FAQ

1. Na czym polega program grantowy „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj”?

Program polega na zorganizowaniu jednodniowego spotkania przez bibliotekę – gospodarza, która otrzyma grant. Celem wizyty będzie dzielenie się wiedzą i doświadczeniem przez bibliotekarzy, inspirowanie do podejmowania nowych wyzwań, tworzenie sieci aktywnych bibliotekarzy umiejących dzielić się dokonaniami oraz popularyzujących dobre pomysły i praktyki.

2. Czy tematem wizyty może być prezentacja wszystkich (lub kilku) obszarów działalności biblioteki – gospodarza wizyty studyjnej?

Nie. Wizyta powinna skupiać się wokół wybranego, konkretnego doświadczenia biblioteki realizowanego w ostatnich 3 latach, które jest innowacyjne (nie robią tego wszystkie biblioteki ), nietypowe, rzadko spotykane w innych bibliotekach.

3. Czy głównym programem wizyty może być szkolenie?

Nie. Wizyta studyjna jest organizowana w celu wymiany doświadczeń między bibliotekarzami na podstawie działalności biblioteki gospodarza wizyty studyjnej i doświadczeń jej uczestników.

4. Czy podczas wizyty mogą być organizowane warsztaty?

Tak, jeśli stanowią jeden z elementów programu wizyty służący prezentacji doświadczeń biblioteki.

5. Czy główną formą wizyty może być wycieczka lub spotkanie prezentujące zabytki i kulturę regionu?

Nie. Ewentualne zwiedzanie wybranego zabytku lub spotkanie z artystami ludowymi może być tylko elementem programu ukazującym działalność biblioteki na rzecz popularyzacji kultury regionu i integracji środowisk wokół historii lokalnej.

5. Czy główną formą wizyty może być wycieczka lub spotkanie prezentujące zabytki i kulturę regionu?

Nie. Ewentualne zwiedzanie wybranego zabytku lub spotkanie z artystami ludowymi może być tylko elementem programu ukazującym działalność biblioteki na rzecz popularyzacji kultury regionu i integracji środowisk wokół historii lokalnej.

7. Które biblioteki mogą otrzymać dotację?

Biblioteki publiczne z całej Polski, uczestniczące w Programie Rozwoju Bibliotek (PRB) z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich do 20 tys. mieszkańców. W Programie mogą także wziąć udział biblioteki uczestniczące w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką” oraz biblioteki, których pracownicy są członkami sieci LABIB.

8. Czy biblioteka publiczna niesamodzielna organizacyjnie, tj. będąca częścią innej instytucji, może otrzymać dotację?

Tak, ale wniosek o dotacje składa instytucja, w skład której wchodzi biblioteka.

9. Czy dotację może dostać biblioteka należąca do grupy docelowej Programu Rozwoju Bibliotek, jeśli nie brała udziału w żadnej edycji PRB?

Tak, jeśli uczestniczyła w projekcie ” RozPRACuj to z biblioteką” lub jej pracownicy są członkami sieci LABIB.

10. Czy biblioteka nie należąca do grupy docelowej PRB może otrzymać dotację?

Tak, jeśli pracownik tej biblioteki uczestniczy w sieci LABIB

11. Kto może uczestniczyć w wizycie studyjnej?

Bibliotekarze z innych bibliotek grupy docelowej PRB, członkowie sieci LABIB.

Ponadto w wizytach studyjnych mogą brać także udział przedstawiciele lokalnych struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, samorządu lokalnego oraz innych organizacji pozarządowych, instytucji oraz środowisk, których udział jest potrzebny do realizacji wizyty studyjnej.

12. Kto rekrutuje uczestników wizyty studyjnej?

Biblioteka organizująca wizytę, według kryteriów określonych we wniosku o grant. Informacje o wizytach są ogłaszane na stronie wizyt studyjnych SBP (zobacz mapa wizyt), co pozwala na zgłaszanie się uczestników z całej Polski. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników wizyty studyjnej ostateczną decyzję podejmuje biblioteka gospodarz wizyty.

13. Jaka jest rola członków sieci LABiB?

Członkowie sieci LABIB mogą zarówno zorganizować wizytę we własnej bibliotece i uzyskać dotację dla biblioteki, w której pracują, jak i być uczestnikiem wizyt studyjnych organizowanych w innych bibliotekach.

14. Jaka może być rola przedstawiciela lokalnych struktur SBP?

Przedstawiciel lokalnych struktur SBP może być zaangażowany w przygotowanie wniosku, organizację wizyty studyjnej i jej promocję.

15. Czy udział przedstawiciela lokalnych struktur SBP jest obligatoryjny?

Nie. Udział przedstawiciela lokalnych struktur nie jest obligatoryjny.

16. Czy przedstawiciel SBP musi być zatrudniony w bibliotece z grupy docelowej PRB?

Nie, chociaż pierwszeństwo powinni mieć pracownicy bibliotek grupy docelowej PRB.

17. Czy udział przedstawiciela władz samorządowych, lokalnych organizacji pozarządowych i innych instytucji jest obligatoryjny?

Udział przedstawicieli władz samorządowych, lokalnych organizacji pozarządowych i innych instytucji nie jest obligatoryjny, aczkolwiek zachęcamy do współpracy z lokalnymi partnerami przy organizacji wizyty studyjnej w Waszej bibliotece.

18. Czy wizytę studyjną można zorganizować tylko w siedzibie biblioteki?

Nie. Można w siedzibie głównej biblioteki, w wybranej filii, a także w innym miejscu poza biblioteką. Wizyta studyjna może odbywać się w dwu lub więcej miejscach.

19. Czy można się ubiegać o zorganizowanie więcej niż jednej wizyty studyjnej?

Nie, wniosek o grant można złożyć tylko na organizację jednej wizyty studyjnej.

20. Czy w roli odwiedzającego można brać udział w więcej niż jednej wizycie studyjnej?

Uprawnieni bibliotekarze i bibliotekarki, jako uczestnicy mogą brać udział w kilku wizytach studyjnych.

21. Czy można podać we wniosku tylko jeden termin wizyty studyjnej?

W II naborze można podać tylko jeden termin wizyty studyjnej.

22. W jakim okresie można organizować wizyty studyjne?

Wizyty studyjne można organizować w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2014 r.

23. Czy wniosek o dotację można składać tylko w formie elektronicznej za pomocą formularza internetowego?

Tak, to jedyna forma zgłoszenia biblioteki do programu.

24. Do kiedy można składać wnioski o dotację?

W II naborze wnioski można składać od 21 lipca do 20 sierpnia 2014 r.
(W I naborze nabór wniosków trwał do 30 czerwca 2014 .)

 

O programie

Program grantowy „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” jest organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest przeznaczony dla bibliotek, które uczestniczą w Programie Rozwoju Bibliotek lub brały udział w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką”, a także dla bibliotek, których pracownik uczestniczy w sieci LABIB.

Biblioteka - gospodarz wizyty studyjnej, która otrzyma dotację, organizuje wizytę, na którą zaprasza bibliotekarzy pracujących w innych bibliotekach grupy docelowej PRB, członków sieci LABIB, przedstawicieli lokalnych struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, władz samorządowych, innych organizacji pozarządowych i instytucji.

Osoby zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych zapraszamy do zapoznania się z mapą wizyt i bezpośredni kontakt z bibliotekami organizującymi spotkania.

regulamin