Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 2 Warszawa, Wydawnictwo SBP

Temat i słowa kluczowe : informatologia, systemy informacyjne, języki informacyjne,
Autorzy: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Bojar, Bożenna. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 1998
ISSN: 0324-8194
Język: pol

 

Opis:

Spis treści I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Jadwiga Woźniak, CECHY DOBREGO JĘZYKA INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZEGO 3 Bożenna Bojar, Wiesław Babik, Elżbieta Piechocka, BADANIE JAKOŚCI SŁOWNIKÓW TERMINOLOGICZNYCH METODĄ CIĄGÓW DEFINICYJNYCH 18 Przemysław Kazienko, STRUKTURA HIPERTEKSTU A STRUKTURA SYSTEMU WWW 36 Hanna Popowska, BAZA ART. GENEZA I HISTORIA BAZY, SPECYFIKA INFORMACJI PRASOWEJ 57 Stanisława Kurek-Kokocińska, Z ZAGADNIEŃ TERMINOLOGICZNYCH NAUKI O INFORMACJI Potrzeba języka słów kluczowych 76 Marcin Drzewiecki, Barbara Sosińska-Kalata, EUROPEJSKIE STANDARDY KSZTAŁCENIA A RESTRUKTURALIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU EDUKACJI BIBLIOTEKARZY I PRACOWNIKÓW INFORMACJI (program TEMPUS — JEP — 12165-97) 87 Maciek Kałuba, Magda Penconek, Krzysztof Surowiec, Joanna Żochowska „HINC OMNIA" — nowy budynek BUW 100 II. RECENZJE I OMÓWIENIA LIST DO REDAKCJI „ZAGADNIEŃ INFORMACJI NAUKOWEJ". W sprawie recenzji — Barbara Sordylowa 103 JĘZYKI INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZE W „BIBLIOTEKARSTWIE" — Bożenna Bojar 106 „BIBLIOTEKARSTWO" — STUDENCKI PUNKT WIDZENIA — Maciej Foks 113 MIKROTEZAURUS „PRAWA CZŁOWIEKA" OPRACOWANY W BIBLIOTECE SEJMOWEJ — Barbara Wereszczyńska-Cisło 116 TEZAURUS MEDYCZNY: POLSKA WERSJA MeSH. KILKA UWAG ZA I PRZECIW — Jadwiga Woźniak 122 „SIECIOWE I MULTIMEDIALNE SYSTEMY INFORMACYJNE" — Wiesław Babik 128 MODELE WIEDZY NA POTRZEBY USŁUG SIECIOWYCH W BIBLIOTECE — Wiesław Babik 131 III. KRONIKA EDUKACJA DLA WSZYSTKICH. 27 Międzynarodowa Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Bibliotekarstwa Szkolnego (IASL). Ramat-Gan, Izrael, lipiec 1998 — Elżbieta Barbara Zybert 134 OPRACOWANIE RZECZOWE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH Lublin, wrzesień 1998 — Grażyna M. Wilczyńska 138 NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA W BIBLIOTEKACH AKADEMICKICH. Konferencja naukowa. Kraków, wrzesień 1998 — Wiesław Babik 140 JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ. OPIS PRZEDMIOTOWY LITERATURY PIĘKNEJ DLA DOROSŁYCH. Warsztaty dla bibliotek publicznych. Warszawa, listopad 1998 — Piotr Bierczyński 142 WSPÓŁPRACA BIBLIOTEK NAUKOWYCH W ZAKRESIE AUTOMATYZACJI. Konferencja międzynarodowa. Kraków, listopad 1998 — Wiesław Babik 148 ZASTOSOWANIE MIKROKOMPUTERÓW W INTE. IV Sympozjum. Gliwice, grudzień 1998 — Wiesław Babik 150 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 1997/1998 — Mikołaj Ochmański 152 Contens I THESIS, RESEARCHES, MATERIALS Jadwiga Woźniak, FEATURES OF THE GOOD INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGE 3 Bożenna Bojar, Wiesław Babik, Elżbieta Piechocka, TESTING THE OUALITY OF THE TERMINOLOGY DICTIONARIES BY THE DEFINITION SEOUENCES METHOD 18 Przemysław Kazienko, HYPERTEXT STRUCTURE AND WWW SYSTEM STRUCTURE 36 Hanna Popowska, ART BASE: GENESIS AND HISTORY, SPECIFICITY OF THE PRESS INFORMATION 57 Stanisława Kurek-Kokocińska, FROM THE TERMINOLOGICAL ISSUES OF INFORMATION SCIENCE 76 Marcin Drzewiecki, Barbara Sosińska-Kalata, EUROPEAN EDUCATION STANDARDS AND RE-STRUCTURALISATION OF THE POLISH SYSTEM OF THE EDUCATION OF THE LIBRARIANS" AND INFORMATION SCIENCE PROFESSIONALS (TEMPUS — JEP — 12165-97) 87 Maciek Kałuba Magda Penconek, Krzysztof Surowiec, Joanna Żochowska, „HINC OMNIA" — NEW BUILDING OF THE WARSAW UNIVERSITY LIBRARY 100 II REVIEWS LETTER TO THE EDITORS OF THE „INFORMATION SCIENCE ISSUES" Referring to the review — Barbara Sordylowa 103 INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGES IN THE „LIBRARIANSHIP" — Bożenna Bojar 106 „LIBRARIANSHIP"— STUDENTS' POINT OF VIEW — Maciej Foks 113 MICROTHESAURUS „HUMANS' RIGHTS" DEVELOPED BY SEJM LIBRARY — Barbara Wereszczyńska-Cisło 116 MEDICAL THESAURUS: POLISH VERSION OF MaSH, SOME REMARKS FOR AND AGAIN — Jadwiga Woźniak 122 „NETWORK AND MULTIMEDIA INFORMATION SYSTEMS" — Wiesław Babik 128 KNOWLEDGE MODELS FOR THE NEEDS OF THE NETWORK SERVICES AT THE LIBRARY — Wiesław Babik 131 III CHRONICLES „EDUCATION FOR ALL" 27th International Conference of the International Association for the School Librarianship (IASL), Ramat-Gan, Israel, July 1998 — Barbara Elżbieta Zybert 134 LIBRARY COLLECTIONS1 SUBJECT INDEXING. Lublin, September 1998 — Grażyna M. Wilczyńska 138 MODERN MANAGEMENT TECHNIOUES AT THE ACADEMIC LIBRARIES. Research conference, Cracow, September 1998 — Wiesław Babik 140 NATIONAL LIBRARY SUBJECT HEADINGS SYSTEM. SUBJECT DESCRIPTION OF THE ADULT FICTION. Workshops for the public libraries Warsaw, November 1998 — Piotr Bierczyński 142 CO-OPERATION OF THE RESEARCH LIBRARIES IN AUTOMATION. International Conference, Cracow, November 1998 — Wiesław Babik 148 IMPLEMENTATION OF THE MICROCOMPUTERS IN THE INTE. IV symposium, Gliwice, December 1998 — Wiesław Babik 150 REPORT FROM THE ACTMTIES OF THE DEPARTMENT OF INFORMATION AND BOOK STUDIES, WARSAW UNIVERSITY — ACADEMIC YEAR 1997/1998 — Mikołaj Ochmański 152