Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2005, z.2 Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Sosińska-Kalata, Barbara. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2005
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Od redakcji (Barbara Sosińska-Kalata) Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji Artykuły REMIGIUSZ SAPA: Oferta edukacyjna brytyjskich uczelni kształcących bibliotekarzy i pracowników informacji BOŻENA JASKOWSKA: Kultura organizacyjna wspierająca procesy uczenia się biblioteki akademickiej MAŁGORZATA KOWALSKA: Cyfrowa ochrona dorobku dokumentalnego ludzkości w programach i wytycznych Europejskiej Komisji Ochrony i Dostępu, IFLA i UNESCO MARIUSZ LUTEREK: Wrota Polski - wrota do urzędu? Opinie. Poglądy. Propozycje Komentarz do artykułu Ewy Dobrzyńskiej-Lankosz pt. „ Jak do tego doszło? Geneza katalogu NUKAT" (Elżbieta Rożniakowska, Błażej Feret) Sprawozdania Profesjonalizm informacji w Internecie. X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, 31 maja - 1 czerwca 2004 r.) (Maria Kocójowa) Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Między postulatami a rzeczywistością Marcin Drzewiecki: Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach. Warszawa 2005 (Jadwiga Kołodziejska) Polska książka dla dzieci do 1864 r. w zbiorach Biblioteki Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu Olga Gusjewa: Polskaja detskaja kniga do 1864 goda. Annotirovannyj katalog sobranija Slayjanskogo fonda Biblioteki. Sankt-Petersburg 2003 (Andrzej Kempa) Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś) Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski) Z Życia SBP Sprawozdanie z działalności ZG SBP w kadencji 2001-2005 (Elżbieta Stefańczyk) Kronika krajowa (Hanna Łaskarzewska) Kronika zagraniczna (Zdzisław Gębołyś) Editorial (Barbara Sosińska-Kalata) Librarian and Information Specialist Code of Ethics Articles REMIGIUSZ SAPA: Education Opportunities for Librarians and Information Specialists at British Universities BOŻENA JASKOWSKA: Organizational Culture to Support the Process of Learning in Academic Libraries MAŁGORZATA KOWALSKA: Digital Preservation of World Documentary Heritage in Programs and Guidelines of European Commission on Preservation and Access, IFLA and UNESCO MARIUSZ LUTEREK: Gateway to Poland - Gateway to Public Services? Opinions, Proposals A Commentary on Ewa Dobrzyńska-Lankosz's Article “How Did It Begin? Origins of NUKAT" (Elżbieta Rożniakowska, Błażej Feret) Reports Professional Information on Internet. lOth Jubilee International Conference of the Institute of Information and Library Science, Jagiellonian University, Cracow, May 31 - June 1, 2004 (Maria Kocójowa) Reviews and literature surveys Between postulates and reality Drzewiecki Marcin: Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach. Warszawa 2005 (Jadwiga Kołodziejska) Polish books for children before 1864 in the collections of Russian Academy of Science Library in Sankt Petersburg Olga Gusjewa: Pol'skaja detskaja kniga do 1864 goda. Annotirovannyj katalog sobranija Slayjanskogo fonda Biblioteki. - Sankt-Peterburg 2003. (Andrzej Kempa) Polish literature survey (Barbara Koryś) Foreign publications (Jacek Wojciechowski) News from SBP (Polish Librarians Association) The report on the activities of SBP Executive Board B001-2005) (Elżbieta Stefańczyk) CONTENTS National chronicle (Hanna Łaskarzewska) Foreign chronicie (Zdzisław Gębołyś)