Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1997, z.1 Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sordylowa, Barbara. Red.
Data wydania: 1997
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Bibliotekarskie kontakty polsko-niemieckie - wczoraj i dziś. Forum Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego (Warszawa, 5-6 grudnia 1996 r.) (Barbara Bieńkowska) 5 ANDRZEJ MĘŻYŃSKI: Wprowadzenie w problematykę Forum. Sonda w środowisku 7 WOJCIECH KOWALSKI: Sytuacja prawna poniemieckich zbiorów bibliotecznych w Polsce 17 KRZYSZTOF ZAMORSKI: "Berlinka" - stan zachowania kolekcji i dostępność dla czytelników 25 URSZULA PASZKIEWICZ: Niemieckie zbiory przemieszczone w Polsce. Kilka uwag na marginesie kwerend Biura Pełnomocnika Rządy do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą 37 STEFAN CZAJA: O korzyściach i kłopotach, które stwarzają poniemieckie zbiory przemieszczone w Bibliotece UMK w Toruniu 41 JAN PIROŻYŃSKI: Wydawnictwo Bernharda Fabiana "Handbuch der historischen Buchbestande" i polski w nim udział 49 Biblioteki, bibliotekarstwo, ideologia w czasie II wojny światowej (Ryga, 8-12 października 1996 r.) (Andrzej Mężyński - Hanna Łaskarzewska) 55 Dyskusja w dniu "szarym" (Oprac. Andrzej Mężyński) 63 Stanowisko Forum Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego 68 ANDRZEJ MĘŻYŃSKI: Sonda w środowisku. Dzień "jasny" 69 ZBIGNIEW ŻMIGRODZKI: Bibliotekarstwo niemieckie- wartości i szanse współpracy 73 JAN PIROŻYŃSKI: Współpraca Biblioteki Księcia Augusta w Wolfenbuttel z Biblioteką Jagiellońską i innymi polskimi instytucjami naukowymi 79 STANISŁAW KRZYWICKI: Doświadczenia Książnicy Pomorskiej ze współpracy z bibliotekami niemieckimi 89 DANUTA SAMSEL: Kontakty Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z bibliotekami i instytucjami niemieckimi 95 JOANNA PASZTALENIEC-JARZYŃSKA: Udział Biblioteki Narodowej w polsko-niemieckim projekcie mikrofilmowania zbiorów polskich bibliotek 103 MARIA KOCÓJOWA: Współpraca Krakowa z Bochum i inicjatywa marburska 109 WANDA PINDLOWA: Współpraca Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ z Biblioteką Uniwersytecką w Essen 115 JACEK PUCHALSKI, STANISŁAW RYBANDT: Współpraca dydaktyczna Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego z Fachhochschule w Hanowerze 119 JANUSZ TONDEL: Współpraca Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadzie z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu przy opracowywaniu "Bibliografii historii stosunków niemiecko-polskich w zakresie kultury" 125 KRYSTYNA BEDNARSKA-RUSZAJOWA: Możliwości i efekty współpracy polskich bibliotekoznawców z niemieckim wydawnictwem Peter Lang 133 Dyskusja w dniu "jasnym" 139 Indeks nazw instytucji (Oprac. Grażyna Kurkowska) 143 Przegląd piśmiennictwa krajowego (Hanna Zasadowa) 149 Z żałobnej karty: Andrzej Kłossowski (1938-1997) (Barbara Bieńkowska) 153 Słowo wspomnienia o Andrzeju Kłossowskim (Maria Dembowska) 155 Janusz Ankudowicz (1934-1997) (Jadwiga Kołodziejska) 157 Kronika krajowa 161 Kronika zagraniczna 165 Wydawnictwa otrzymane 168 Autorzy 169 Polish and German librarian's relations - yesterday and tomorrow. The introduction to the Forum of the Polish Bibliological Associations (Warsaw, December 5-6, 1996) (Barbara Bieńkowska) 5 ANDRZEJ MĘŻYĹŃSKI: An introduction to the Forum and its problems. Sounding out the profession (Summary - s. 15) 7 WOJCIECH KOWALSKI: Formerly German libraries collections and their legal status in Poland (Summary - s. 23) 17 KRZYSZTOF ZAMORSKI: "Berlinka" - the collections state of preservation and access for readers (Summary - s. 35) 25 URSZULA PASZKIEWICZ: Relocation of German collections in Poland. A few incidental comments relating to inquiries by the Government Plenipotentiary on Matters Relating to Polish Cultural Heritage Abroad (Summary - s. 40) 37 STEFAN CZAJA: Problems and benefits generated by the former German collections relocated to the UMK Library in Toruń (Summary - s. 48) 41 JAN PIROŻYŃSKI: Poland's parts in a Bernhard Fabian publication "Handbuch der his- torischen Buchbestande" (Summary - s. 53) 49 Libraries, librarianship and ideology during the Second World War (Ryga, October 8-12, 1996) (Andrzej Mężyński - Hanna Łaskarzewska) (Summary - s. 61) 55 Discussion in the "grey day" (Oprac. Andrzej Mężyński) 63 Standpoint of the Forum of the Polish Bibliological Association 68 ANDRZEJ MĘŻYŃSKI: Sounding out the profession. "Light day" 69 ZBIGNIEW ŻMIGRODZKI: German librarianship - the value and opportunities of cooperation (Summary - s. 77) 73 JAN PIROŻYŃSKI: Collaboration between the Prince Augustus Library in Wolfenbiittel, the Jagiellonian Library and other Polish research institutions (Summary - s. 87) 79 STANISŁAW KRZYWICKI: The Pomeranian Library and its experiences of cooperating with German libraries (Summary - s. 93) 89 DANUTA SAMSEL: Contacts between the N. Copernicus University Library in Toruń and German libraries and institutions (Summary - s. 102) 95 JOANNA PASZTALENIEC-JARZYŃSKA: Participation of the National Library in the Polish-German project of microfilming Polish libraries collections (Summary - s. 108) 103 MARIA KOCÓJOWA: Co-operation between Cracow and Bochum, and the Marburg initiative (Summary - s. 113) 109 WANDA PINDLOWA: Co-operation between the Library and Information Science Chair at the Jagiellonian University and the Essen University Library (Summary - s. 118) 115 JACEK PUCHALSKI, STANISŁAW RYBANDT: Co-operation in the field of teaching between the Library and Information Science Institute at Warsaw University and the Fachhochschule in Hannover (Summary - s. 124) 119 JANUSZ TONDEL: Co-operation between the Polish Cultural Institute in Darmstadt and Toruń University Library in preparing a "Bibliography of the history of Polish-German Cultural Relations" (Summary - s. 131) 125 KRYSTYNA BEDNARSKA-RUSZAJOWA: Co-operation between Polish library experts and the German publisher Peter Lang: opportunities and effects (Summary - s. 137) 133 Discussion in the "light day" 139 Index of the institution's names (Oprac. Grażyna Kurkowska) 143 Reviews 149 Ob i tu ary 153 News from the country 161 News from abroad 165 Publications received 168 Contr ibutions 169