Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1989, z.2 Warszawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Sordylowa, Barbara. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 1989
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

TREŚĆ Współtwórcy bibliotekarstwa polskiego KRYSTYNA PIEŃKOWSKA: Irena Treichel A918-1987) . 97 HANNA TADEUSIEWICZ: Irena Treichel jako redaktor Słownika pracowników książki polskiej 101 Bibliografia prac I. Treichel (Oprac. H Tadeusiewicz) 105 Artykuły MARTA GRABOWSKA: Katalogi online 111 PIOTR BIERCZYŃSKI: Biblioteki zakładowe. Stan obecny i perspektywy zmian 125 IRENA BAR-ŚWIĘCH: Bibliotekarze na placówkach Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie 137 Doniesienia. Komunikaty Kształcenie bibliotekarzy w Republice Federalnej Niemiec (Zdzisław Gębołyś) 145 Nowe polskie normy terminologiczne z zakresu bibliotekarstwa i bibliografii 149 Sprawozdania 54 Konferencja Ogólna IFLA (Sydney, 27 sierpnia — 3 września 1988) (Adam Wysocki) 153 Sesja jubileuszowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Sofii (Sofia, 8-9. 6.1988) (Jadwiga Krajewska) 156 Recenzje i przeglądy piśmiennictwa. Katalog rękopisów Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Oprać. D. Kamolowa przy współudz. K. Muszyńskiej (zbiory kościelne). Warszawa 1988 (Ryszard Marciniak) 159 Historia książki i bibliotek Barbara Bieńkowska, Halina Chamerska: Zarys dziejów książki. Warszawa 1987 (Henryk Dubowik) 162 Automatyzacja bibliotek Dennis Reynolds: Library automation. Issues and applications. New York 1985 (Marta Grabowska) 165 Przegląd piśmiennictwa krajowego (Hanna Łaskarzewska) 168 Z życia SBP Sprawozdanie z działalności ZG SBP w roku 1987 (Andrzej Jopkiewicz) 173 Sprawozdanie z działalności Sekcji, Komisji i Zespołów działających przy ZG SBP za rok 1987 (Zofia Płatkiewicz) 181 Sprawozdanie z działalności Okręgów SBP w 1987 roku 182 Sprawozdanie finansowe SBP za rok 1987 . 187 Protokół posiedzenia plenarnego ZG SBP z udziałem przewodniczących zarządów okręgów w dn. 21-22 czerwca 1988 r. w Jarocinie (Andrzej Jopkiewicz) 188 Z żałobnej karty Emilia Kurdybacha A908-1988) (Liliana Hofert-Karczewska) 193 Kronika krajowa. 197 Kronika zagraniczna 201 Wydawnictwa otrzymane 204 Autorzy 205 CONTENTS Creators of Polish librarianship KRYSTYNA PIEŃKOWSKA: Irena Treichel A918-1987) 97 HANNA TADEUSIEWICZ: Irena Treichel — editor in chief of „Who is who in the history of Polish Book" 101 Bibliography (H. Tadeusiewicz) 105 Articles MARTA GRABOWSKA: Online catalogs (Summary 123) . 111 PIOTR BIERCZYNSKI: Libraries in the places of work. Their present state and prospects for expansion (Summary — 135) IRENA BAR-ŚWIĘCH: Librarians working in the Chief Relief Council in Kraków (Summary — 142) . 137 Communications Educationof librarians in the German Federal Republic (Zdzisław Gębołyś) 145 New Polish, terminological standards in librarianship and bibliography 149 Reports The 54th IFLA General Conference (Sydney, August 27 — September 3, 1988) (Adam Wysocki) 153 The jubilee session of the Sofia University Library (Sofia, June 8-9, 1988) (Jadwiga Krajewska) 156 Reviews 159 News from the Polish Library Association 173 Obituary 193 News from the country 197 News from abroad 201 Publication received 204 Contributors 205