Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2007, z.3 Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Sosińska-Kalata, Barbara. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2007
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Artykuły MAŁGORZATA KORCZYŃSKA-DERKACZ: Państwowy Instytut Książki po 60 latach - stan badań, problemy, pytania BOŻENA JASKOWSKA, ADAM DUDCZAK: Library 2.0 - rewolucja i przełom, czy kolejny etap rozwoju współczesnego bibliotekarstwa? IWONA SWOBODA: Rola stowarzyszeń bibliotekarskich w kształtowaniu działalności informacyjnej w zakresie medycyny IWONA PUGACEWICZ: Kobiety w IFLA MAŁGORZATA FEDOROWICZ: Projektowanie uniwersalne. Implementacja w obszarze edukacji i bibliotekarstwa szkolnego Doniesienia, Komunikaty Bibliotekarze bibliotek akademickich w krajach Unii Europejskiej. Suplement (Anna Chadaj, Maria Garczyńska, Ewa Szaflarska) Sprawozdania Przenikanie i rozpowszechnianie idei oraz doświadczeń: Zagadnienia międzynarodowego bibliotekoznawstwa porównawczego. XIII Międzynarodowa Naukowa i Środowiskowa. Konferencja Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ (Kraków, 4-5.06.2007) (Remigiusz Sapa) Kultura organizacyjna w bibliotece. Konferencja naukowa (Białystok, 4-6 czerwca 2007 r.) (Halina Brzezińska-Stec) Informacja mobilna w nauce i biznesie. II Ogólnopolska Konferencja Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, 12 czerwca 2007 r.) (Teresa Święćkowska) Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Ryszard Nowicki: Działalność Aleksandra Birkenmajera na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych. Ziemie zachodniej i północnej Polski w latach 1945-1947. Poznań 2006 (Barbara Bieńkowska) Maria Dembowska. W kręgu bibliografii, bibliotekarstwa i informacji naukowej. Księga jubileuszowa w 70-lecie pracy zawodowej. Red. J. Sadowska. Warszawa 2007 (Bożenna Bojar) Jacek Puchalski: Źródła do historii bibliotek w Polsce wiatach 1918-1947. Warszawa 2007 (Agnieszka Chamera-Nowak) Jan Grzenia: Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa 2006 (Ewa Chuchro) Ewa Bagłajewska-Miglus, Rainer Berg: Polnisch Worterbuch fur Bibliotheken. Deutsch-Polnisch. Polnisch-Deutsch (Wiesbaden 2006) (Zdzisław Gębołyś) Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś) Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski) Z Życia SBP Uroczystości Jubileuszowe z okazji 90-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i 80-lecia ”Przeglądu Bibliotecznego" Z Żałobnej karty Profesor Janusz Dunin-Horkawicz (1931- 2007) (Hanna Tadeusiewicz) Kronika (Zdzisław Gębołyś) Wydawnictwa otrzymane Wskazówki dla autorów Articles MAŁGORZATA KORCZYŃSKA-DERKACZ: Państwowy Instytut Książki (the State Institute of the Book) After 60 Years - Evolution of Research, Problems, Questions BOŻENA JASKOWSKA, ADAM DUDCZAK: Library 2.0 - Revolution and Breakthrough or a Next Stage in the Development of Contemporary Librarianship? IWONA SWOBODA: The Role of Library Associations in Shaping Information Services in the Field of Medicine IWONA PUGACEWICZ: Women in IFLA. Women's Studies in Activities of the Units of the International Federation of Library Associations and Institutions in the Years 1990-2005 MAŁGORZATA FEDOROWICZ: Universal Design and its Implementation in the Field of Education and School Librarianship Reports, Messages Academic librarians in the countries of the European Union. A supplement (Anna Chadaj, Maria Garczyńska, Ewa Szaflarska) Reports Diffusion and dissemination of ideas and experiences: issues of international comparative library science. Thirteenth international conference of the Institute of Information and Library Science of the Jagiellonian University (Kraków, June 4-5, 2007) (Remigiusz Sapa) Organizational culture in libraries. Scientific conference (Białystok, June 4-6, 2007) (Halina Brzezińska-Stec) Mobile information in science and business. Second national conference of the Institute of Information and Book Studies of Warsaw University (Warszawa, June 12, 2007) (Teresa Święćkowska) Reviews and literature surveys Ryszard Nowicki: Działalność Aleksandra Birkenmajera na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych. Ziemie zachodniej i północnej Polski w latach 1945-1947 (Aleksander Birkenmajer's Activity for the Protection of Library Collections. Western and Northern Poland in the Years 1945-1947). Poznań 2006 (Barbara Bieńkowska) Maria Dembowska. W kręgu bibliografii, bibliotekarstwa i informacji naukowej (Maria Dembowska. Bibliography, Librarianship and Scientific Information). Księga jubileuszowa w 70-lecie pracy zawodowej (Essays presented to Maria Dęmbowska on the 70th anniversary of her professional activity). Red. J. Sadowska. Warszawa 2007 (Bożenna Bojar) CONTENTS Jacek Puchalski: Źródła do historii bibliotek w Polsce wiatach 1918-1947 (Sources for the History of Polish Libraries in the Years 1918-1947). Warszawa 2007 (Agnieszka Chamera-Nowak) Jan Grzenia: Komunikacja językowa w Internecie (Verbal Communication on Internet). Warszawa 2006 (Ewa Chuchro) Ewa Bagłajewska-Miglus, Rainer Berg: Polnisch Worterbuch fur Bibliotheken. Deutsch-Polnisch. Polnisch-Deutsch. Wiesbaden 2006 (Zdzisław Gębołyś) Polish literature survey (Barbara Koryś) Foreign publications (Jacek Wojciechowski) News from SBP (Polish Librarians Association) Celebrations of the 90th anniversary of SBP and 80th anniversary of “Przegląd Biblioteczny" Obituaries Professor Janusz Dunin-Horkawicz (1931-2007) (Hanna Tadeusiewicz) Chronicle (Zdzisław Gębołyś) Publications received