Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2010, z. 4 Warszawa Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : bibliologia bibliografia prasa,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Sosińska-Kalata, Barbara. Red.
Data wydania: 2010
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

ANETA JANUSZKO-SZAKIEL: Problemy organizacji działań w zakresie długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych w Polsce MAREK TOBERA: Początki transformacji polskiego rynku książki. Rekonstrukcja najważniejszych wydarzeń z lat 1989-1995 (część druga) MAŁGORZATA FEDOROWICZ-KRUSZEWSKA, MARIUSZ JAROCKI: Dostępność stron WWW polskich bibliotek uniwersyteckich dla osób z niepełnosprawnością wzroku - wyniki badań MAGDALENA WÓJCIK: Promocja literatury w Internecie AGATA WALCZAK-NIEWIADOMSKA: Biblioteka jako centrum zabawek Doniesienia. Komunikaty „Normy tworzą zainteresowani na własne potrzeby i z własnych środków”. Normalizacja biblioteczna i bibliograficzna w kontekście strategii Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (Wanda Klenczon, Grażyna Jaroszewicz) Sprawozdania„Otwarty dostęp do wiedzy - promowanie nieustającego rozwoju”. Światowy Kongres Bibliotek i Informacji i 76. Konferencja Generalna IFLA (Goeteborg, Szwecja,10-15 sierpnia 2010 r.) (Elżbieta B. Zybert) „Digitalizacja zbiorów bibliotek muzealnych”. Konferencja Biblioteki Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (Oświęcim, 4-5 października 2010 r.) (JadwigaBadowska-Buczak, Katarzyna Krupka) Jubileusz 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowej Profesora Krzysztofa Migonia (Wrocław, 14 października 2010 r.) (Agnieszka Wandel) X światowy tydzień kultury i języka włoskiego w Poznaniu. Wystawy towarzyszące (Poznań, 18-24 października 2010 r.) (Monika Theus) „Samuel Orgelbrand (1810-1868)”. Jubileuszowa Konferencja Naukowa (Warszawa, 26 października 2010 r.) (Jacek Włodarski) Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Grażyna Gzella: Procesy prasowe redaktorów „Gazety Grudziądzkiej” w latach1894-1914. Toruń 2010 (Adrian Uljasz) Małgorzata Fedorowicz: Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej. Toruń 2010 (Agnieszka Chamera-Nowak) Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś) Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski) Z życia SBP Konferencje i warsztaty Apel w sprawie przeznaczenia części środków z podatku VAT na książki i czasopisma specjalistyczne Z żałobnej karty Kazimiera Maleczyńska (1925-2010) (Elżbieta Herden, Bożena Koredczuk) Wskazówki dla autorów ANETA JANUSZKO-SZAKIEL: On Issues of Organizing a Long-Term Preservation of Digital Resources in Poland 405MAREK TOBERA: First Years of Polish Book Trade Industry Transformation. Reconstruction of 1989-1995 Milestones (Part Two) MAŁGORZATA FEDOROWICZ-KRUSZEWSKA, MARIUSZ JAROCKI: Accessibility of Polish University Library Websites for Visually Impaired Persons -Research Results MAGDALENA WÓJCIK: Promoting Literature on Internet AGATA WALCZAK-NIEWIADOMSKA: Libraries as Toy Centers Reports. Messages „Standards are created by those who need them - and they should do that for their own purposes and with their own funds” - library and bibliographic standards and the strategy of Polish Committee for Standardization (Wanda Klenczon, Grażyna Jaroszewicz) Reports„Open access to knowledge - promoting sustainable progress”. World Library and Information Congress: 76th IFLA General Conference and Assembly (Goete-borg, Sweden, August 10-15, 2010) (Elżbieta B. Zybert) „Digitizing collections of museum libraries”. A conference of the Library of National Museum Auschwitz- Birkenau (Oświęcim, October 4-5, 2010) (Jadwiga Badowska-Bucz ak, Katarzyna Krupka) Professor Krzysztof Migoń’s 70"' birthday and 50“’ anniversary of professional activity (Wroclaw, October 14, 2010) (Agnieszka Wandel) „10“' International Week of Italian Culture and Language”. Satellite exhibitions (Poznań, October 18-24, 2010) (Monika Theus) „Samuel Orgelbrand (1810-1868)”. Anniversary Scientific Conference. (Warszawa,October 26, 2010) (Jacek Włodarski) Reviews and literature surveys Grażyna Gzella: Procesy prasowe redaktorów „Gazety Grudziądzkiej” w latach 1894-1914 (Trials of „Gazeta Grudziądzka” editors from 1894 to 1914). Toruń 2010 (Adrian Uljasz) Małgorzata Fedorowicz: Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej (Thedisabled in public libraries). Toruń 2010 (Agnieszka Chamera-Nowak) Polish literature survey (Barbara Koryś) Foreign publications (Jacek Wojciechowski) News from SBP (Polish Librarians Association)Conferences and workshops An appeal to Polish government for allocating a part of VAT revenues to the support of specialized books and journals Obituaries Kazimiera Maleczyńska (1925-2010) (Elżbieta Herden, Bożena Koredczuk) Guidelines for Authors