Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2006, z.3 Warszawa, Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Sosińska-Kalata, Barbara. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2006
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Artykuły MARCIN DRZEWIECKI: Współczesne aspekty funkcjonowania bibliotek szkolnych i pedagogicznych w dydaktyce i wychowaniu. Problemy badawcze BARBARA KOTALSKA, TERESA GŁOWACKA: 25 lat istnienia RAMEAU. Bilans i perspektywy MAJA WOJCIECHOWSKA: Ocena skuteczności działalności bibliotek MAŁGORZATA KOWALSKA: Dygitalizacja zasobów bibliotek polskich w świetle badań ankietowych ALEKSANDRA MIKOŁAJSKA: Francuskie biblioteki miejskie BMVR MAŁGORZATA JAGIELSKA: Od „Biuletynu Państwowego Instytutu Książki" i „Biuletynu Instytutu Bibliograficznego" do serii «Prace Instytutu Bibliograficznego» (1946-2006) Sprawozdania E-włączenie czy e-wyobcowanie? E-inicjatywy bibliotek, archiwów, muzeów i uczelni w walce z alienacją społeczną w Polsce i na świecie. XII Międzynarodowa Konferencja Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, 5-6 czerwca 2006 r.) (Remigiusz Sapa) Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Barbara Bieńkowska (przy współpracy Elżbiety Maruszak): Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005 (Anna Żbikówska-Migoń) Grażyna Wrona: Polskie czasopisma naukowe wiatach 1918-1939. Kraków 2005 (Małgorzata Korczyńska-Derkacz) Marie Foiselle: Gabriel Peignot (1767-1849). Ecrivain et bibliophile. Paris 2003 (Adam Nowak) Bożena Koredczuk: Początki teońi bibliologii. Dictionnaire raisonné de bibliologie (1802-1804) Gabriela Etienne a Peignota. Wrocław 2005 (Dariusz Kuźmina) Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów. Red. E. J. Konieczna. Kraków 2005 (Małgorzata Czerwińska) Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś) Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski) Kronika krajowa (Hanna Łaskarzewska) Kronika zagraniczna (Zdzisław Gębołyś) Wskazówki dla autorów Articles MARCIN DRZEWIECKI: Researching Contemporary Aspects of School and Pedagogical Libraries' Function in Teaching and Education BARBARA KOTALSKA, TERESA GŁOWACKA: Twenty-Five Years of RAMEAU Development. Evaluation and Perspectives MAJA WOJCIECHOWSKA: Evaluation of Library Effectiveness MAŁGORZATA KOWALSKA: Survey Report on Digitization of Polish Library Holdings ALEKSANDRA MIKOŁAJSKA: BMVR - French Municipal Libraries MAŁGORZATA JAGIELSKA: From „Biuletyn Państwowego Instytutu Książki" („The Bulletin of Polish Book Institute") and „Biuletyn Instytutu Bibliograficznego" („The Bulletin of Polish Bibliography Institute") to the series «Prace Instytutu Bibliograficznego» («The Papers of Polish Bibliography Institute») (1946-2006) Reports E-inclusion or e-seclusion? E-initiatives of libraries, archives and museums in fight with social alienation in Poland and abroad. 12th International Conference of the Institute of Information and Library Science, Jagiellonian University (Cracow, June - 56, 2006) (Remigiusz Sapa) Reviews and literature surveys Barbara Bieńkowska (supported by Elżbieta Maruszak): Książka na przestrzeni dziejów (Books Through the Centuries), Warszawa 2005 (Anna Zbikowska-Migoń) Grażyna Wrona: Polskie czasopisma naukowe wiatach 1918-1939 (Polish scientificjournals in the years 1918 to 1939). Kraków 2005 (Małgorzata Korczyńska-Derkacz) Marie Foiselle: Gabriel Peignot (1767-1849). Écrivain et bibliophile. Paris 2003(Adam Nowak) Bożena Koredczuk: Początki teorii bibliologii. Dictionnaire raisonné de bibliologie (1802-1804) Gabriela Etienne'a Peignota. (Beginings of the Theory of Bibliology Dictionnaire raisonné de bibliologie (1802-1804) by Gabriel Etienne Peignot). Wrocław 2005 (Dariusz Kuźmina) Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów(Bibliotherapy in Practice. Guidebook for Teachers, Educators and Therapists). Ed. E. J. Konieczna. Kraków 2005 (Małgorzata Czerwińska) Polish literature survey (Barbara Koryś) Foreign publications (Jacek Wojciechowski) National chronicle (Hanna Łaskarzewska) Foreign chronicle (Zdzisław Gębołyś)