Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1998, z.2/3 Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sordylowa, Barbara. Red.
Data wydania: 1998
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Artykuły BARBARA SORDYLOWA: Bibliologia a naukoznawstwo 129 ANNA OGONOWSKA: Biblioteki w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie Unii Europejskiej i jej państw członkowskich 135 BARBARA LEYTNER-ZEMANEK: Struktura organizacyjna biblioteki głównej w szkole wyższej jako instrument zarządzania 149 Opinie. Poglądy. Propozycje MARIA WROCŁAWSKA: Dura lex sed lex? Godziny nadliczbowe w pracy bibliotecznej 169 Z warsztatów badawczych ANNA SZABAT: Biblioteka Stacji Naukowej PAN w Rzymie 175 Sprawozdania IV Międzynarodowa Konferencja „Edukacja permanentna bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w kontekście badań nad potrzebami społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej" (Kraków, 3-4 czerwca 1998 r.) (Anna Gruca) 191 Konferencja naukowa „Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej" (Poznań, 19-20 marca 1998 r.) (Halina Ganińska) 194 Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Historia cenzury w Polsce Paulina Buchwald-Pelcowa: Cenzura w dawnej Polsce. Warszawa 1997 (Barbara Bieńkowska) 197 O czytaniu Janusz Dunin: Pismo zmienia świat Czytanie. Lektura. Czytelnictwo. Warszawa, Łódź: Wydaw. Nauk. PWN 1998 (Jacek Wojciechowski) 201 Prawo biblioteczne Tadeusz Zarzębski: Prawo biblioteczne w okresie zaborów 1795-1918, 1939-1945. Warszawa 1997 (Andrzej Gwiżdż) 203 25 lat „Polskiej Bibliografii Naukoznawstwa" Polska Bibliografia Naukoznawstwa i Ruchu Naukowego. Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 1963-1988 (Marianna Banacka) 207 Przegląd piśmiennictwa krajowego (Hanna Zasadowa) 212 Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski) 218 Z prac Biblioteki PAN w Warszawie Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 1997 r. (Halina Kozicka-Boguniowska) . 223 Z życia SBP Program Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Warszawa-Miedzeszyn, 14-15 czerwca 1997 r.) 231 Wystąpienie przewodniczącego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dra Stanisława Czajki (Warszawa-Miedzeszyn, 14 czerwca 1997 r.) 232 Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej SBP za okres od 16 maja 1993 r. do 14 czerwca 1997 r 235 Uchwały KZD SBP 1997 r 238 Program działania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 1997-2001 238 Nowi członkowie honorowi SBP 241 Nowe władze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wybrane na Krajowym Zjeździe Delegatów SBP (Warszawa-Miedzeszyn, 14-15 czerwca 1997 r.) 242 Odznaczenia państwowe z okazji 80-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 242 Laureaci Nagrody Naukowej im. Adama Łysakowskiego za lata 1994-1995 243 Regulamin nadawania Medalu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „W dowód uznania" 243 Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 1997 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SBP za okres 15 czerwca — 31 grudnia 1997 r. (Janina Jagielska) 244 Sprawozdanie z działalności sekcji, komisji i zespołów problemowych ZG SBP w 1997 r. (Ewa Stachowska-Musiał) 249 Sprawozdanie z działalności okręgów SBP w 1997 r. (Andrzej Kempa) 251 Z żałobnej karty Helena Jarecka A924-1998) (Wanda Pindlowa) 265 Irena Komasara A939-1998) (Janusz Kapuścik) 267 Kronika krajowa 271 Kronika zagraniczna 275 Wydawnictwa otrzymane 280 Autorzy 281 CONTENTS Articles BARBARA SORDYLOWA: Bibliology and science of science (Summary — s. 133) .... 129 ANNA OGONOWSKA: Libraries in information society: the example of European community and its member states (Summary — s. 148) 135 BARBARA LEYTNER-ZEMANEK: Organizational structure of central academic library as a management factor (Summary — s. 160) 149 Opinions. Views. Suggestions MARIA WROCŁAWSKA: Dura lex sed lex? Overtime work in libraries 169 Research works ANNA SZABAT: Library of the Scientific Centrę of the Polish Academy of Sciences in Roma 175 Reports 4th International Conference „Continuous education for librarians and scientific information workers in the context of research on European Community information society needs (Cracow, June 34, 1998) (Anna Gruca) 191 Electronic library in the structure of classical science library. Scientific conference (Poznań, March 19-20, 1998) (Halina Ganińska) 194 Reviews 197 Activities of the Library of Polish Academy of Sciences in Warsaw 223 News from Polish Library Association 231 Obituary 265 News from the country 271 News from abroad 275 Publications received 280 Contributors 281