Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2005, z.1 Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Sosińska-Kalata, Barbara. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2005
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Od redakcji: Kontynuacja i rozwój (Barbara Sosińska-Kalata) Opinie o „Przeglądzie Bibliotecznym" i jego przyszłości JAN WOŁOSZ: Wydawanie „Przeglądu Bibliotecznego" będzie kontynuowane ELŻBIETA B. ZYBERT: „Przegląd Biblioteczny" powinien docierać do szerokiego kręgu odbiorców MARTA SKALSKA-ZLAT: Uwagi o zakresie i sposobie redagowania „Przeglądu Bibliotecznego" JACEK WOJCIECHOWSKI: Czasopismo porównywalne z periodykami zagranicznymi HENRYK HOLLENDER: „Przegląd" opiniotwórczy Artykuły JACEK WOJCIECHOWSKI: Biblioteczna wartość naddana EWA GŁOWACKA: Związki zarządzania jakością z zarządzaniem wiedzą i ich wpływ na role bibliotekarzy TOMASZ KRUSZEWSKI: Założenia ukierunkowanego czytelnictwa w świetle rozważań nad definicją biblioterapii ANETA JANUSZKO-SZAKIEL: Print on Demand: cyfrowa technologia druku na żądanie jako uzupełnienie tradycyjnej technologii offsetowej Sprawozdania Światowy Kongres Bibliotek i Informacji. 70. Konferencja Ogólna IFLA „Biblioteki Narzędziem Edukacji i Rozwoju" (Buenos Aires, 22-27 sierpnia 2004 r.) (Elżbieta Barbara Zybert) MISSI 2004: IV Krajowa Konferencja pt. Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne (Szklarska Poręba, 16-17 września 2004 r.) (Włodzimierz Daszewski) Międzynarodowa konferencja „Druki ulotne i okolicznościowe - wartości i funkcje" (Wojnowice k. Wrocławia, 8-10 października 2004 r.) (Aneta Firlej-Buzon) NUKAT - rozwój i metodyka tworzenia katalogu centralnego (Warszawa, 6-7 grudnia 2004 r.) (Agnieszka Kasprzyk) Konferencja i wystawa „Czechy. Daleko czy blisko?" (Warszawa, Biblioteka Narodowa, 24 stycznia 2004 - 23 kwietnia 2005 r.) (Petr Zak, Katarzyna Zak) Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Kultura organizacyjna w bibliotekach Elżbieta Barbara Zybert: Kultura organizacyjna w bibliotekach. Nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką. Warszawa 2004 (Ewa Głowacka) O organizacji w bibliotekach inaczej Elżbieta Barbara Zybert: Kultura organizacyjna w bibliotekach. Nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką. Warszawa 2004 (Marianna Banacka) Dialog człowieka z maszyną w kontekście wyszukiwania informacji Maria Próchnicka: Człowiek i komputer. Dialogowy model wyszukiwania informacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004 (Katarzyna Materska) Wypełnianie przestrzeni informacji i komunikacji społecznej. Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Pod red. Marii Kocójowej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004 (Barbara Sosińska-Kalata) Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś) Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski) Z Życia SBP Działalność Zarządu Głównego SBP od 1 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. (Elżbieta Stefańczyk) Uchwały SBP Z Żałobnej karty Profesor Jan Pirożyński A936-2004) (Barbara Bieńkowska) Kronika krajowa {Hanna Łaskarzewska) Kronika zagraniczna (Zdzisław Gębołyś) Wydawnictwa otrzymane Wskazówki dla autorów Editorial: Continuation and Development (Barbara Sosińska-Kalata) Opinions on “Library Review" and its future JAN WOŁOSZ: “Library Review" Will Remain Published ELŻBIETA B. ZYBERT: “Library Review" should be avaiable to wide audience MARTA SKALSKA-ZLAT: Remarks on the Scope and Editing Process of “Library Review" JACEK WOJCIECHOWSKI: Comparable to foreign journals HENRYK HOLLENDER: “Library Review" - an Opinion-Generator Articles JACEK WOJCIECHOWSKI: Library Added Value EWA GŁOWACKA: Relationships between Quality Management and Knowledge Management and Their Influence on Librarians' Professional Roles TOMASZ KRUSZEWSKI: Guidelines for Directed Reading in View of the Search for Bibliotherapy Definition ANETA JANUSZKO-SZAKIEL: Print on Demand. Digital Printing Technology as a Supplement to Offset Priting Reports World Library and Information Congress: 70th IFLA General Conference and Council “Libraries: Tools for Education and Development" (Buenos Aires, August 22-27, 2004) (Elżbieta Barbara Zybert) MISSI 2004: 4th National Conference “Multimedia and Network Information Systems" (Szklarska Poręba, September 16-17, 2004) (Włodzimierz Daszewski) International Conference “Ephemera - Values and Functions" (Wojnowice k. Wrocławia, October 8-10, 2004) (Aneta Firlej-Buzon) “NUKAT - the Construction and Development of the Union Catalog" (Warszawa, 6-7 December 2004) (Agnieszka Kasprzyk) „Czech Republic. Far or Near?" - the conference and exhibition (Warszawa, National Library, January 24, 2004 - April 23, 2005) (Petr Zak, Katarzyna Zak) Reviews and literature surveys Organizational culture in libraries Elżbieta Barbara Zybert: Kultura organizacyjna w bibliotekach. Nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką. Warszawa 2004 (Ewa Głowacka) Library organization from another perspective Elżbieta Barbara Zybert: Kultura organizacyjna w bibliotekach. Nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką. Warszawa 2004 (Marianna Banacka) CONTENTS Human-computer interaction in the context of information retrieval Maria Próchnicka: Człowiek i komputer. Dialogowy model wyszukiwania informacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004 (Katarzyna Materska) Filling the information and communication space. Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Pod red. Marii Kocójowej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004 (Barbara Sosińska-Kalata) Polish literature survey (Barbara Koryś) Foreign publications (Jacek Wojciechowski) News from SBP (Polish Librarians Association) Semi-annual report on the activities of SBP Governance (July 1 - December 31, 2004) (Elżbieta Stefańczyk) SBP resolutions Obituaries Professor Jan Pirożyński A936-2004) (Barbara Bieńkowska) National chronicie (Hanna Łaskarzewska) Foreign chronicie (Zdzisław Gębołyś)