Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Zagadnienia wydawnicze i księgarskie : skrypt Warszawa Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : Materiały pomocnicze Księgarstwo Edytorstwo,
Autorzy: Hombek, Danuta. Red. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2010
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

Wstęp 1 Wprowadzenie . 1.1. Problematyka i cele nauczania przedmiotu „Zagadnienia wydawnicze i księgarskie” 1.2. Zagadnienia wydawnicze i księgarskie w polskiej bibliologii 1.3. Komplementarne ujęcia problematyki wydawniczej i księgarskiej 1.4. Określenie książki 1.5. Książka jako przedmiot „Zagadnień wydawniczych i księgarskich” 2 Struktura tekstowa książki współczesnej 2.1. Struktura i układ tekstów w książce wg normy PN-78 N-01222 Kompozycja wydawnicza książki 2.2. Definicje terminów bibliologicznych występujących w normie 2.3. Układ tekstów w książce 2.4. Układ informacji podawanych na kartach tytułowych książki 2.5. Teksty (materiały) wprowadzające 2.6. Tekst główny 2.7. Materiały uzupełniające tekst główny 2.8. Materiały informacyjno-pomocnicze 2.9. Okładka i obwoluta 3 Struktura materialna książki 3.1. Papier 3.2. Format arkusza a format książki 3.3. Farby drukowe (drukarskie) 4 Procesy typograficzne: struktura użytkowo-estetyczna książki 4.1. Kolumna 4.2. Pisma drukarskie (czcionki), ich krój i stopień 5 Składanie, drukowanie i oprawianie książki 5.1. Składanie tekstu 5.2. Fotoreprodukowanie 5.3. Łamanie i montowanie tekstu 5.4. Techniki druku 5.5 Oprawa 6 Ruch wydawniczy (przedsiębiorczość wydawnicza) 6.1. Pojęcie wydawcy. Specyficzność produkcji wydawniczej 6.2. Operacje wydawnicze 6.3. Wydawcy i ich publikacje na rynku książki. Segmentacja rynku książki 6.4. Cena książki 6.5. Oficjalna statystyka polskiej produkcji wydawniczej Zakończenie Contents Introduction 1 Foreword 1.1 The scope and goals of teaching “Publishing and bookselling issues” 1.2 Publishing and bookselling issues in Polish book science 1.3 Complementary perspectives on publishing and bookselling issues 1.4 The concept of a book 1.5 A book as a subject of “Publishing and bookselling” course 2 Textual structure of modern book 2.1 Texts’ structure and composition in a book – PN-78 N-01222 Norm “Editorial composition of a book” 2.2 Definitions of book terms being used in the norm 2.3 Texts’ composition in a book 2.4 Composition of information on a book’s title page 2.5 Introductory texts (materials) 2.6 Main body of a text 2.7 Complementary materials 2.8 Informational and additional materials 2.9 Cover, binding, and dust-jacket 3 Material structure of a book 3.1 Paper 3.2 Paper format vs. book format 3.3 Printing inks 4 Typographic processes: usability and aesthetical structure of a book 4.1 Column 4.2 Types, lettering, type sizes 5 Book composition, printing and binding 5.1 Text composition 5.2 Photo reproduction 5.3 Paging and fitting 5.4 Printing techniques 5.5 Frame 6 Publishing movement (publishing enterprises) 6.1 The concept of a publisher. Specifics of publishing production 6.2 Publishing operations 6.3 Publishers and their products on a book market. Book market segmentation 6.4 Price of a book 6.5 Official statistics for Polish publishing production Conclusions