Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1994, z.3/4 Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Sordylowa, Barbara. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie
Data wydania: 1994
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

KARTOTEKI WZORCOWE HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH Od redakcji (Maria Lenartowicz) 199 Artykuły MARIA LENARTOWICZ: Hasło wzorcowe opisu bibliograficznego 201 ALINA GROCHOWSKA: Zalecenia i wytyczne międzynarodowe dotyczące kartotek autorytatywnych 207 ANNA PALUSZKIEWICZ: Obsługa języka haseł przedmiotowych przez format USMARC i oprogramowanie VTLS 213 TERESA GŁOWACKA: Nowy model organizacji opracowania przedmiotowego dokumentów 219 JADWIGA WOŹNIAK: System leksykalny języka KABA 225 ANNA STANIS: Stan prac nad kartoteką wzorcową języka haseł przedmiotowych KABA 231 BARBARA KOTALSKA: Opracowanie przedmiotowe dokumentów w Bibliotece Narodowej w Paryżu 237 MIROSŁAW GÓRNY: Metody kontroli haseł w katalogach bibliotecznych 247 EUGENIUSZ ŚCIBOR: KDD a UKD. Przeszłość, stan obecny, perspektywy 253 KATARZYNA MATERSKA: Heurystyka informacyjna 263 STANISŁAWA KUREK-KOKOCIŃSKA: Warszawska szkoła teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych - 269 BARBARA SORDYLOWA: O działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania, czyli o tzw. DOT-cie 279 Doniesienia, Komunikaty Baza danych o językach informacyjnych stosowanych w Polsce (Joanna Tomasik-Beck) 287 Sprawozdania Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Informacji Naukowej i Upowszechniania Nauki przy Komitecie Badań Naukowych (8 lipca 1991 r. —15 października 1993 r.) (Barbara Sordylowa) 295 60. Konferencja Ogólna IFLA (Hawana, 21-27 sierpnia 1994 r.) (Jadwiga Kołodziejska) 298 Konferencja „Język haseł przedmiotowych w formie kartoteki wzorcowej. Stan prac w polskich bibliotekach uniwersyteckich eksploatujących oprogramowanie VTLS" (Kraków, 21-23 września 1993 r.) (Anna Stanis) 301 Konferencja „Organizacja i zarządzanie bibliotekami naukowymi w procesie automatyzacji" (Poznań, 15-17 listopada 1994 r.) (Krystyna Jazdon) 304 23. Konferencja ABDOS (Tallin, 9-12 maja 1994 r.) (Zbigniew Żmigrodzki} 307 Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Terminologia języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych Słownik encyklopedyczny terminologii języków i systemów ,4ufónnacyjno-wyszukiwawczych. Oprac. E. Artowicz i in. Red. nauk. B. Bojar. Warszawa 1993 (Stanisława Kurek-Kokocinska) 309 Automatyzacja bibliotek Automatyzacja bibliotek. Wybór materiałów z konferencji Automatyzacja bibliotek, Wrocław, 11-13 grudnia 1992. Przygot. do dr. A. Radwański. Wrocław 1993; Komputeryzacja bibliotek. Materiały konferencji 24-26 maja 1993 r., Toruń. Pod red. B. Ryszewskiego. Toruń 1994; Komputery w bibliotekach — Polska '94.1 Forum SBP ‘94. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994. Red. J. Nowicki. Warszawa 1994 (Ewa Dobrzyńska-Lankosz) 312 Przegląd piśmiennictwa krajowego (Hanna Zasadowa) 318 Z żałobnej karty Michał Kuna A923-1994) (Jerzy Andrzejewski) 325 Alicja Olejnik A944-1994 (Krystyna Bełkowska) 329 Edward Engelking A929-1994) (Anna Stawska) 329 Kronika krajowa 331 Kronika zagraniczna 337 Wydawnictwa otrzymane 341 Autorzy 342 Roczny spis treści R. 62 1994 (Zest. Krystyna Bełkowska) CONTENTS SUBJECT HEADINGS AUTHORITY FILES Editorial note (Maria Lenartowicz) 199 Articles MARIA LENARTOWICZ: Master headings for bibliographic description (Summary — s. 206) 201 ALINA GROCHOWSKA: International recommendations concerning authority files (Summary — s. 212) 207 ANNA PALUSZKIEWICZ: Subject headings language in USMARC and the VTLS software (Summary — s. 218) 213 TERESA GŁOWACKA: A new model of subject cataloguing (Summary — s. 224) 219 JADWIGA WOŹNIAK: KABA language lexical system (Summary — s. 230) 225 ANNA STANIS: Current state of subject headinp languae authority file KABA(Summary — s. 236) 231 BARBARA KOTALSKA: Subject classification in the Paris National Library (Summary — s. 244) 237 MIROSŁAW GÓRNY: Methods of control of library catalogues headings (Summary — s. 252) 247 EUGENIUSZ ŚCIBOR: DDC and UDC: past, present state, perspectives (Summary — s. 262) 253 KATARZYNA MATERSKA: Information heuristics (Summary — s. 267) 263 STANISŁAWA KUREK-KOKOCIŃSKA: The Warsaw school of the information languages theory (Summary — s. 276) 269 BARBARA SORDYLOWA: Technical expenses and research support or the so called DOT (Summary — s. 285) 279 Communications A database of the information retrieval languages used in Poland (Joanna Tomasik-Beck) 287 Reports Report on the activity of the Working Group on Scientific Informationat State Committee for Scientific Research (July 8, 1991 — October 15, 1993) {Barbara Sordylowa) . 295 The 60th IFLA General Conference (Havana, August 21-27, 1994) (Jadwiga Kołodziejska) 298 The conference "Subject Heading Language as an Authority File. Work in Polish Academic Libraries Using VTLS Software" (Kraków, September 21-23, 1993) (Anna Stanis) 301 The conference "Management of Scientific Libraries in the Process of Automation" (Poznań, November 15-17, 1994) (Krystyna Jazdon) 304 The 23rd ABDOS Conference (Tallin, May 9-12, 1994) (Zbigniew Żmigrodzki) 307 Reviews 309 Obituary 325 News from the country 331 News from abroad 337 Publications received 341 Contributors 342 Roczny spis treści R. 62 1994 (Zest. Krystyna Bełkowska)