Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2009, z. 3 Warszawa Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : bibliologia prasa bibliotekarstwo,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Sosińska-Kalata, Barbara. Red.
Data wydania: 2009
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Artykuły MARZENA ŚWIGOŃ: Library anxiety: przegląd współczesnych kierunków badań 313 ANETA JANUSZKO-SZAKIEL: Wiarygodność arcliiwów cyfrowycłi 325 DOROTA GAZICKA-WÓJTOWICZ: Od pakietu CDS/ISIS do NUKAT, World-Cat i procesy decyzyjne, nowe możliwości i szanse bibliotek instytutów naukowych 348 HANNA DŁUGOŁĘCKA: Przysposobienie biblioteczne: od tradycyjnych metod nauczania po e-learning 359 Z warsztatów badawczych MONIKA SĄCZEWSKA-TRAWICKA: Moduł Gromadzenia Zbiorów w bibliotekach używających systemu komputerowego VTLS 371 Sprawozdania „Standardy funkcjonowania bibliotek europejskich". Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Gdańsk, 28-29 maja 2009 r.) (Jolanta Laskowska) 377 „Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci". XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ (Kraków, 1-2 czerwca 2009 r.) (Agnieszka Korycińska-Huras) 380 „Polskie biblioteki publiczne 2009: nowe otwarcie". Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Warszawa, 17 czerwca 2009 r.) (Mariusz Luterek) 385 „Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece". II Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Białystok, 24-26 czerwca 2009 r.) (Halina Brzezińska-Stec) 388 Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Małgorzata Góralska: Książka, nowe media i ich czasoprzestrzenie. Warszawa 2009 (Barbara Sosińska-Kalata) 393 Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce. Historia i współczesność. Red. ks. Henryk Olszar, Bogumiła Warząchowska. Katowice 2009 (Agnieszka Bajor) .... 396 Donald O. Case: Looking for Information. A Survey of Research on Information Seeking, Needs, and Bahavior. 2"'' Ed. Amsterdam [etal.] 2007 (Anna Szczepańska) 402 Wojciech Jerzy Bober: Powinność w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej. Warszawa 2008 (Ewa Chuchro) . . 407 Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś) 410 Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski) 414 Z życia SBP Sprawozdanie z Krajowego Zjazdu Delegatów SBP (Konstancin-Jeziorna, 30-31 maja 2009 r.) (Anna Grzecznowska) 423 Apel Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w sprawie poziomu finansowania programu „Biblioteka+" oraz zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 426 Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego SBP (Warszawa, 19 czerwca 2009 r.) {Anna Grzecznowska) 429 Konferencje, warsztaty i spotkania {Anna Grzecznowska) 430 Z żałobnej karty Michał Hilchen (1945-2009) 435 Wskazówki dla autorów 439 TABLE OF CONTENTS Articles MARZENA ŚWIGOŃ: Library Anxiety: a Survey of Recent Research Trends 313 ANETA JANUSZKO-SZAKIEL: Credibility of Digital Archives 325 DOROTA GAZICKA-WÓJTOWICZ: From CDS/ISIS Software to NUKAT, WorldCat and Decisions and Opportunities of Research Institute Libraries 348 HANNA DŁUGOŁĘCKA: Library Instruction: from Traditional Teaching Methods to E-Learning 359 Research reports MONIKA SĄCZEWSKA-TRAWICKA: Acquisitions Module in Polish Libraries Using Virtua Integrated Library System 371 Reports „Working standards for European libraries". International Scientific Conference (Gdańsk, May 28-29, 2009) {Jolanta Laskowska) 377 „Libraries and their clients: free or fee services supporting social communication in digital era". 15'*'Jubilee International Scientific Conference of the Institute of Information and Book Studies of Jagiellonian University (Kraków, June 1-2, 2009) {Agnieszka Korycińska-Huras) 380 „Polish public libraries 2009: new opening". A National Scientific Conference (Warsaw, June 17, 2009) {Mariusz Luterek) 385 „Internal marketing and human resources management in libraries". A National Scientific Conference (Białystok, June 24-26, 2009) {Halina Brzezińska-Stec) 388 Reviews and literature surveys Małgorzata Góralska: Książka, nowe media i ich czasoprzestrzenie (Books, New Medias and Their Spacetimes). Warszawa 2009 {Barbara Sosińska-Kalata) 393 Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce. Historia i współczesność (Church and Monastic Libraries in Poland. Past and Present). Red. ks. Henryk Olszar, Bogumiła Warząchowska. Katowice 2009 {Agnieszka Bajor) 396 Donald О. Case: Looking for Information. A Survey of Research on Information Seeking, Needs, and Behavior. 2nd Ed. Amsterdam [et al.] 2007 (Anna Szczepańska) 402 Wojciech Jerzy Bober: Powinność w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej (Duty in the Digital World. Computer Ethics in View of Contemporary Moral Philosophy). Warszawa 2008 (Ewa Chuchro) 407 Polish literature survey {Barbara Koryś) 410 Foreign publications {Jacek Wojciechowski) 414 News from SBP (Polish Librarians Association) Report on the National Session of SBP Delegates (Konstancin-Jeziorna, May 30-31, 2009) (Anna Grzecznowska) 423 The appeal of the National Session of SBP Delegates concerning the budget allocated to Biblioteka-I- (Library-b) program and purchase of new publications for public libraries by the Ministry of Culture and National Heritage 426 Report on the session of SBP Executive Board (Warsaw, June 19, 2009) (Anna Grzecznowska) 429 Conferences, workshops and meetings (Anna Grzecznowska) 430 Obituares Michał Hilchen (1945-2009) 435 Guidelines for Authors 439