Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1987, z.1 Warszawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sordylowa, Barbara. Red., Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie
Data wydania: 1987
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Współtwórcy bibliotekarstwa polskiego — świadkowie sześćdziesięciu lat 5 Wywiad z dr Wandą Sokołowską, nestorem bibliotekarstwa polskiego (Rozm. przepr. Anna Romańska i Hanna Zasadowa) 5 Narada nt. Biblioteki sieci PAN jako warsztat pracy naukowej. Warszawa, 24.10.1985 Wprowadzenie (Czesław Madajczyk) 27 Referaty: WOJCIECH GASPARSKI: Potrzeby i oczekiwania badacza dotyczące piśmiennictwa naukowego 29 BARBARA SORDYLOWA: Struktura i potencjał informacyjny sieci bibliotek PAN 37 ANDRZEJ MĘŻYŃSKI: Gromadzenie piśmiennictwa naukowego w bibliotekach sieci Polskiej Akademii Nauk 45 Dyskusja (Oprać. Zbigniew Dziedzicki, Ewa Niezbecka) 55 Wnioski pod adresem III Kongresu Nauki Polskiej 59 Wnioski pod adresem kierownictwa PAN 61 Wnioski pod adresem środowiska bibliotecznego 61 Postulaty dotyczące bibliotek naukowych i informacji w uchwale III 62 KNP (B.S) Doniesienia. Komunikaty Stała Konferencja Muzeów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (Marek Czechowski) 65 Sprawozdania IV Międzynarodowe Sympozjum Bibliotek Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych nt. Badanie informacyjnych potrzeb uczonych akademii nauk krajów socjalistycznych (Jabłonna, 30.09-5.10.1985) (Franciszek Kyselica, tłum. Zofia Pietrzak) 69 Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Bibliotekarstwo współczesne A. R. Rogers, K. McChesney: The library in society. Littleton, Col.: Libraries Unlimited 1984, 285 s. (Marta Grabowska) 75 Bibliotekarstwo w NRD -Erwin Marks: Die Entwicklung des Bibliothekswesens der DDR. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut 1985, 201 s. (Janina Pelcowa) 79 Biblioteki naukowe Bernhard Fabian: Buch, Bibliothek und geisteswissenschaftliche Forschung. Gottingen: Vandenhoeck und Ruprecht 1983, 345 s. (Zbigniew Żmigrodzki) : 86 Przegląd piśmiennictwa krajowego (Ewa Niezbecka) 89 Z prac Biblioteki PAN w Warszawie „Przegląd Biblioteczny" — nakład, prenumerata, czytelnicy (Hanna Łaskarzewska, Andrzej Mężyński) 93 Z życia SBP Protokół z plenarnego posiedzenia ZG SBP dn. 28 czerwca 1985 r. (Juliusz Wasilewski) 99 Plan pracy ZG SBP na rok 1986 101 Regulamin działania Prezydium ZG SBP 105 Z żałobnej karty Zbigniew Binerowski A927-1985) (Jadwiga Łuszczyńska) 107 Anna Czekaj ewska-Jędrusik A921-1985) (Andrzej Skrzypczak) 110 Kronika krajowa 115 Kronika zagraniczna 119 Wydawnictwa otrzymane 123 Autorzy 124 CONTENTS Creators of Polish librarianship — witnesses of sixty years 5 An interview with senior of Polish librarianship Wanda Sokołowska Ph. D. (An interview by Anna Romańska and Hanna Zasadowa) 5 A conference: PAS libraries as laboratories for research work. Warsa w, October 24, 1985 Introduction (Czesław Madajczyk) 27 Reports: WOJCIECH GASPARSKI: Scholar's needs and expectations concerning the scientific literaturę (Summary — 36) 29 BARBARA SORDYLOWA: Structure and informative potential of the network of the Polish Academy of Sciences (Summary — 43) 37 ANDRZEJ MĘŻYŃSKI: Acauisition of scientific literaturę by libraries of the Polish Academy of Sciences (Summary — 54) 45 Discussion (Zbigniew Dziedzicki, Ewa Niezbecka) 55 Conclusions 59 Postulates concerning scientific libraries and information among resolutions of the III Congres on Polish Science (B.S.) 62 Communications Standing Conference of Polish Museums and Libraries in the West (Marek Czechowski) 65 Reports IV International Symposium of PAS libraries in socialistic countries (Jabłonna, 1985) (Franciszek Kyselica, transl. Zofia Pietrzak) 69 Reviews: 75 Activities of the Library of Polish Academy of Sciences 93 News from the Polish Library Association 99 Obituary 107 News from the country 115 News from abroad 119 Publications received 123 Contributors 124