Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1987, z.2 Warszawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sordylowa, Barbara. Red., Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie
Data wydania: 1987
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Współtwórcy bibliotekarstwa polskiego — świadkowie sześćdziesięciu lat 129 ANDRZEJ JOPKIEWICZ: Irena Morsztynkiewieżowa A902-1986) 129 Bibliografia prac I. Morsztynkiewicz (Oprac. A. Jopkiewicz) 139 JÓZEFA KORNECKA: Działalność Ireny Morsztynkiewiczowej w Zespole Historyczno-Pamiętnikarskim Stołecznego Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 141 Artykuły ZBIGNIEW ŻMIGRODZKI: Biblioteka i praca biblioteczna jako przedmiot racjonalizacji 145 KRYSTYNA SULWIŃSKA: Polskie czasopiśmiennictwo bibliotekoznawcze w LISA 155 JÓZEF PODGORECZNY: Biblioteki i czytelnictwo w obozie jenieckim 171 Opinie. Poglądy. Propozycje JANINA PELCOWA: Parę uwag o projekcie Encyklopedii książki polskiej 181 Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Międzynarodowa bibliografia bibliografii Henryk Sawoniak: Międzynarodowa bibliografia bibliografii z zakresu informacji naukowej, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych 1945-1978. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo 1985, LXXIV, 700 s. (Maria Dembowska) 185 Słownik pracowników książki Słownik pracowników książki polskiej. Suplement. Red. Irena Treichel. Warszawa-Łódź 1986, 414 s. (Elżbieta Słodkowska) Katalog rękopisów Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w. Opracowali Ryszard Marciniak, Michał Muszyński, Jacek Wiesiołowski. Wrocław 1971-1985, 2 t. s. XI, 604 + X, 697 (Krystyna Muszyńska) 196 Biblioteki uniwersyteckie w Trzeciej Rzeszy Ingo Toussaint: Die Universitatsbibliothek Freiburg im Dritten Reich. Munchen: K. G. Saur, 1984, XIV, 272 s. — Lothar Bohmiiller: Aus dem Tagebuch des Direktors der Universitatsbibliothek Jena 1933-1944. „Zentralblatt fur Bibliothekswesen" 1985 Jg. 99 H. 4 s. 178-184; 1986 Jg. 100 H. 4 s. 148-154 (Zbigniew Żmigrodzki) 202 Przegląd piśmiennictwa krajowego (Ewa Niezbecka) 206 Z życia SBP Sprawozdanie z plenarnego posiedzenia ZG SBP z udziałem przewodniczących zarządów okręgów dn. 7 listopada 1985 r. (Krystyna Rohozińska) 209 Sprawozdanie z działalności Prezydium ZG SBP w okresie od II do III Plenum ZG SBP B8.6.-6.11.1985 r.) 212 Wyniki konkursu SBP na wspomnienia bibliotekarza 216 Z żałobnej karty Zofia Krystyna Remerowa A898-1986) (Jadwiga Kołodziejska) 219 Jadwiga Siniarska-Czaplicka A913-1986) {Hanna Tadeusiewicz) 224 Kronika krajowa 229 Kronika zagraniczna 233 Wydawnictwa otrzymane 237 Autorzy 238 CONTENTS Creators of Polish librarianship — witnesses of sixty years 129 ANDRZEJ JOPKIEWICZ: Irena Morsztynkiewicz A902-1986) 129 Bibliography (Andrzej Jopkiewicz) 139 JÓZEFA KORNECKA: The activity of Irena Morsztynkiewicz at the Historical and Memorials Commission of the Polish Library Association 141 Articles ZBIGNIEW ŻMIGRODZKI: Library and library work as object of rationalization (Summary — 152) 145 KRYSTYNA SULWINSKA: Polish periodicals of library science in LISA (Summary — 170) 155 JÓZEF PODGÓRECZNY: Libraries and reading in P.O.W. camps (Summary — 179) 171 Opinions. Views. Suggestions JANINA PELCOWA: Some comments of the Encyclopaedia of Polish Book 181 Reviews 18 5 News from the Polish Library Association 209 Obituary 219 News from the country 229 News from abroad 233 Publications received 237 Contributors 238