Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Folksonomie czyli Społecznościowe opisywanie treści : poradnik Warszawa Wydawnictwo SBP

Temat i słowa kluczowe : Folksonomia Internet -- socjologia,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2010
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

Przedmowa Wstęp rozdziaŁ 1 Sieć 2.0 jako elastyczne środowisko służące rozwojowi folksonomii 1.1 . internet 1.0 i 2.0, krótka charakterystyka, podobieństwa i różnice 1.2 . Podstawowe elementy web 2.0 i treści tworzone przez użytkowników 23 1.2 .1 . blogi i blogosfera: publikuj, plotkuj i przeglądaj 1.2 .2 . Mechanizm wiki: edytuj, ucz się i ucz innych 1.2 .3 . serwisy społecznościowe. Prezentuj swoje talenty, „pokazuj się” 30 1.2 .4 . Udostępnianie partnerskie: moja czy twoja własność? 1.2.5. wirtualna rzeczywistość. twoje drugie „ja” rozdział 2 tłum taguje, czyli społeczne aspekty folksonomii 2.1 . internet jako źródło postaw społecznych. sieciowa spontaniczność .. 38 2.2 . Przyczyny tagowania: dlaczego i kto taguje? 2.3. „Mądrość tłumu” a „głupota tłumu” 2.4 . Model wiedzy rozproszonej 2.5 . „digital identity”. cyfrowa tożsamość rozdziaŁ 3 Wokół pojęcia folksonomia 51 3.1 . Źródłosłów pojęcia, definicje 51 3.2 . folksonomia jako intuicyjny proces 54 3.3 . zalety, wady i problemy folksonomii 56 3.4 . folksonomia a taksonomia. czy jest to klasyfikacja? 58 3.5 . sposób prezentacji tagów 59 3.5 .1 . chmura tagów (znaczników) 59 3.5 .2 . Liniowy spis tagów 61 3.5 .3 . tagowanie fasetowe 63 3.5 .4 . tagowanie klastrowe 65 3.6 . Przykłady polskich serwisów wykorzystujących folksonomię 65 3.6 .1 . wykop 66 3.6 .2 . grono 67 3.7 . serwisy zagraniczne 68 3.7 .1 . flickr 69 3.7 .2 . del.icio.us. 70 3.7 .3 . digg 70 3.8 . „szukaj tagów” serwisy wyszukujące za pomocą tagów 72 3.8 .1 . technorati 73 3.8 .2 . citeULike 74 3.8 .3 . tag galaxy 74 3.9 . folksonomia a systemy biblioteczne 76 3.9 .1 . rozwiązania polskie 81 3.9 .2 rozwiązania zagraniczne 84 zakończenie – Folksonomia i co dalej? 89 Bibliografia załącznikowa 93 Spis rysunków 96 Preface 9 Introduction 13 chapter 1 Web 2.0 as a flexible environment for folksonomies’ development 17 1.1 . internet 1.0 and 2.0 – introduction, similarities and differences 17 1.2 . basics of web 2.0 and user created contents 23 1.2 .1 . blogs and blogosphere: publishing, gossiping, browsing 23 1.2 .2 . wiki mechanism: edit, learn, and teach 27 1.2.3. social services. Present your talents, “express yourself” 30 1.2 .4 . Partner ownership: it’s yours or mine? 32 1.2 .5 . Virtual reality. your other identity 34 chapter 2 A crowd is tagging, i.e. social aspects of folksonomy 37 2.1 . internet as a source of social attitudes. web spontaneity 38 2.2 . the reasons for tagging: who tags and why? 40 2.3 . crowd’s wisdom vs. crowd’s stupidity 42 2.4 . the model of dispersed knowledge 45 2.5 . the digital identity 48 chapter 3 the concept of folksonomy 51 3.1 . the concept’s background and definitions 51 3.2 . folksonomy as an intuitive process 54 3.3 . Pros, cons, and problems of a folksonomy 56 3.4 . folksonomy vs. taxonomy. is folksonomy a classification? 58 3.5 . the ways of presenting tags 59 3.5 .1 . tags’ cloud 59 3.5 .2 . Line tagging 61 3.5 .3 . faceted tagging 63 3.5 .4 . cluster tagging 65 3.6 . Polish services using folksonomy 65 3.6 .1 . wykop 66 3.6 .2 . grono 67 3.7 . foreign services 68 3.7 .1 . flickr 69 3.7 .2 . del.icio.us. 70 3.7 .3 . digg 70 3.8 . „tag.search” – tag searching services 72 3.8 .1 . technorati 73 3.8 .2 . citeULike 74 3.8 .3 . tag galaxy 74 3.9 . folksonomy vs. library systems 76 3.9 .1 . Polish library systems 81 3.9 .2 . foreign library systems 84 conclusions 89 references 93 List of diagrams 96