (1961-1968). Członek ZBP, ZBiAP i SBP :  sekr. Zarządu Koła Warsz. ZBP (1924-1925), przew. Sekcji Bibl. Publ. (1927-1936), kierownik Poradni Bibliotecznej przy Kole Warsz. ZBP (1929). Skarbnik ZG Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich (1949). Pierwszy red. nacz. „Poradnika Bibliotekarza” (1949-1952).            

Stare Powązki, kw. PPRK , rz. 1, m. 330


Folga Alina (1935 - 1999)

St. kustosz, kierownik Dz. Sztuki i Rzem. Art. Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1978-1999).

Cmentarz Bródnowski, 47 C – IV – 11


Galewicz Krystyna (1931 - 2005)

St. kustosz, kierownik Dz. Uzupełniania Zbiorów w Bibliotece Publ. m.st. Warszawy (1969-1991).

Cmentarz Północny, kw. S III 22, rz. 3, gr. 4


Gervais Stefania Janina (1874 - 1970) 

St. bibliotekarz, kierownik Dz. Udostępniania Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1921-1952).

Stare Powązki, kw. 119, rz. 1, gr. 10


Gorska – Bierzyńska Kalina (1919 - 2002)

Kustosz w Wypożyczalni Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1954-1981).

Stare Powązki, kw. 77, rz. 6, gr. 7


Gorzelska - Dybowicz Leokadia (1926 - 2012)

St. kustosz dypl., bibliograf, prasoznawca, pracownik Instytutu Bibliograficznego BN (1953-1989), kierownik Pracowni Bibliografii Czasopism i Wydawnictw Zbiorowych.

Cmentarz Bródnowski , kw. 71 H – 1 – 28    


Gramatowski Wiktor (1928 - 2004)

Ksiądz, dyr. Centralnego Archiwum Tow. Jezusowego w Rzymie (1990-1995), kierownik Punktu Konsult. Rzymskiego Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych przy Bibliotece Bobolanum w Warszawie (2001-2004).

Stare Powązki, (grobowiec zakonny) kw.216 – 5/6 – 37/38/39/40/41


Grefkowicz Alina (1927 - 2005)

Kustosz w Dz. Inform. - Bibliograficznym Biblioteki Publ. m.st. Warszawy ( 1972-1978}, kierownik Dz. Bibliologii (1979-1980).

Stare Powązki, kw. 236 -3 – 21


Groniowska Barbara (1889 - 1985)

Kustosz, kierownik Dz. Bibliotek Dziecięcych Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1936-1953)

Stare Powązki, kw. 142, rz. 3, gr. 8


Grycz Józef (1890 - 1954)

Organizator polskiego bibliotekarstwa (1930- 1939, 1945 - 1949).Współzał.„Przeglądu Bibliotecznego” (1927), autor przepisów katalogowania alf. (1934). Członek Rady ZBP. W l.1940 -1945 kierował akcją ratowania i zabezpieczania zbiorów bibliot. w Warszawie. Dyr. Naczelnej Dyrekcji Bibliotek (1945-1949), wicedyr. BN (1949-1954). Współtwórca pierwszego dekretu o bibliotekach (1946).

Stare Powązki, kw. 103, rz. 5, gr. 10


Gutry Maria (1899 - 1988) 

St. bibliotekarz, kierownik Oddz. Bibliotek Dziecięcych Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1928-1949), specjalistka w zakresie czytelnictwa i bibliotekarstwa dziecięcego. Wizytator w Centr. Zarządzie Bibliotek w Min. KiSzt. (1954-1968).

Stare Powązki, kw. 201, rz. 3, gr. 28/29/30


Gwiżdż Andrzej (1923 - 1998)

Profesor, prawnik, dyr. Biblioteki Sejmowej (1981-1991). Wiceprzew. Polskiego Komitetu Współpracy z IFLA.

Cmentarz Północny, kw. E-IX-9, rz. 7, gr. 2


Heckermann Danuta (1920 - 1997)

St. kustosz dypl., kierownik Dz. Sztuki Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1951-1956, 1969-1980).

Stare Powązki, kw. 100, rz.3, gr. 23


Hilchen Michał (1945 - 2009)

Księgoznawca, bibliofil, edytor, historyk literatury i kultury, wykładowca w UW i ASP w Warszawie. Wieloletni prezes Tow. Przyjaciół Książki.

Stare Powązki, kw. 247 – 6 – 5 (od VI bramy, po prawej stronie alei)


Hleb – Koszańska Helena (1903 - 1983)

Doc., bibliograf, pracownik Biblioteki Uniw. Wileńskiego (1928-1939), dyr. Instytutu Bibliograficznego i wicedyr. BN (1953-1971). Przew. Komisji Bibliografii Narodowej przy ZG  SBP. Badaczka teorii, historii i metodyki bibliograficznej, autorka wielu publikacji z tego zakresu.

Stare Powązki, kw. T, rz. 2, gr. 6


Ilmurzyńska Halina (1926 - 2008)

St. bibliotekarz, kierownik Oddz. Oprac. Alfabet. Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1954-1996).

Cmentarz Bródnowski, 27 C – 1 – 26


Jagiełło Michał (1941 - 2016)

Polonista, pisarz, taternik, pracownik Państ. Inst. Wyd., red. Tygodnika Powszechnego. Podsekretarz stanu i wicemin. Kultury i Sztuki (1989-1997) , dyr. BN. (1997- 2007).

Cmentarz Nowy w Zakopanem


Jankowerny Wojciech (1936 - 2002)

Dziennikarz, bibliograf, st. kustosz dypl., pracownik Instytutu Książki i Czytelnictwa (1958-1960) oraz Instytutu Bibliograficznego BN (1960- 1967), kierownik działu publicystyki „Tygodnika Kulturalnego”. Rzecznik prasowy BN (1970-1973), red. „Biuletynu Informacyjnego BN”(1964-1967).

Cmentarz Bródnowski, 50 F – 6 – 24


Janowska Maria (1956 - 2009)

Kustosz w Ośrodku Normalizacji Bibliograficznej Instytutu Bibliograficznego BN (1989-2002 i 2007-2009). Członek: Komisji Normalizacyjnej Pol. Komitetu Normaliz. (1989 -2002), ZG SBP oraz Grupy Roboczej SBP ds Współpracy z Zagranicą (2002-2005).

Stare Powązki, kw. 298, rz.2, gr. 7


Jastrzębska Wanda (1927 - 2016) 

St. kustosz dypl. w Bibliotece Publ. m.st. Warszawy, kier. Oddz. Inform. Nauk. w Dz. Inform.-Bibliogr. (1952-1980).

Cmentarz Bródnowski, kw. 81 D -4-2


Jopkiewicz Andrzej (1939 - 2017)

 Wieloletni dyr. oraz  wicedyr. Centralnej Biblioteki Statystycznej w Warszawie (1973-2004). Aktywny działacz SBP: sekretarz gen. (1985-1989), skarbnik ZG SBP (1979-1981, 1997-2005), przew. Komisji Statystycznej (1989 -2005), członek Zarz. Okr. Stołecznego SBP (1976—2002),  przew. i członek Komisji Odznaczeń i Wyróżnień (1984-2013) oraz sekretarz redakcji miesięcznika „Bibliotekarz”(1991-2009). Honorowy Członek SBP.

Cmentarz parafialny w Błoniu, Aleja X, po prawej stronie


Kapuścik Janusz (1932 - 1999)

Profesor n. med., dyr. Głównej Biblioteki Lekarskiej (1981-1999), nauczyciel akademicki w UŁ, red. nacz. „Biuletynu GBL” i ”Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”.

Cmentarz Bródnowski, 55 L – 4 – 27


Kawecka – Gryczowa Alodia (1903 - 1990)

Profesor i kierownik Pracowni Bibliografii Staropolskiej IBL PAN (1948 - 1968), wieloletni kierownik Zakładu Starych Druków BN  (1950-1974). Wybitna badaczka starych druków. Autorka wielu fundamentalnych prac naukowych z tej dziedziny.

Stare Powązki, kw. 103, rz. 5, gr. 10


Kłossowska Małgorzata (1941 - 2002) 

St. kustosz dypl., dyr. Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, (1975-2002), przew. Sekcji Bibliotek Naukowych ZG SBP (1997-2002), sekretarz Gł. Komisji Rewiz. (1985-1988), przew. Komisji Analiz i Interwencji Płacowych ( 1989- 1993).

Cmentarz Bródnowski, kw. 22H II 30-31


Kłossowski Andrzej (1938 - 1997)

Dr hab., pracownik BN (1972-1997), wicedyr. BN (1990-1994), kierownik Pracowni Badań nad Książką Polską za Granicą BN (1994-1997 ) i autor wielu publikacji na ten temat. Nauczyciel akademicki w UMK w Toruniu.

Cmentarz Bródnowski, kw. 22H II 30-31


Kocięcka Mirosława (1921 - 2006)

Kierownik Zakładu Informacji BN (1970-1983). Sekretarz red. „Informatora Bibliotekarza i Księgarza” (1961-1984,), członek Kol .Red. Zespołu Hist.- Pamiętn. Oddz. Warsz. SBP (2001 – 2006)

Stare Powązki, kw. 22, rz. 5, gr. 4/5/6


Koczyńska Alicja (1938 – 2013)

Dyr. Biblioteki Publicznej Dzielnicy Warszawa Ochota (1983-2001). Współorganizatorka Warszawskiej Galerii Ekslibrisu . Aktywny członek Zarz. Okr. Stoł. SBP.

Cmentarz w Piasecznie


Kołodziejska Jadwiga (1928 - 2016)

Profesor, dydaktyk, kierownik Instytutu Książki i Czytelnictwa BN (1968-2000), sekretarz Sekcji Teorii i Badań Bibliotekoznawczych IFLA, członek Okrągłego Stołu ds. Czytelnictwa IFLA, sekretarz gen. SBP ( 1966 - 1969 ), członek ZG SBP ( 1969-1979). Red. nacz. „Bibliotekarza” (1968-1983). Honorowy Członek SBP. Założycielka i przew. Polskiego Tow. Czytelniczego. Autorka ponad 700 publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i czytelnictwa.

Stare Powązki, kw. 130, rz. 4/2


Komasara Irena (1939 -1998)

Dr, dyr. Biblioteki Głównej Akademii Medycznej (1981-1995). Red. czasop. „ Z życia Akademii Medycznej w Warszawie”. Współzał. Pol. Tow. Bibliologicznego

Cmentarz Bródnowski, 17 F – 1 – 19


Kondek Stanisław (1949 -2008)

Dr hab., księgoznawca, pracownik Instytutu Książki i Czytelnictwa BN, nauczyciel akademicki w UŁ i Akademii Świętokrzyskiej.

Stare Powązki, kw. 186, rz., 5, gr. 21/22


Konopka Stanisław (1896 - 1982)

Prof. dr med., historyk medycyny, bibliograf. Organizator i dyr. Głównej Biblioteki Lekarskiej (1945-1974) .Twórca Polskiej bibliografii Lekarskiej XIX i XX w.

Wojskowe Powązki, kw. B 23, rz. 10, gr. 1


Korniszewski Feliks Józef (1905 -1986)

Dr, bibliograf, dokumentalista, kierownik Dz. Dokumentacji Naukowej Instytutu Pedagogiki (1950-1969).

Cmentarz Północny, kw. W – III-10, rz. 6, gr. 12


Kossuth Edward Janusz (1924 - 2013)

Dyr. Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego (1973-1992), członek ZG SBP  (1957-1963),    członek Kol. Red. „Bibliotekarza”.

Stare Powązki, kw. 260, rz. 5, gr. 21


Kozanecki Tadeusz (1927 - 1988)

Dyr. Biblioteki Sejmowej (1971-1981).

Wojskowe Powązki, kw. C 39, rz. 8, gr. 5


Kozerska Helena (1903 - 1993)

Kierownik i organizator Oddz. Rękopisów BUW (1949-1961), wicedyr. BUW ds. Zbiorów Specjalnych ( 1961-1966).

Stare Powązki, kw. 58, rz.4, gr. 8/9


Kozłowski Rafał (1929 - 2015)

St. kustosz dypl., pracownik Biblioteki instytutu Techniki Budowlanej ( 1951-1971), wicedyr. BN (1971 – 1982), potem, do 1988 kierownik m.in. Działu Zbiorów Specjalnych BN. W l. 1988 – 2011 kierownik Biblioteki Instytutu Filozofii i Socjologii UW. Aktywny członek SBP, m.in. skarbnik ZO Stołecznego SBP (1981-1989).

Stare Powązki, kw. 308, rz. 4, gr. 29


Kramm Janina (1883 - 1964)

St. radca w Bibliotece Sejmowej (1949-1953), pracownik Biblioteki Instytutu Matematycznego PAN (1954-1962).

Stare Powazki, (grób Mieczysława Frenkla) – kw. 52, rz. 1, gr.30


Krassowska Bogumiła (1930 - 1998)

St. kustosz dypl., kierownik Oddz. w Dz. Instrukcyjno-Metod. Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1975-1995).

Cmentarz Bródnowski, kw. 55 C 5 – 2


Krassowski Bogusław (1934 - 1987)

Dr, kierownik Zakładu Zbiorów Kartograficznych BN (1973-1987), organizator bibliotekarstwa kartograficznego.

Cmentarz Północny, kw. W-XI-7, rz.5, gr. 3


Krowicki Bogdan (1947 - 2010)

St. kustosz, kierownik Pracowni, a następnie Zakładu Kat. Centralnego Czasopism Polskich w BN (1989-2010).

Cmentarz Bródnowski,  kw. 24i, rz. 1, gr. 18


Kuźmiński Dariusz (1946 - 2014)

Lekarz med., kierownik Zakładu Naukowej Informacji Medycznej w GBL (1973-1994). Twórca zautomat. systemu informacji o ochronie zdrowia. Po 1994 r. prowadził firmę wspierającą rozwój technologiczny polskich bibliotek. Wiceprzew. Zarz. Okr. Stołecznego (1989 -1993) Organizator i przew. Komisji Automatyzacji oraz przew. Komisji Współpracy z Zagranicą ZG SBP (1992-1997). Skarbnik ZG SBP (1993-1997). 

Cmentarz Bródnowski, kw. 8L – 4 – 5


Kwiatkowska Jadwiga (1913 - 2005)

St. bibliotekarz, kierownik Dzielnicowej Biblioteki Publ. na Pradze-Południe (1954-1980).

Cmentarz Bródnowski, kw. 16 D – 1/3


Lewicki Józef (1926 - 2005)

Płk, wicedyr. Centralnej Biblioteki Wojskowej (1976-1984), dyr. Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy (1986-1997). Wiceprzew. SBP (1981-1987), przew. Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP ( 1993-2001). Członek Honorowy SBP.

Wojskowe Powązki, J dz , rz. 1, gr. 2 (baza - kw. I Urnowa, rz.1, gr. 12)


Łabanowska Sława (1926 - 2004)

St. bibliotekarz, kierownik Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży w Dzielnicy Nr V Ochota (1946-1963), wykładowca bibliotekarstwa dziecięcego w POKB w Jarocinie, organizatorka kursów wiedzy o Warszawie.

Stare Powązki, kw. 123-2-10


Łoś Leon (1915 - 2000)

Dyr. Biblioteki PAN w Warszawie (1975-1981), sekretarz generalny ZG SBP (1979-1981), członek Komisji Wydawniczej ZG SBP ( 1981-1985).

Wojskowe Powązki, D 18 Kolumbarium, strona lewa A, rz. 7, gr. 4


Łysakowski Adam (1895-1952)

Doc., bibliolog, dyr. Biblioteki Uniw. Wileńskiego (1930-1939), dyr. Państw. Instytutu Książki w Łodzi (1946-1949), dyr. Instytutu Bibliograficznego w BN (1949-1952). Działacz ZBP: przew. Wileńskiego Oddz. ZBP (1930-1939), przew. ZBP (1939-1949).

Cmentarz Ewangelicko-Reformowany, Kw. P, rz. 2, gr. 2


Mahrburg Ewa (1948 - - 2016) 

Kierownik Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej w BN (1985-2008).                 

Cmentarz Ewangelicko – Reformowany, grób rodzinny, kw. 6, rz. 1, gr. 10


Manteufflowa Maria (1905 - 1994)

Bibliotekarz dypl., kierownik Zakładu Informacji Naukowej BN (1954-1970).

Cmentarz Ewangelicko – Augsburski, grób rodziny Heurichów, Sektor AIE, rz.1, gr. 1  


Marciniak Janina (1926 – 2009)

Kierownik Działu Wydawnictw Periodycznych Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy (1968-1986). Z jej inicjatywy gromadzono i opracowano prasę niezależną lat 70. i 80. XX w. Autorka wielu bibliografii z zakresu pedagogiki

Cmentarz Ewangelicko-Augsburski, kw. O, rz.3, gr.13


Millerowa Julia (1888 - 1965)

Kustosz, pracownik Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1935-1952), wicedyr. (1945-1952).

Stare Powązki, Al. Zasłużonych (grób Romualda Millera)


Morsztynkiewiczowa Irena (1902 - 1986)

Dr, st. kustosz dypl., dyr. Centralnej Biblioteki GUS (1929-1939, 1949-1966) wiceprzew. i sekretarz generalny ZG SBP (1949-1950, 1953-1956), przew. Zesp. Hist.-Pam. ZO Warsz. SBP (1969-1986), członek Komisji Normalizacji i Statystyki Bibliotecznej IFLA. Red. międzyn. czasopisma INSPEL, Członek Honorowy SBP.

Wojskowe Powązki, B. 12, rz. 9, gr. 14


Muszyńska Krystyna (1923 -1994)

Z-ca kierownika Zakładu Rękopisów BN (1956-1974) , kierownik Sekcji Opracowania Rękopisów BN (1974-1985), sekretarz ”Przeglądu Bibliotecznego” (1950-1965).

Stare Powązki, kw. 170, rz 4, gr. 17


Natuniewicz Halina (1923 - 2014)

St. kustosz, kierownik   Biblioteki Zakładu Filologii Polskiej KUL (1952-1953). W l. 1954 - 1981 pracownik, a potem kierownik Dz. Bibliotecznego Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Organizatorka wystaw, autorka katalogów i publikacji dot. zbiorów Muzeum.

Stare Powązkikw.108, rz.2, gr. 3


Neubert Felicja (1904 - 1978)

Kustosz dypl., kierownik Muzeum Książki Dziecięcej w Bibliotece Publ. m.st. Warszawy (1949-1970).

Cmentarz na Wawrzyszewie, kw. 8C, rz. XII, gr. 10


Niedźwiecka Jadwiga ( 1913 - 2014)

Kustosz, kierownik Oddz. Magazynu w Dz. Zasadniczym Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1956-1983).

Cmentarz Północny, kw. W-IX-4, rz. 9, gr. 10


Niemczykowa Aleksandra (1924 – 2011)

 Dr, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UW (1956-1984). Znawczyni problematyki litewskiej, autorka wielu publikacji.

Cmentarz w Milanówku  


Olińska Teresa (1940 -2013)

St. kustosz w Dz. Inform.- Bibliogrficznym Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1966-2001).

Cmentarz w Marysinie Wawerskim, 11 B – 3 – 30


Ostaszewska Maria Danuta (1931 - 2015)

Kustosz, kierownik Dz. Instr..- Metod. Woj. Biblioteki Publ. w Warszawie (1965 – 1975), wykładowca i dyr. Policealnego Studium Bibliotecznego Zaocznego w Warszawie od 1976 r. potem wicedyr. Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy (1979 – 1992). Sekr. Zarz. Okr. Stoł. SBP (1976-1979).

Cmentarz parafialny w Nowym Dworze Maz., grób rodz.


Paluszkiewicz Anna (1941 - 2004)

St. kustosz dypl., informatyk, kierownik Sekcji Wdrażania Systemu VTLS BUW i kierownik Ośrodka Formatów i Kartoteki Haseł Formalnych w Bibliotece UW (1992-2003). Autorka koncepcji katalogu centralnego NUKAT.

Cmentarz parafialny św. Katarzyny na Służewcu, Nowy cmentarz (Wałbrzyska), strona prawa, linia 61, gr. 37


Pawlikowska Ewa (1913 - 1992)

Kierownik Sekcji Wypoż. Książek dla Dorosłych Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1945-1947), wizytator i nacz. Wydz. Kadr i Szkolenia Min. KiSzt,  wicedyr. Dep. Domów Kultury, Bibliotek Min. KiSzt. (1968-1973), sekr. Państw. Rady Bibliotecznej (1968-1973), przew. Zesp. Hist.-Pam. ZO Warsz. SBP (1987-1990}. Honorowy Członek SBP.

Stare Powązki, kw. 28, rz. 5, gr 4/5/6


Peszyńska Janina (1887 – 1949)

organizatorka i kier. Działu Sztuki i Kartografii Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy (1922-1949). Prowadziła praktyki dla uczniów Rocznej Szkoły Bibliotekarskiej. W czasie okupacji mieszkała w Bibliotece  i opiekowała się zbiorami

Stare Powązki, kw. IV, rz.2,m.16


Piber Andrzej (1937 - 1998)

Adiunkt nauk.-badawczy, sekr. naukowy BN, kierownik Zakładu Rękopisów BN (1981-1998).

Stare Powązki, kw. 294, rz. 4, gr. 6


Pisarska Maria Kazimiera (1905 - 1978)

Kierownik Biblioteki Instytutu Badawczego Leśnictwa, kierownik Zakładu Inf. Nauk.-Techn. i Ekon. Leśnictwa, inicjatorka „Bibliografii Polskiego Piśmiennictwa Leśnego”. Członek ZG SBP (1947-1960).

Cmentarz Prawosławny, kw. 90, rz. 15, gr. 30


Piusińska Wanda (1928 - 2010)

Pracownik Instytutu Bibliograficznego BN (1950-1968), kierownik Działu Druków Nowszych BN (1969-1982), wicedyr. BN (1982-1992).

Cmentarz Północny, kw. D-II-5/6, rz. 1, gr. 13


Połeciowa Danuta (1923 – 1991)

Kierownik Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr XIII, a następnie Biblioteki dla Dzieci w l. 1949-1959. Wykładowca w POKB w Jarocinie (1953-1959), autorka wielu artykułów z zakresu form pracy z czytelnikiem dziecięcym publikowanych w „Poradniku Bibliotekarza”.

Cmentarz Północny, kw. W – XII – 6, rz. 5, gr. 18


Prokopowicz Maria (1916 -2006)     

Muzykolog, kierownik Zakładu Zbiorów Muzycznych BN (1951-1978), Przewodnicząca Sekcji Bibliotek Muzycznych (1964-1979). Honorowy Członek SBP.

Stare Powązki, kw. 125, rz. 3, gr. 7


Przelaskowski Ryszard (1903 – 1971)

Z-ca dyr. , a potem  dyr. Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy (1939 -1949).  Po wojnie kierował odbudową i rozbudową Biblioteki. Działacz  ZBP, ZBiAP i SBP: wiceprzew. i przew. Koła Warszawskiego ZBP (1945-1946), członek Komisji Rewizyjnej Koła Warszawskiego (1948 – 1949), członek Zarządu Głównego (1946–1948), przewodniczący Sekcji Bibliotek Fachowych (1953-1957), przewodniczący Komisji Budownictwa i Wyposażenia Bibliotek (1960-1963}.

Stare Powązki, kw. 217, rz, 6, m. 17, 18


Rakowiecka – Maj Małgorzata (1952 - 2000)

Kierownik Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży w Dzielnicy Śródmieście (1977-2000). Prekursorka komputeryzacji sieci bibliotek publicznych w Warszawie.

Stare Powązki, kw. 62, rz. 5, gr. 27


Ramlau – Klekowska Krystyna (1929 - 2008)

Bibliograf, pracownik Instytutu. Bibliografii. BN od 1950, potem kierownik Pracowni Bibliogr. Tematycznej w Zakł. Bibliogr. Zalecającej , a w l. 1979-1993 kierownik Inst. Bibliografii BN .

Cmentarz Północny, kw. S-II -21, rz. 5, gr. 9


Rawicz Ewa (1910 - 1988)

St. bibliotekarz, kierownik Dz. Bibliotek Dziecięcych w Bibliotece Publ. m.st. Warszawy (1954-1970).

Cmentarz Ewangelicko – Reformowany, kw. U, rz. 4, gr.11


Rodziewicz Zofia (1906 -1994)

Kustosz, kierownik Sekcji Wypożyczalń w Bibliotece Publ. m.st. Warszawy (1937-1946).

Cmentarz Bródnowski, (gr. rodz.) kw. 46 K, rz. II, gr. 12


Romańska Anna (1927 - 1995)

Wicedyr. Biblioteki UW (1961-1983), sekretarz Komisji ds. Bibliotek Rady Gł. Szkolnictwa Wyższego, dydaktyk.

Stare Powązki, kw. 92, rz. 3, gr. 13


Sampolska Wanda (1906 - 2004)

Kierownik Dz. Księgozbioru i Bibliografii Centralnej Biblioteki Rolniczej (1956-1969).

Stare Powązki, kw. 99, rz. 4, gr. 20


Sawicka Stanisława (1895 - 1982)

Pracownik nauk. w dziale zbiorów graficznych Muzeum Nar. w Warszawie (1926–1931}, kierownik Gabinetu Rycin Biblioteki UW (1929-1965), profesor UW (1955), znawczyni grafiki, iluminatorstwa i rysunku, autorka licznych artykuł ów i opracowań.

Stare Powązki, kw. 196, rz. 6, gr. 26/27


Sawoniak Henryk (1912 - 2003)

Dr, bibliograf, pracownik Instytutu Bibliograficznego BN, kierownik Zakładu Teorii i Organizacji Bibliografii. Autor i red. prac bibliograficznych.

Stare Powązki, kw. 331a, rz. 1, gr. 1


Sikorski Ryszard (1926 -1986)

Kustosz w Dz. Wydawnictw Periodycznych Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1952-1986).

Cmentarz Północny, kw. W-X-11, rz. 5, gr. 22


Skierkowska Elżbieta (1907 - 1984)

Kustosz dypl., pracownik zbiorów specjalnych BN (1945-1969), kierownik Zakładu Grafiki.

Cmentarz Północny, kw. W-VIII-13, rz.4, gr. 12


Słodkowska Elżbieta (1927 – 2007)

Dr, bibliograf, księgoznawca, pracownik Instytutu Bibliograficznego BN (1951-1982) i Instytutu Książki i Czytelnictwa BN (1983-1998).

Stare Powązki, kw. 270, rz. 2, gr. 24


Smoleńska Barbara (1924 - 1982)

Pracownik Archiwum Akt Dawnych (1948-1963) i Zakładu Rękopisów BN.

Stare Powązki, kw. 138a, rz. 6, gr. 8


Stankiewicz Janina (1884 - 1968)

Kierownik Oddz. Inform.- Bibliograficznego Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1938-1958)

Stare Powązki, grób rodz./ kw. 76, rz. 6, gr. 21/22


Steczowicz Romana (1933 - 2012)

Pracownik Biblioteki PAN w Warszawie (1972 - 2002). Członek Zespołu Hist.-Pamiętnik. Zarz. Oddz. Warsz.SBP (2002 - 2012)

Stare Powązki, kw. 226, rz. 3, gr. 2


Stępniewska Danuta Henryka (1916 - 2010)

Kustosz dypl., bibliograf, kierownik Biblioteki Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospod. Żywnościowej (1950-1978), sekr. „Bibliotekarza”(1959-1966), długoletni członek i sekretarz Zespołu Hist. -Pamiętn. ZO Stołecznego SBP (1972-2002. ) Żołnierz AK.

Stare Powązki, kw. 204, rz. 4, gr. 25


Stolarzewska Wanda (1931 - 2005)

Kustosz w Dz. Wydaw. Periodycznych Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1959-1994).

Cmentarz Północny, kw. S-VI-15, rz. 13, gr. 9


Sulerzyska Teresa (1925 - 1998)

Historyk sztuki, st. kustosz dypl., kierownik Gabinetu Rycin Biblioteki UW (1966-1986), badaczka rysunku i grafiki, autorka wielu wystaw i katalogów.

Stare Powązki, kw. 279, rz. 6, gr.12


Sypniewska Henryka (1912 - 2010)

Dr., kierownik Biblioteki AWF w Warszawie (1948-1972), autorka centralnych katalogów i bibliografii z zakresu wychowania fizycznego i sportu.

Stare Powązki, kw. 199, rz. 1, gr. 22


Szolginiowa Wanda (1926 - 2010)

Bibliograf, pracownik Instytutu Bibliograficznego BN (1951-1986), kierownik Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej (1955-1986).

Stare Powązki, Brama IV, kw. 237, rz. 3, gr. 19


Szyszko Mieczysław (1939 - 2010)

Dr, historyk, dyr. Biura ZG SBP ( 1995-2009). Redaktor „Biuletynu ZG SBP”

Cmentarz Północny, kw. S-I-1/2, rz. 6, gr. 8


Umerska Zofia (1947 - 2008)

St. kustosz, wicedyr. i dyr. Biblioteki Publ. Dzielnicy Ochota (1983-2008), wiceprzew. i sekretarz ZO Warsz. SBP (1994-2002), działaczka Tow. Przyjaciół Warszawy.

Cmentarz Bródnowski, kw. 36i, rz.5, gr.5


Uniejewska Hanna (1921 - 1988)

Dr, kustosz dypl., pracownik Biblioteki SGPiS (1945-1984), kierownik Oddz. Inform.   -Bibliogr., wicedyr. (1956-1966), dyr. (1967-1984). członek Międz. Komitetu Dokumentacji Nauk Społecznych (CIDSS) przy UNESCO (od 1978), członek Sekcji Bibliotek Nauk Społ. IFLA (1978-1981), przew. Sekcji Bibliotek Naukowych ZG SBP ( 1956-1972).

Cmentarz Północny, kw. W-II-9, rz. 4, gr. 14


Warczygłowa – Piotrowska Zofia (1914 - 2006)

Od 1936 pracownik Biblioteki Publ. m.st Warszawy, kierownik Dz. Kartografii (1951-1953). Kierownik Biblioteki Wydz. Ekonomicznego SGGW (1953-1957), wicedyr. Biblioteki Głównej SGGW ( 1958-1976). Członek ZBP, ZBiAP i SBP : sekr. Zarządu Koła Warsz. ( 1945-1947), członek Okręg. Komisji Rew. i Okr. Sądu Koleżeńskiego ( 1958-1962). W 1964 współorg. i wiceprzew. Zespołu Hist.-Pam. Zarz. Okr. Stoł. SBP. Członek Honorowy SBP.

Cmentarz Bródnowski, 74 E – 3 – 23


Wasilewska Władysława (1922 - 2004)

Kierownik Biblioteki LO im. S. Batorego, (.1959-1980, red. nacz. „Poradnika Bibliotekarza” (1976-1988), przew. Sekcji Bibl. Szkoln. I Pedag. ZG SBP (1972-1976), Sekretarz gen. ZG SBP (1981-1985), przew. Gł. Sądu Koleżeńskiego (1986-1993), potem sekretarz Gł. Kom. Rewiz. (2001-2004). Członek Honorowy SBP.

Wojskowe Powązki, kw. D, rz. 8, gr. 8 ( baza - kw. D, rz. 7, gr. 7)


Werner Maria (1918 - 1998)

St. kustosz dypl., kierownik Oddz. w Dz. Instrukcyjno- Metodycznym Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1966-1980).

Cmentarz Ewangelicko – Reformowany, kw. S, rz. 3, gr. 5


Wieprzkowski Jerzy (1928 - 2003)

Bibliotekarz, kierownik Dz. Starych Druków Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1964-1971).

Cmentarz Bródnowski, kw. 11 D -5 - 12 


Wilczyńska Kazimiera (1900 - 1987)

Kier. Działu Księgoznawstwa, (potem Działu Bibliologii) Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy (1929-1965). Wykładowca, a od 1932 kier. Rocznej Szkoły Bibliotekarskiej.

Stare Powązki, kw. 176, rz.6, m. 28, 29


Wilgat Janina (1925 - 2016)

Adiunkt nauk.-bad., bibliograf w Instytucie Bibliograficznym BN (1950-2000), w l. 1971 - 1993 kierownik Zakładu Bibliografii Retrospektywnej, potem Bibliografii Polskiej 1901-1939.

 Autorka i współautorka wielu bibliografii, prowadziła też szkolenia w tym zakresie .

Cmentarz Bródnowski, kw. 54 i, rz.4, gr.21


Wojnowska Bożena Elżbieta (1949 - 2012)

Muzykolog, bibliograf, asystent w Instytucie Muzykologii UW (1974-1986), st. asystent nauk.-bad. w Zakładzie Zbiorów Muzycznych BN (1986 – 2012). Aktywny członek Sekcji Bibl. Muzycznych ZG SBP oraz Zarządu Zw. Kompoz. Pol.

Cmentarz Północny, kw. B-XI-1, rz. 4, gr. 2


Wolewicz Janina (1906 - 1988)        

St. bibliotekarz, kierownik Oddz. w Dz. Obsługi Sieci Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1946-1970).

Stare Powązki, kw. 232, rz. 3, gr. 2


Wortman Stefania ( 1907 -1982)

Bibliotekarz w Sekcji Bibliotek Dziecięcych Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1937-1946), kierownik Czytelni dla dzieci i młodz. w domu dziecka TPD(1946-1953). Red. w „Naszej Księgarni” (1954-1973), od 1964 kierownik redakcji literatury dla dzieci młodszych.

Cmentarz Północny, kw. E-VI-5, rz. 3, gr. 1


Zaborska Anna (1926 - 2014)

St. kustosz dypl., kierownik Dz. Inform.- Bibliogr. Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1952-2004). Żołnierz AK.

Stare Powązki, kw. 226, rz. 2, gr. 13


Zabrocka Kazimiera (1928 - 2008)

Kustosz, dyr. Biblioteki Publicznej Dzielnicy Śródmieście (1970-1985).

Wojskowe Powązki, kw. A III Kolumbarium rz.6 (55x 50x55), gr. 29


Zarachowicz Helena (1926 - 2012)

St. kustosz dypl., dyr. Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1981-1991).

Cmentarz Północny , kw. D- I-8-1-12


Zasadowa Hanna (1920 - 2017)

Wicedyr. Biblioteki UW (1973-1980}, nauczyciel akademicki w IBIN - UW. Aktywna działaczka SBP: członek Prezydium ZG (1969 - 1972), przew. Sekcji Współpr. Międzynarodowej (1976 - 1979), przew. Gł. Kom. Rew.(1981-1985),  z-ca przew. i przew. Zarz. Okr. Stoł. SBP (1976 - 1981), długoletni członek Zesp. Hist.- Pam. Oddz. Stoł. SBP (1992 - 2005)

Stare Powązki, kw. 217, rz.4, gr. 28 (IV brama)


Zawadzki Konrad (1912 - 2002)

Profesor, prasoznawca, bibliograf, varsavianista, kierownik Zakładu Zbiorów Mikrofilmowych w BN (1960-1983), kierownik Działu Bibliografii Czasopism Warszawskich w Bibliotece Publ. m.st. Warszawy (1983-2002).

Wojskowe Powązki, kw. N, rz. 5, gr. 8 (od bramy na prawo – po schodkach w 1 rz.)


Zwoliński Adam Aleksander (1915 - 2014)

Dyr. Woj. Biblioteki Publ. w Warszawie (1951-1975), wicedyr. ds. sieci bibliotecznej w Bibliotece Gł. Politechniki Warszawskiej (1975-1978), Wieloletni przew. Zarz. Okr. Woj. Warsz. SBP (1964 -1975).

Cmentarz parafialny w Ursusie, kw. XIII, rz. 22, gr. 10


Żukowska Wiesława Zofia (1926 - 2007}

St. kustosz, kierownik Dz. Fachowo-Organizacyjnego Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1946-1998), wieloletnia przew. Komisji Statystycznej ZG SBP (1976-1985).

Wojskowe Powązki, kw. H II, rz. 2, gr. 10


Oprac. Beata Chrząstowska, Wiesława Rejmer-Zaklekta, Monika Sówka-Cychner, Irena Wojsz pod kierunkiem Janiny Jagielskiej

Red. Jadwiga Sadowska, Ewa Stachowska-Musiał

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP