Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Zagadnienia Informacji Naukowej 1993, nr 1 Ośrodek Informacji Naukowej PAN, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : języki informacyjne, informatologia, systemy informacyjne,
Autorzy: Bojar, Bożenna. Red., Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej
Data wydania: 1993
ISSN: 0324-8194
Język: pol

 

Opis:

SPIS TREŚCI 1. E. Różyńska: Systemy doradcze • inteligentne systemy informacyjne 5 2. W. Babik: Przegląd systemów klasyfikacji materiałów kartograficznych 23 Materiały i przyczynki 1. J.Tomasik-Beck, E. Ścibor Baza danych o jeżykach informacyjnych opracowanych i adaptowanych w Polsce. 63 2. E. Ścibor Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna - zmiana statusu i systemu zarządzania 81 3. E. Chmielewska-Gorczyca: Wielojęzyczny tezaurus EUROVOC 87 Recenzje i omówienia 1. Zakładowe ośrodki informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej w Łodzi w latach 1945-1985. Historia, organizacja, działalność - A. Wejman-Sowińska 109 2. Słownik encyktopedyczny terminologii języków i systemów informacyjno-wyszukiwaczych - H. Popowska 119 3. Tezaurus Informacji Naukowej - B. Wereszczyńska-Cisło. 121 4. Słownik słów kluczowych z historii Polski - J. Wożniak, H. Wajs 129 5. Nowy system leksykalny jeżyka słów kluczowych dla metodologii nauk społecznych-W. Babik 133 Kronika 1. Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej (PTIN) - A. Gromek 41 2. Krakowska Pracownia Informacji Naukowej OIN PAN w latach 1968-1992 - W. Babik 144 3. Tydzień Dokumentalistów Niemieckich - M. Opalińska 153 4. Integracja Europy i procesy przemian w społeczeństwach postkomunistycznych. Wiedeń, 24-25 września 1992r. - A. Gromek 155 5. Mikrokomputer IBM PC.Budowa. Działanie i oprogramowanie. Kurs podstawowy dla pracowników Polskiego Słownika Biograficznego Instytutu Historii PAN, Kraków, październik-listpad 1992-W. Babik 156 6. Informacja i dokumentacja w kulturze polskiej XX w. Konferencja naukowa, Zaborów 3-4 grudnia 1992 r. • Z. Jarmoszuk 157 Bibliografia zawartości .Zagadnień Informacji Naukowej" za lata 1987-1992. Opracowała A. Leśniewicz 161 CONTENTS 1. E. Różyńska: Advisory systems - intelligent information systems 5 2. W. Babik: The review of the classification systems for cartographic materials 23 Materials and Contributions 1. J. Tomasik-Beck, E. Ścibor: Database on indexing languages elaborated and adapted in Poland 63 2. E. Ścibor The Universal Decimal Classification - change of the status and of the management system 61 3. E. Chmielewska-Gorczyca: The EUROVOC multilingual thesaurus 67 Reviews and Surveys 1. The institutional scientific, technical and economic information centers in Łódź in 1945-85years.Theirhistory.org^nizatunaridacSvity-A. Wejman-Sowinska 109 2. The encyclopedic dictionary of terminology of information retrieval languages and systems - H. Popowska. 119 3. Thesaurus of Scientific Information - B. Wereszczyriska-Cisło - 121 4. Dictionary of keywords on the history of Poland -J. Woźniak, H. Wajs 129 5. The new lexica! system of the keyword language for the methodology of social sciences -W. Babik 133 Chronicie. 141 Bibliography of contents of zagadnienia Informacji Naukowej" in 1987-92 years. By A. Leśniewicz 161