Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym : praca zbiorowa / pod red. Joanny Kamińskiej i Beaty Żołędowskiej-Król Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Zarządzanie jakością - bibliotekarstwo Usługi informacyjne Usługi biblioteczne użytkownicy informacji,
Autorzy: Kamińska, Joanna. Red. Żołędowska-Król, Beata. Red.
Data wydania: 2009
ISBN: ISBN 978-83-61464-16-7
Język: pol

 

Opis:

238, [1] s. : il. ; 24 cm

 

Spis treści

Wstęp 9

 

Część I

Koncepcje zarządzania jakością

EWA GŁOWACKA

Ocena wpływu usług biblioteczno-informacyjnych na środowisko społeczne w badaniach jakości bibliotek

JOANNA KAMIŃSKA

Możliwości wykorzystania benchmarkingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi biblioteki

JOANNA KITA, JACEK MAREK RADWAN

Zastosowanie ośmiu zasad zarządzania jakością w bibliotece wydziałowej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

BOGUMIŁA KONIECZNY-ROZENFELD

Narzędzia kontroli jakości w działalności biblioteki akademickiej. Czy filozofia kaizen ma zastosowanie w bibliotece akademickiej uczelni pedagogicznej?  

KACPER TRZASKA

„Należy ciągle tworzyć, dbając o jakość, a nie bojąc się o jakość" - audyt informacyjny w praktyce bibliotekarskiej

 

Część II

Badanie potrzeb i satysfakcji użytkowników bibliotek

MILADA PISKOVA

Uwagi o psychologii współczesnego czytelnika

KATARZYNA REGULSKA

Przegląd metod i narzędzi do pomiaru jakości usług bibliotecznych w oparciu o biblioteki akademickie

EMILIA LEPKOWSKA

Badanie potrzeb i satysfakcji użytkowników oraz wpływ etyki bibliotekarskiej na działalność usługową bibliotek

BEATA KORZYSTKA

Badanie jakości i profilowanie usług biblioteczno-informacyjnych w informacyjnym modelu naukowej biblioteki technicznej

JUSTYNA JERZYK-WOJTECKA

Mechaniczne bariery informacyjne i możliwości ich niwelowania w bibliotece akademickiej na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego - omówienie badania czytelniczego  

WIOLETTA JACHYM

„Księga życzeń" w bibliotece uczelnianej PWSZ w Tarnowie - czyli jak podnosimy jakość usług poprzez stosowanie badań ankietowych

 

Część III

Standardy pracy i wskaźniki efektywności bibliotek

MAREK M. GÓRSKI

Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce (AFBN) jako narzędzie wspomagające zarządzanie biblioteką

MONIKA KWAŚNIAK

Model systemu zarządzania jakością w sieci bibliotek publicznych województwa zachodniopomorskiego a propozycje standardów pracy bibliotek publicznych  

MAŁGORZATA JANIAK

Kryteria estetyczne w ocenie jakości systemów informacyjnych

EWA BUSSE-TURCZYŃSKA, RENATA BIRSKA

Aktualna oferta usług bibliotecznych dla środowisk uczelni medycznych w Polsce  

HELENA OLSZEWSKA

Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

 

Część IV

Etyczne aspekty zarządzania jakością

BEATA ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL

Wartości organizacyjne w kulturze jakości  

MAJA WOJCIECHOWSKA

Wartości etyczne w wybranych aspektach zarządzania i organizacji bibliotek

ZDZISŁAW GĘBOŁYŚ

Etyczne rozterki, etyczne dylematy, etyczne zasady polskich bibliotekarzy (w świetle ankiety)

 

Część V

Problemy jakości - przegląd piśmiennictwa

STANISŁAWA KUREK-KOKOCIŃSICA

Kilka uwag o usługach bibliotecznych

JOLANTA SZULC

Koncepcje zarządzania jakością w bibliotekach polskich. Stan obecny i kierunki badań (studia literaturowe)

AGNIESZKA BAJOR. HANNA LANGER. AGNIESZKA ŁAKOMY

Rozwój usług bibliotecznych i informacyjnych w Niemczech ( 1990-2008). Analiza problemowa na podstawie „Bibliografii Analitycznej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Piśmiennictwo zagraniczne"

Literatura przedmiotu

 

Contents

Introduction

 

Chapter I

The concepts of quality management

EWA GŁOWACKA

Evaluation of library and information services' influence in library quality studies  

JOANNA KAMIŃSKA

The possibilities of applying benchmarking in human resources management in libraries  

JOANNA KITA, JACEK MAREK RADWAN

The 8 rules of quality management in the Faculty Library of the Faculty of Management and Social Communication, Jagiellonian University in Kraków  

BOGUMIŁA KONIECZNY-ROZENFELD

Quality control tools in an académie library. Саn the kaizen philosophy be applied in а paedagogic university library?  

KACPER TRZASKA

"We shall be creating, caring for quality, instead of fearing of quality" - information audit in library practice

 

Chapter II

The studies of library users' needs and satisfaction

MILADA PISKOVA

Observations on psychology of a modern reader

KATARZYNA REGULSKA

The review of methods and tools of library services quality measurement being used in académie libraries

EMILIA LEPKOWSKA

The study of the users' needs and satisfaction. A professional ethic's influence on library services

BEATA KORZYSTKA

Studying quality and profiling library and Information services in an information model of a special technological library

JUSTYNA JERZYK-WOJTECKA

Mechanical information barriers and methods of leveling them in the University of Łódź Library - analysis of the readers' survey

WIOLETTA JACHYM

"The Book of Wishes" in the library of the Public Vocational College in Tarnów - how to raise quality of services using questionnaire surveys

 

Chapter III

Library standards and indicators of effectiveness

MAREK M. GÓRSKI

The indicators of science libraries' effectiveness

MONIKA KWAŚNIAK

The model of quality management system for the public libraries' network in Zachodniopomorskie Province vs. proposed standards for public libraries

MAŁGORZATA JANIAK

Aesthetic criteria in information Systems' quality évaluation

EWABUSSE-TURCZYTŚISKA, RENATA BIRSKA

Library services for the clients from médical universities in Poland

HELENA OLSZEWSKA

The World is changing - or quality of past and présent library services in the University Library in Poznan

 

Chapter IV

Ethical aspects of quality management

BEATA ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL

Organizational values in a quality culture  

MAJA WOJCIECHOWSKA

Ethical Values in selected aspects of library Organization and management

ZDZISŁAW GĘBOŁYŚ

Ethical quandaries, ethical dilemmas, ethical rules of the Polish librarians (questionnaire survey)

 

Chapter V

The problème of quality - a literaturę review

STANISŁAWA KUREK-KOKOCIŃSKA

Library bibliographie services - observations in the context of a modem quality approach